Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Organizaciona šema
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Ključne reči:

Poslovi Uprave za trezor organizovani su na teritorijalnom principu u unutrašnjim jedinicama u sedištu Uprave i van sedišta.