Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
29. 03. 2018.

Почев од 02.04.2018. године, налози за плаћање чији подаци се не слажу са исправно регистрованим фактурама у централном регистру фактура, сматраће се неисправним налозима за плаћање.

15. 03. 2018.

Обавештење корисницима јавних средстава о начину плаћања обавеза по основу комерцијалних трансакција регистрованих у централном регистру фактура, као и о начину плаћања обавеза које нису комерцијалне трансакције.

05. 03. 2018.

Од данас је јавности на располагању нови сајт Управе за трезор.

За више информација погледајте страницу о сајту.

01. 03. 2018.

Дана 9. фебруара 2018. године, у Будимпешти одржана је 4. седница Владе Србије и Владе Мађарске, која је имала за циљ унапређење регионалне сарадње и билатералних односа ове две државе.

Након заједничке седнице потписано је 10 међудржавних споразума. Између осталих, директор мађарског Државног трезора Јозеф Месарош и помоћник директора Управе за трезор Србије Саша Ћелић потписали су Споразум о сарадњи трезора две државе.

трезор

01. 03. 2018.

Обавештавамо вас да данас 01. Марта 2018. године, у складу са Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама1 које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Управи за трезор почиње са радом нови информациони систем – Централни регистар фактура.

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура2.


  1. Службени гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017 

29. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 03. јануара 2018. године у Управи за трезор почети са радом електронски сервис платног промета – еСПП.

Предност у прикључивању ће имати корисници јавних средстава који нису били корисници Интегралног система платног промета – ИСПП, док ће миграција корисника који активно користе ИСПП бити извршена према плану у току 2018. године.

26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.

Стари систем ФМИС и систем ФинПлан, почетком продукције ИСИБ-а, престају са применом у смислу извршавања буџета и биће архивирани. Систем ФМИС ће остати доступан корисницима у постојећем облику до затварања буџетске године (односно до Априла, Маја 2018. године), а након тога по потреби и посебним захтевима корисника за потребе извештавања.

О конкретном даљем начину употребе система ФМИС Трезор ће током 2018. године посебно обавестити кориснике.

06. 10. 2017.

Законом о буџетском систему 1 прописано је да Управа за трезор врши пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава.

Плаћање ДИНА платним картицама преко ПОС терминала на шалтерима Управе за трезор било је програмски ограничено само на уплате по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава на рачуне 840.

Изменама програма омогућено је да се плаћање ДИНА платним картицама изврши према свим рачунима корисника јавних средстава, не само према онима који имају подрачуне у Управи за трезор, већ и према онима који имају рачуне у пословним банкама. У свим организационим јединицама Управе за трезор може се извршити плаћање обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава према свим њиховим рачунима.

27. 02. 2017.

Управа за трезор је започела реализацију пројекта девизни платни промет, у складу са одлуком о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства.

04. 10. 2016.

Чланом 2. правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор1, прописан је тип корисника јавних средстава 7 (остали корисници јавних средстава) и тип 8 (остали – посебни корисници јавних средстава), којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор.

Послови платног промета, у смислу овог закона, обављају се у динарима.