Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

U Sektoru za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura obavljaju se sledeći poslovi:

 • neposredno učešće u pripremanju propisa i opštih akata iz oblasti kojom se uređuje nadležnost i delokrug rada Uprave;
 • izrada podzakonskih akata iz nadležnosti Uprave;
 • priprema metodoloških i drugih uputstava;
 • posredna i neposredna kontrola platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora u primeni propisa i drugih akata kod unutrašnjih jedinica Uprave;
 • praćenje primene zakonskih i drugih propisa koji se odnose na delokrug rada Uprave.

Odsek za normativne i pravne poslove

U Odseku za normativne i pravne poslove obavljaju se sledeći poslovi:

 • davanje inicijative za donošenje novih i izmenu i dopunu postojećih zakonskih propisa;
 • učestvovanje u pripremi metodoloških i drugih uputstava radi jedinstvene primene zakonskih propisa u unutrašnjim jedinicama Uprave;
 • priprema i izrada mišljenja o primeni propisa iz delokruga Uprave;
 • učestvovanje u pripremi podzakonskih akata o regulisanju poslova iz nadležnosti Uprave;
 • saradnja sa drugim osnovnim unutrašnjim jedinicama Centrale u primeni metodoloških i drugih uputstava;
 • učestvovanje u izradi projekata, uputstava i mišljenja iz delokruga rada unutrašnjih jedinica Centrale;
 • saradnja sa unutrašnjim jedinicama Uprave i osnovnim unutrašnjim jedinicama Centrale na pripremi prijava za krivična dela, privredne prestupe i prekršaje;
 • saradnja sa ministarstvima i drugim organima u poslovima iz delokruga rada Uprave;
 • učestvovanje u izradi zakona iz nadležnosti Ministarstva;
 • izrada materijala za Ministarstvo koja se dostavljaju Vladi;
 • izrada nacrta ugovora po zaključcima Vlade;
 • učešće u izradi nacrta ugovora kojima se uređuju obligacioni odnosi Uprave sa drugim subjektima;
 • učešće u radu posebnih radnih grupa osnovanih radi izvršavanja zadataka koji zahtevaju davanje stručne pomoći u najsloženijim projektnim poslovima;
 • saradnja sa sudovima, Državnim pravobranilaštvom i Zaštitnikom građana;
 • izrada izveštaja i informacija iz delokruga rada Odseka;
 • izrada periodičnih informacija za potrebe organizacionih jedinica o izmenama i dopunama propisa;
 • praćenje i usklađivanje akata iz nadležnosti Uprave sa novim propisima.

Odsek za kontrolu poslovnih procedura

U Odseku za kontrolu poslovnih procedura obavljaju se sledeći poslovi:

 • posredna i neposredna kontrola usklađenosti poslovanja i instruktaža primene zakonskih propisa, direktiva i drugih akata ministra finansija i direktora Uprave kod unutrašnjih jedinica Uprave;
 • predlaganje godišnjih programa i tromesečnih planova rada iz delokruga rada Odseka;
 • izrada izveštaja i informacija o izvršenim kontrolama unutrašnjih jedinica Uprave i izveštavanje pomoćnika direktora i direktora Uprave;
 • preduzimanje mera po nalazima kontrole i obaveštavanja nadležnih organa radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti;
 • periodično izveštavanje o nalazima kontrola i preduzetim merama;
 • davanje preporuka za unapređenje rada i sistema internih kontrola u Upravi za trezor;
 • iniciranje izmena i dopuna postojećih i iniciranje donošenja novih metodoloških i drugih direktiva i procedura za jedinstveno postupanje unutrašnjih jedinica Uprave;
 • izrada procedura za rad Odseka;
 • izrada podsetnika za kontrolu;
 • vršenje kontrola po posebnom zahtevu ministra ili drugih organa;
 • saradnja sa drugim unutrašnjim jedinicama Uprave u poslovima koji su međusobno povezani;
 • učešće u radu posebnih radnih grupa osnovanih radi izvršavanja zadataka koji zahtevaju davanje stručne pomoći u najsloženijim projektnim poslovima.