Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za izvršenje budžeta

U Sektoru za izvršenje budžeta obavljaju se sledeći poslovi:

Razvoj i unapređenje metodologije za projektovanje prihoda, rashoda i izdataka budžeta; koordinacija sa ostalim institucijama sistema javnih finansija u izradi projekcija prihoda i primanja budžeta; izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike ostvarenja prihoda budžeta; izrada i publikacija odgovarajućih uputstva namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova;

U Sektoru za izvršenje budžeta obavljaju se sledeći poslovi: razvoj i unapređenje metodologije za projektovanje prihoda, rashoda i izdataka budžeta; koordinacija sa ostalim institucijama sistema javnih finansija u izradi projekcija prihoda i primanja budžeta; izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike ostvarenja prihoda budžeta; izrada i publikacija odgovarajućih uputstva namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova; prikupljanje i usaglašavanje finansijskih planova budžetskih korisnika; izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike izvršenja rashoda i izdataka budžeta; predlaganje i održavanje sistema kvota u skladu sa projektovanim stanjem likvidnosti budžeta; izveštavanje o projekcijama likvidnosti budžeta; plasiranje slobodnih novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora Republike i deviznih računa Republike Srbije; kreiranje strategije za upravljanje likvidnošću budžeta; upravljanje tekućom likvidnošću budžeta odnosno koordinacija sprovođenja mera finansiranja tekuće likvidnosti budžeta i raspoređivanja tekućih budžetskih viškova; procena i upravljanje rizicima vezanim za operacije upravljanja likvidnošću budžeta; razvoj i tehnička implementacija mera za unapređenje sistema za upravljanje likvidnošću budžeta; izveštavanje o operacijama upravljanja likvidnošću budžeta; realizacija naloga za plaćanje budžetskih korisnika; upravljanje jedinstvenim računom Trezora; staranje o proverama pravnog osnova za plaćanja iz budžeta; prijem i obrada zahteva direktnih budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta; učestvovanje u izradi mera za privremenu obustavu izvršenja; staranje o izvršenju budžeta na teret sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve; prijem i obrada transakcija pristiglih prihoda; usklađivanje evidencija bankarskih institucija sa evidencijom u računovodstvenom sistemu trezora; učestvovanje u upravljanju gotovinom i drugim finansijskim sredstvima i održavanje likvidnosti unutar konsolidovanog računa trezora;

Odeljenje za upravljanje sredstvima Republike, finansijsko planiranje i upravljanje likvidnošću

U Odeljenju za upravljanje sredstvima Republike, finansijsko planiranje i upravljanje likvidnošću obavljaju se sledeći poslovi: realizacija naloga za plaćanje budžetskih korisnika; upravljanje jedinstvenim računom Trezora; staranje o proverama pravnog osnova za plaćanja iz budžeta; plasiranje slobodnih novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora Republike i deviznih računa Republike Srbije; prijem i obrada zahteva direktnih budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta; sprovođenje donetih mera za privremenu obustavu izvršenja; staranje o izvršenju budžeta na teret sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve; prijem i obrada transakcija pristiglih prihoda; usklađivanje evidencija bankarskih institucija sa evidencijom u računovodstvenom sistemu Trezora

1.1. Grupa za devizno poslovanje

U Grupi za devizno poslovanje obaljaju se sledeći poslovi: poslovi deviznog platnog prometa; realizacija deviznih naloga za plaćanje; odobravanje naloga za izmirenje deviznih obaveza korisnika budžetskih sredstava i obaveza po osnovu javnog duga; izdavanje naloga za investiranje, odnosno oročavanje sredstava; priprema predloga zaključaka Vlade o licima ovlašćenim za povlačenje i raspolaganje sredstvima po osnovu kredita, zajmova i donacija, kao i izrada depo kartona za lica koja su ovlašćena za raspolaganje sredstvima; izveštavanje o stanju deviznih sredstava Republike na dnevnoj osnovi; administriranje i kontrola dokumentacije po podnetim zahtevima za otvaranje i ukidanje deviznih računa Republike u Narodnoj banci radi realizacije odobrenih kredita i zajmova;

1.2.Grupa za dinarsko poslovanje

U Grupi za dinarsko poslovanje obavljaju se sledeći poslovi: realizacija javnih rashoda utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije, po dostavljenim zahtevima za plaćanje korisnika budžetskih sredstava; planiranje finansijskih operacija i izdataka u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Republike u odnosu na prioritetne obaveze; upravljanje gotovinom i drugim finansijskim sredstvima; održavanje likvidnosti unutar konsolidovanog računa trezora Republike; prijem i odobravanje zahteva za promenu kvota nakon obavljene analize opravdanosti podnetih zahteva za promenu utvrđenih kvota; izrada izveštaja o podnetim zahtevima za promenu kvota na dnevnoj osnovi; prijem i obrada transakcija pristiglih neproknjiženih uplata na račun za izvršenje budžeta;

1.3. Grupa za finansijsko planiranje

U Grupi za finansijsko planiranje obavljaju se sledeći poslovi: prikupljanje i usaglašavanje finansijskih planova budžetskih korisnika; aktivna komunikacija sa budžetskim korisnicima kao i pomoć prilikom unosa i izrade finansijskih planova korisnika; nadgledanje i upravljanje procesom finansijskog planiranja budžetskih korisnika; predlaganje i održavanje sistema kvota u skladu sa projektovanim stanjem likvidnosti budžeta; upravljanje procesom učitavanja kvota; praćenje prihoda prema poreskom kalendaru, analiza i izveštavanje o tome; praćenje dinamike velikih poreskih uplata za velike poreske uplatioce; izrada i publikacija odgovarajućih uputstava namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova; izrada zakonskih i podzakonskih akata vezanih za finsinsijsko poslovanje.