Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Контакти
Сектор за људске и материјалне ресурсе

Централа

Адреса Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Србија
Телефон 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

трезор

п.о. директор
Марко Гверо
kabinet@trezor.gov.rs

Група за интерну ревизију

Руководилац
Маријана Крунић

marijana.krunic@trezor.gov.rs

Сектор за извршење буџета

п.о. Помоћник директора
Љиљана Марић

ljilja.maric@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за девизно пословање и управљање средствима Републике
Наташа Дукарић

natasa.dukaric@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

п.о. Помоћник директора
Вера Вукчевић - Глигорић

vera.vukcevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за рачуноводствене послове

Начелник Одељења за финансијско извештавање и методологију
Наташа Шкембаревић

natasa.skembarevic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за методологију примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору
Олга Костић

olga.kostic@trezor.gov.rs

Сектор за обраду личних примања

в.д. Помоћника директора
Драгица Јовановић

dragica.jovanovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за обраду личних примања
Светлана Владић

svetlana.vladic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за извештавање о личним примањима

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

в.д. Помоћника директора
Драгица Вићентијевић

dragica.vicentijevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за извршавање јавних плаћања
Томислав Станковић

tomislav.stankovic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извршење принудне наплате
Мирјана Медић

mirjana.medic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за директне подстицаје
Весна Илић

v.ilic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за систем рачуна и регистре
Тања Ристивојевић

tanja.ristivojevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за фискалну статистику
Душан Бајић

dusan.bajic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извештавање о јавним приходима
Марија Стоилов Стојчић

marija.stoilov@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за послове јавних прихода и фискалне статистике
Зоран Трмчић

zoran.trmcic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за извршавање девизних плаћања
Владимир Деспот

vladimir.despot@trezor.gov.rs

Сектор за информационе технологије

в.д. Помоћника директора
Мирослав Стефановић

miroslav.stefanovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за апликативни развој
Драгана Кубуровић

dragana.kuburovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за анализу, пројектовање и подршку програмских система
Драган Шобот

dragan.sobot@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за пословну анализу
Зоран Миздрак

zoran.mizdrak@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за серверску инфраструктуру
Сања Максимовић

sanja.maksimovic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за техничку и системску подршку
Александар Тошић

aleksandar.tosic@trezor.gov.rs

Начелник Обрадно-информационог центра
Ивана Вуловић

ivana.vulovic@trezor.gov.rs

Шеф Центра за комуникациону и мрежну инфраструктуру

Шеф Центра за хармонизацију пројеката и логистику
Небојша Митровић

nebojsa.mitrovic@trezor.gov.rs

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

в.д. Помоћника директора
Марина Миљковић

marina.miljkovic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за нормативне и правне послове
Миленко Ђуричић

milenko.djuricic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за контролу пословних процедура
Снежана Јанковић

snezana.jankovic@trezor.gov.rs

Сектор за људске и материјалне ресурсе

в.д. Помоћника директора

Начелник Одељења за људске ресурсе
Драгица Јорговић

dragica.jorgovic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за радно-правне односе
Сања Аврам

sanja.avram@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за селекцију и развој људских ресурса
Драгана Ракић

dragana.rakic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за материјалне ресурсе
Немања Пејчић

nemanja.pejcic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за контролу и одржавање објеката и опреме

Шеф Центра за пријем и експедицију поште
Соња Томић

sonja.tomic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за јавне набавке
Слободанка Ђукановић

slobodanka.djukanovic@trezor.gov.rs

Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

в.д. Помоћника директора
Братислав Мијаиловић

bratislav.mijailovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за управљање финансирањем, рачуноводством и контролом

Шеф Одсека за рачуноводство
Огњан Ђорђевић

ognjan.djordjevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека финансирање
Биљана Церовић

biljana.cerovic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за контролу
Олег Грбић

oleg.grbic@trezor.gov.rs

Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Начелник Одељења за пословне процесе и електронско пословање
Марина Грбић

marina.grbic@trezor.gov.rs

Шеф Групе за пословне процесе

Руководилац Групе за електронско пословање
Жељко Тртица

zeljko.trtica@trezor.gov.rs

Група за стручно-оперативне послове

kabinet@trezor.gov.rs


Лице за заштиту података о личности
Драгана Гаџић

dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Уже унутрашње јединице