Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Osnovne unutrašnje jedinice
Ključne reči:

Sedište Uprave za trezor je u Beogradu.

Unutrašnja jedinica Uprave u sedištu je organizovana kao Centrala. Unutrašnje jedinice u okviru centrale organizovane su kao Sektori.

 • Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi računovodstva, vođenje glavne knjige, izveštavanje… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za računovodstvene poslove i Odeljenje za finansijsko izveštavanje i metodologiju.

 • Sektor za izvršenje budžeta

  U Sektoru za izvršenje budžeta obavljaju se sledeći poslovi: razvoj i unapređenje metodologije za projektovanje prihoda, rashoda i izdataka budžeta; koordinacija sa ostalim institucijama sistema javnih finansija u izradi projekcija prihoda i primanja budžeta; izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike ostvarenja prihoda budžeta; izrada i publikacija odgovarajućih uputstva namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova.

 • Odsek za poslovnu saradnju

  U ovom Odseku se obavljaju stručno-tehnički i operativni poslovi za potrebe rada direktora Uprave, poslovna korespondencija direktora sa unutrašnjim jedinicama Uprave i drugim organima i organizacijama van Uprave…

 • Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi izrade finansijskog plana Uprave, vođenje poslovnih knjiga, kontrola usklađenosti procedura… U okviru sektora se nalaze Odsek za finansiranje, Odsek za računovodstvo i Grupa za internu finansijsku kontrolu.

 • Sektor za ljudske resurse

  U ovom Sektoru obavljaju se poslovi pripreme i izrade opštih akata iz delokruga rada Sektora, praćenje i primena propisa iz oblasti državne uprave, radnih odnosa, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, kancelarijskog poslovanja i drugih oblasti koje se odnose na delokrug rada Sektora… U okviru Sektora se nalazi Grupa za radno-pravne odnose, Grupa za stručno-administrativnu podršku komisijama, Grupa za analitičke poslove i razvoj ljudskih resursa.

 • Odsek za internu reviziju

  Odsek za internu reviziju obavlja poslove operativnog planiranja, organizovanja, sprovođenja i izveštavanja o rezultatima interne revizije, svih organizacionih delova Uprave za trezor, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Uprave za trezor, uključujući i revizije vezane za sistem upravljanja IPA programima i projektima, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora i najbolju strukovnu praksu; priprema predloga Povelje interne revizije; priprema i izrada nacrta strateškog i godišnjeg plana interne revizije; izveštavanje direktora Uprave kroz godišnji izveštaj o radu interne revizije, periodične izveštaje i izveštaje o svakoj izvršenoj internoj reviziji sa svim važnim nalozima i datim preporukama, kao i preduzetim radnjama za poboljšanje poslovanja; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; saradnja sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim institucijama i udruženjima; pripremanje izveštaja u vezi rada Odseka; vrši druge poslove i zadatke iz delokruga Odseka.

 • Grupa za internu kontrolu

  U ovoj Grupi obavljaju se poslovi vezani za određivanje mera za čuvanje i obezbeđivanje poverljivih materijala, vođenje interne kontrole i pripremanje izveštaja o kontrolama pokrenutim na osnovu postojanja sumnje na nezakonit rad zaposlenih…

 • Sektor za informacione tehnologije

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi kontrole sprovođenja poslovnih procesa i procena rizika u poslovnim operacijama iz delokruga Sektora; definisanje strategije razvoja informacione tehnologije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave; vođenje aplikativnih projekata razvoja, implementacije i integracije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave; planiranje i implementacija arhitekture informacionih sistema; definisanje, održavanje i stalna kontrola zaštite informacija u skladu sa politikom upravljanja informacionom tehnologijom Uprave; tehničko upravljanje, procesiranje i krajnje izvršenje procesa iz sistema za RTGS i kliring Narodne banke Srbije

 • Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi neposrednog učešća u pripremanju propisa i opštih akata iz oblasti kojom se uređuje nadležnost i delokrug rada Uprave, izrada podzakonskih akata, priprema metodoloških i drugih uputstava… U okviru Sektora se nalazi Odsek za normativne i pravne poslove i Odsek za kontrolu poslovnih procedura.

 • Sektor za materijalne resurse

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi pripreme i izrade opštih akata iz delokruga rada Sektora, praćenje i primena propisa iz oblasti državne uprave, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja, protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti u saobraćaju i drugih oblasti koje se odnose na delokrug rada Sektora… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za materijalne resurse, Grupa za kontrolu i održavanje objekata i opreme, Grupa za planiranje i tehničku zaštitu, Grupa za upravljanje voznim parkom, Centar za prijem i ekspediciju pošte, Odsek za javne nabavke.

 • Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi vođenja evidencija korisnika javnih sredstava, evidencija računa i podračuna korisnika javnih sredstava, vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava i drugih registara, izvršavanje plaćanja za dinarska i devizna sredstva i poslovi fiskalne statistike… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za izvršavanje javnih plaćanja (Grupa za izvršavanje prinudne naplate, Grupa za direktne podsticaje, Grupa za elektronsko poslovanje) Odsek za sistem računa i registre i Odsek za fiskalnu statistiku (Grupa za izveštavanje o janim prihodima, Grupa za poslove javnih prihoda i fiskalne statistike), Odsek za devizna plaćanja i platne kartice i Grupa za poslovne procese.

 • Sektor za obradu ličnih primanja

  U ovom Sektoru se obavljaju poslovi obrade i obračun zarada, obustava na zarade zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, informisanje i izveštavanje o ličnim primanjima zaposlenih… U okviru Sektora se nalazi Odeljenje za obradu ličnih primanja i Odsek za izveštavanje o ličnim primanjima.

 • Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

  U Sektoru za upravljanje procesima sistema javnih finansija obavljaju se poslovi planiranja i izgradnje strategije upravljanja sistema javnih finansija u skladu sa poslovnim potrebama Uprave, upravljanja poslovnim procesima, upravljanja projektima, logističke podrške postojećim projektima i njihova harmonizacija, stručne instruktaže, edukacije i usavršavanja u okviru propisa i poslovnih rešenja