Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Контакти
Сектор за људске и материјалне ресурсе

Централа

Адреса Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Србија
Телефон 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

трезор

в.д. директор Помоћник директора - координатор
Светлана Љубичић Милорад Ившан
kabinet@trezor.gov.rs milorad.ivsan@trezor.gov.rs

Група за интерну ревизију

Руководилац
Маријана Крунић
3202-205
marijana.krunic@trezor.gov.rs

Сектор за извршење буџета

Помоћник директора
Гордана Пуља
3202-237
gordana.pulja@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за девизно пословање и управљање средствима Републике
Наташа Вићентијевић
2927-529
natasa.vicentijevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе
Љиљана Марић
3202-294
ljilja.maric@trezor.gov.rs

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

Помоћник директора
Мирјана Покрајац
3202-271
mirjana.pokrajac@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за рачуноводствене послове
Вера Вукчевић - Глигорић
3202-299
vera.vukcevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за финансијско извештавање и методологију
Наташа Шкембаревић
3202-322
natasa.skembarevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за методологију примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору
Олга Костић
3202-211
olga.kostic@trezor.gov.rs

Сектор за обраду личних примања

Помоћник директора
Драгица Јовановић
3202-473
dragica.jovanovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за обраду личних примања
Љиљана Дрљача
3202-293
ljiljana.drljaca@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за извештавање о личним примањима
Светлана Владић
3202-265
svetlana.vladic@trezor.gov.rs

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

в.д. Помоћника директора
Драгица Вићентијевић
3202-418
dragica.vicentijevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за извршавање јавних плаћања
Милан Тадић
3202-410
milan.tadic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извршење принудне наплате
Мирјана Медић
3202-302
mirjana.medic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за директне подстицаје
/
3202-410
milan.tadic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за систем рачуна и регистре
Тања Ристивојевић
3202-379
tanja.ristivojevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за фискалну статистику
Душан Бајић
3202-312
dusan.bajic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извештавање о јавним приходима
Марија Стоилов Стојчић
3202-425
marija.stoilov@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за послове јавних прихода и фискалне статистике
Зоран Трмчић
3202-460
zoran.trmcic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за девизна плаћања и платне картице
Владимир Деспот
3202-490
vladimir.despot@trezor.gov.rs

Сектор за информационе технологије

Помоћник директора
Марко Ивезић
3202-415
marko.ivezic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за апликативни развој
Миодраг Милић
3202-478
miodrag.milic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за анализу, пројектовање и подршку програмских система
Драган Шобот
3202-346
dragan.sobot@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за апликативну подршку
Зоран Миздрак
3202-482
zoran.mizdrak@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за пројектовање
Светлана Живаљевић
3202-358
svetlana.zivaljevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за серверску инфраструктуру
Мирослав Стефановић
3202-466
miroslav.stefanovic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за техничку и системску подршку
Александар Тошић
3202-286
aleksandar.tosic@trezor.gov.rs

Начелник Обрадно-информационог центра
Ивана Вуловић
3202-378
ivana.vulovic@trezor.gov.rs

Шеф Центра за комуникациону и мрежну инфраструктуру
Владислав Дардић
3202-380
vladislav.dardic@trezor.gov.rs

Шеф Центра за хармонизацију пројеката и логистику
Небојша Митровић
3202-361
nebojsa.mitrovic@trezor.gov.rs

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

Помоћник директора
Бојан Лапчевић
2927-570
bojan.lapcevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за нормативне и правне послове
Миленко Ђуричић
2927-229
milenko.djuricic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за контролу пословних процедура
Снежана Јанковић
3202-432
snezana.jankovic@trezor.gov.rs

Сектор за људске и материјалне ресурсе

Помоћник директора
Саша Ћелић
3202-495
sasa.celic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за људске ресурсе
Драгица Јорговић
3202-319
dragica.jorgovic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за радно-правне односе
Сања Аврам
2927-504
sanja.avram@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за селекцију и развој људских ресурса
Драгана Ракић
3202-455
dragana.rakic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за материјалне ресурсе
Наташа Георгиевски
3202-408
natasa.georgievski@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за контролу и одржавање објеката и опреме
Вујадин Копривица
3202-405
vujadin.koprivica@trezor.gov.rs

Шеф Центра за пријем и експедицију поште
Соња Томић
2927-546
sonja.tomic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за јавне набавке
Слободанка Ђукановић
3202-458
slobodanka.djukanovic@trezor.gov.rs

Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

п.о. Координатор Сектора
Никола Зујић
2927-492
nikola.zujic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за рачуноводство
Огњан Ђорђевић
3202-274
ognjan.djordjevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека финансирање
Биљана Церовић
3202-364
biljana.cerovic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за контролу
Олег Грбић
3202-424
oleg.grbic@trezor.gov.rs

Сектор за управљање процесима система јавних финансија

п.о. Координатор Сектора
Марко Јовановић
2927-554
marko.jovanovic@trezor.gov.rs

Одељење за пословне процесе и електронско пословање

Шеф Групе за пословне процесе
Марина Грбић
2026-512
marina.grbic@trezor.gov.rs

Шеф Групе за електронско пословање
Жељко Тртица
2026-508
zeljko.trtica@trezor.gov.rs

Група за стручно-оперативне послове

kabinet@trezor.gov.rs

Уже унутрашње јединице