Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za izvršenje budžeta
Sektor za ljudske i materijalne resurse

U Sektoru za izvršenje budžeta obavljaju se sledeći poslovi:

 • razvoj i unapređenje metodologije za projektovanje prihoda, rashoda i izdataka budžeta;
 • koordinacija sa ostalim institucijama sistema javnih finansija u izradi projekcija prihoda i primanja budžeta;
 • izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike ostvarenja prihoda budžeta;
 • izrada i publikacija odgovarajućih priručnika namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova;
 • prikupljanje i usaglašavanje finansijskih planova budžetskih korisnika; izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike izvršenja rashoda i izdataka budžeta;
 • predlaganje i održavanje sistema kvota u skladu sa projektovanim stanjem likvidnosti budžeta;
 • izveštavanje o projekcijama likvidnosti budžeta;
 • plasiranje slobodnih novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora Republike i deviznih računa Republike Srbije;
 • kreiranje strategije za upravljanje likvidnošću budžeta;
 • upravljanje tekućom likvidnošću budžeta odnosno koordinacija sprovođenja mera finansiranja tekuće likvidnosti budžeta i raspoređivanja tekućih budžetskih viškova;
 • procena i upravljanje rizicima vezanim za operacije upravljanja likvidnošću budžeta;
 • razvoj i tehnička implementacija mera za unapređenje sistema za upravljanje likvidnošću budžeta;
 • izveštavanje o operacijama upravljanja likvidnošću budžeta;
 • smanjenje izloženosti finansijskim rizicima kroz upotrebu finansijskih derivata;
 • projektovanje modela za upravljanje finansijskim rizicima i predlaganje podzakonskih akata iz oblasti finansijskog planiranja, upravljanja likvidnošću i poslovne procese;
 • realizacija naloga za plaćanje budžetskih korisnika;
 • upravljanje jedinstvenim računom Trezora;
 • staranje o proverama pravnog osnova za plaćanja iz budžeta;
 • prijem i obrada zahteva direktnih budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta;
 • učestvovanje u izradi mera za privremenu obustavu izvršenja;
 • staranje o izvršenju budžeta na teret sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve;
 • prijem i obrada transakcija pristiglih prihoda;
 • otvaranje bankovnih računa i podračuna direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
 • usklađivanje evidencija bankarskih institucija sa evidencijom u računovodstvenom sistemu trezora;
 • devizno poslovanje;
 • učestvovanje u razvoju i unapređenju metodologije za projektovanje, analiziranje i praćenje primanja Republike;
 • procena i planiranje finansijskih operacija i izdataka; učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih za delokrug rada Sektora;
 • učestvovanje u upravljanju gotovinom i drugim finansijskim sredstvima i održavanje likvidnosti unutar konsolidovanog računa trezora.

Odsek za devizno poslovanje i upravljanje sredstvima Republike

U Odseku za devizno poslovanje i upravljanje sredstvima Republike obavljaju se sledeći poslovi:

 • realizacija naloga za plaćanje budžetskih korisnika;
 • upravljanje jedinstvenim računom Trezora;
 • staranje o proverama pravnog osnova za plaćanja iz budžeta;
 • prijem i obrada zahteva direktnih budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta;
 • učestvovanje u izradi mera za privremenu obustavu izvršenja;
 • staranje o izvršenju budžeta na teret sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve;
 • prijem i obrada transakcija pristiglih prihoda;
 • otvaranje bankovnih računa i podračuna direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
 • usklađivanje evidencija bankarskih institucija sa evidencijom u računovodstvenom sistemu trezora;
 • otvaranje deviznih računa korisnika budžetskih sredstava kod Narodne banke Srbije i poslovnih banaka;
 • obavljanje poslova deviznog platnog prometa;
 • izdavanje naloga za devizna plaćanja;
 • izrada izveštaja o stanju deviznih sredstava Republike;
 • učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih za devizno poslovanje.

Odsek za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese

U Odseku za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese obavljaju se sledeći poslovi:

 • razvoj i unapređenje metodologije za projektovanje prihoda, rashoda i izdataka budžeta;
 • koordinacija sa ostalim institucijama sistema javnih finansija u izradi projekcija prihoda i primanja budžeta;
 • izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike ostvarenja prihoda budžeta;
 • izrada i publikacija odgovarajućih priručnika namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova;
 • prikupljanje i usaglašavanje finansijskih planova budžetskih korisnika;
 • izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike izvršenja rashoda i izdataka budžeta;
 • predlaganje i održavanje sistema kvota u skladu sa projektovanim stanjem likvidnosti budžeta;
 • izveštavanje o projekcijama likvidnosti budžeta;
 • plasiranje slobodnih novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora Republike i deviznih računa Republike Srbije;
 • kreiranje strategije za upravljanje likvidnošću budžeta;
 • upravljanje tekućom likvidnošću budžeta odnosno koordinacija sprovođenja mera finansiranja tekuće likvidnosti budžeta i raspoređivanja tekućih budžetskih viškova;
 • procena i upravljanje rizicima vezanim za operacije upravljanja likvidnošću budžeta;
 • razvoj i tehnička implementacija mera za unapređenje sistema za upravljanje likvidnošću budžeta;
 • izveštavanje o operacijama upravljanja likvidnošću budžeta;
 • izrada zakonskih i podzakonskih akata vezanih za delokrug rada Odseka;
 • smanjenje izloženosti finansijskim rizicima kroz upotrebu finansijskih derivata;
 • projektovanje modela za upravljanje finansijskim rizicima i predlaganje podzakonskih akata iz oblasti finansijskog planiranja, upravljanja likvidnošću i poslovne procese.