Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
28. 02. 2019.

Обавештавамо вас да од 01. марта 2019. године, почиње примена нових спецификација електронских формата за размену података, у складу са Прилогом 2. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима1, којом је повећан број карактера позива на број задужења, одобрења и сврхе плаћања.

Тренутна дужина елемената позива на број садржи максимално 20 карактера. У складу са Одлуком НБС број карактера у позиву на број је повећан на 23 карактера.

Извршена је неопходна промена у дужини јединственог податка за рекламацију и сврхе дознаке одређеног плаћања.

13. 12. 2018.

Сагласно Закону о буџету за 2019. годину, од 01. јануара 2019. уводе се у Систем за извршење буџета Републике Србије индиректни корисници буџетских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Због преласка у Систем за извршење буџета Републике Србије, Управа за трезор ће извршити укидање подрачуна, на основу захтева индиректних корисника и збирног налога за укидање подрачуна потписаног од стране министра финансија.

Пренос средстава са подрачуна и укидање подрачуна индиректних корисника вршиће се по следећем терминском плану:

15. 10. 2018.

Обавештавамо вас да 31. децембра 2018. године престаје са радом интегрални систем платног промета (ИСПП).

Корисници који послове платног промета обављају путем интегралног система платног промета (ИСПП) потребно је да изврше прелазак на електронски сервис платног промета (еСПП) који је доступан од 01. јануара 2018. године.

На сајту Управе за трезор http://www.trezor.gov.rs/src/services/espp/ доступне су информације о основним функционалностима сервиса, висини накнада за коришћење, корисничко упутство као и потребна документација за приступ сервису.

29. 03. 2018.

Почев од 02.04.2018. године, налози за плаћање чији подаци се не слажу са исправно регистрованим фактурама у централном регистру фактура, сматраће се неисправним налозима за плаћање.

15. 03. 2018.

Обавештење корисницима јавних средстава о начину плаћања обавеза по основу комерцијалних трансакција регистрованих у централном регистру фактура, као и о начину плаћања обавеза које нису комерцијалне трансакције.

05. 03. 2018.

Од данас је јавности на располагању нови сајт Управе за трезор.

За више информација погледајте страницу о сајту.

01. 03. 2018.

Дана 9. фебруара 2018. године, у Будимпешти одржана је 4. седница Владе Србије и Владе Мађарске, која је имала за циљ унапређење регионалне сарадње и билатералних односа ове две државе.

Након заједничке седнице потписано је 10 међудржавних споразума. Између осталих, директор мађарског Државног трезора Јозеф Месарош и помоћник директора Управе за трезор Србије Саша Ћелић потписали су Споразум о сарадњи трезора две државе.

трезор

01. 03. 2018.

Обавештавамо вас да данас 01. Марта 2018. године, у складу са Одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама1 које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, у Управи за трезор почиње са радом нови информациони систем – Централни регистар фактура.

Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура2.


  1. Службени гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017 

29. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 03. јануара 2018. године у Управи за трезор почети са радом електронски сервис платног промета – еСПП.

Предност у прикључивању ће имати корисници јавних средстава који нису били корисници Интегралног система платног промета – ИСПП, док ће миграција корисника који активно користе ИСПП бити извршена према плану у току 2018. године.

26. 12. 2017.

Обавештавамо Вас да ће од 28. децембра 2017. године у Управи за трезор почети са радом нови информациони систем извршења буџета Републике Србије - ИСИБ.

Стари систем ФМИС и систем ФинПлан, почетком продукције ИСИБ-а, престају са применом у смислу извршавања буџета и биће архивирани. Систем ФМИС ће остати доступан корисницима у постојећем облику до затварања буџетске године (односно до Априла, Маја 2018. године), а након тога по потреби и посебним захтевима корисника за потребе извештавања.

О конкретном даљем начину употребе система ФМИС Трезор ће током 2018. године посебно обавестити кориснике.