Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
29. 03. 2018.

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.

15. 03. 2018.

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava o načinu plaćanja obaveza po osnovu komercijalnih transakcija registrovanih u centralnom registru faktura, kao i o načinu plaćanja obaveza koje nisu komercijalne transakcije.

05. 03. 2018.

Od danas je javnosti na raspolaganju novi sajt Uprave za trezor.

Za više informacija pogledajte stranicu o sajtu.

01. 03. 2018.

Dana 9. februara 2018. godine, u Budimpešti održana je 4. sednica Vlade Srbije i Vlade Mađarske, koja je imala za cilj unapređenje regionalne saradnje i bilateralnih odnosa ove dve države.

Nakon zajedničke sednice potpisano je 10 međudržavnih sporazuma. Između ostalih, direktor mađarskog Državnog trezora Jozef Mesaroš i pomoćnik direktora Uprave za trezor Srbije Saša Ćelić potpisali su Sporazum o saradnji trezora dve države.

trezor

01. 03. 2018.

Obaveštavamo vas da danas 01. Marta 2018. godine, u skladu sa Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama1 koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Upravi za trezor počinje sa radom novi informacioni sistem – Centralni registar faktura.

Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura2.


  1. Službeni glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017 

29. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 03. januara 2018. godine u Upravi za trezor početi sa radom elektronski servis platnog prometa – eSPP.

Prednost u priključivanju će imati korisnici javnih sredstava koji nisu bili korisnici Integralnog sistema platnog prometa – ISPP, dok će migracija korisnika koji aktivno koriste ISPP biti izvršena prema planu u toku 2018. godine.

26. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 28. decembra 2017. godine u Upravi za trezor početi sa radom novi informacioni sistem izvršenja budžeta Republike Srbije - ISIB.

Stari sistem FMIS i sistem FinPlan, početkom produkcije ISIB-a, prestaju sa primenom u smislu izvršavanja budžeta i biće arhivirani. Sistem FMIS će ostati dostupan korisnicima u postojećem obliku do zatvaranja budžetske godine (odnosno do Aprila, Maja 2018. godine), a nakon toga po potrebi i posebnim zahtevima korisnika za potrebe izveštavanja.

O konkretnom daljem načinu upotrebe sistema FMIS Trezor će tokom 2018. godine posebno obavestiti korisnike.

06. 10. 2017.

Zakonom o budžetskom sistemu 1 propisano je da Uprava za trezor vrši prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava.

Plaćanje DINA platnim karticama preko POS terminala na šalterima Uprave za trezor bilo je programski ograničeno samo na uplate po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava na račune 840.

Izmenama programa omogućeno je da se plaćanje DINA platnim karticama izvrši prema svim računima korisnika javnih sredstava, ne samo prema onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, već i prema onima koji imaju račune u poslovnim bankama. U svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor može se izvršiti plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava prema svim njihovim računima.

27. 02. 2017.

Uprava za trezor je započela realizaciju projekta devizni platni promet, u skladu sa odlukom o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva.

04. 10. 2016.

Članom 2. pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor1, propisan je tip korisnika javnih sredstava 7 (ostali korisnici javnih sredstava) i tip 8 (ostali – posebni korisnici javnih sredstava), kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.

Poslovi platnog prometa, u smislu ovog zakona, obavljaju se u dinarima.