Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 11.05.2022 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
Информације о материјалима за припрему кандидата
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Текст огласа 11.5.2022
Пријава - рм 1
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 1
Пријава - рм 2
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 2
Пријава - рм 3
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 3
Пријава - рм 4
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 4
Пријава - рм 5
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 5
Пријава - рм 6
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 6
Пријава - рм 7
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 7
Пријава - рм 8
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 8
Пријава - рм 9
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 9
Пријава - рм 10
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 10
Пријава - рм 11
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 11
Пријава - рм 12
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 12
Пријава - рм 13
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 13
Пријава - рм 14
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 14
Пријава - рм 15
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 15
Пријава - рм 16
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 16
Пријава - рм 17
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 17
Пријава - рм 18
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 18
Пријава - рм 19
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 19
Пријава - рм 20
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 20
Пријава - рм 21
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 21
Пријава - рм 22
Пријава - рм 23
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 23
Пријава - рм 24
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 24
Пријава - рм 25
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 25
Пријава - рм 26
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 26
Пријава - рм 27
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 27
Пријава - рм 28
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 28
Пријава - рм 29
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 29
Пријава - рм 30
Пријава - рм 31
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 31
Пријава - рм 32
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 32
Пријава - рм 33
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 33
Пријава - рм 34
Пријава - рм 35
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 35
Пријава - рм 36
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 36
Пријава - рм 37
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 37
Пријава - рм 38
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 38
Пријава - рм 39
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 39
Пријава - рм 40
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 40
Пријава - рм 41
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 41
Пријава - рм 42
Пријава - рм 43
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 43
Пријава - рм 44
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 44
Пријава - рм 45
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 45
Пријава - рм 46
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 46
Пријава - рм 47
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 47
Пријава - рм 48
Пријава - рм 49
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 49
Пријава - рм 50
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 50
Пријава - рм 51
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 51
Листа кандидата и изабрани кандидат - рм 52
Пријава - рм 52
Динарска вредност европских прагова
Кодекс понашања државних службеника
Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава...
Правилник о начину утврђивања и евидентирања КЈС и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна КРТ-а код Управе за трезор
Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
Правилник о поступку отварања понуда
Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о утврђивању општег речника набавке
Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки
Правилник о зајед. критер. за организ. и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извешт. интерне ревизије у јавном сектору
Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци
Упутство за коришћење Портала јавних набавки
Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона
Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Уредба о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Закон о буџетском систему
Закон о девизном пословању
Закон о државним службеницима
Закон о електронској управи
Закон о јавним набавкама
Закон о јавној својини
Закон о општем управном поступку
Закон о платама државних службеника и намештеника
Закон о платним услугама