Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

U Sektoru za javna plaćanja i fiskalnu statistiku obavljaju se sledeći poslovi:

 • poslovi definisani Zakonom o budžetskom sistemu za korisnike budžetskih sredstava, Zakonom o platnim uslugama i drugim propisima koji regulišu poslove gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa;
 • vođenje registra dinarskih i deviznih podračuna korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, kao i dinarskih podračuna ostalih korisnika javnih sredstava i pravnih lica – privrednih društava koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta korisnika budžetskih sredstava;
 • izradu predloga spiska i vođenje spiska korisnika javnih sredstava;
 • vođenje podračuna javnih prihoda;
 • administriranje sistema javnih prihoda i rashoda;
 • poslovi fiskalne statistike za različite nivoe vlasti;
 • izvršavanje naloga prinudne naplate kada su dužnici korisnici budžetskih sredstava;
 • praćenje i primena propisa koji se odnose na devizna plaćanja korisnika budžetskih sredstava;
 • vođenje Registra direktnih podsticaja.

Odeljenje za izvršavanje javnih plaćanja

U Odeljenju za izvršavanje javnih plaćanja obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje i primena propisa koji se odnose na sistem javnih plaćanja;
 • priprema inicijative za donošenje propisa i predlaganje nacrta propisa iz oblasti javnih plaćanja;
 • utvrđivanje metodologije rada i postupaka jedinstvenog obavljanja poslova javnih plaćanja;
 • utvrđivanje metodologije rada u obavljanju poslova primene, oblika i načina plaćanja, konstrukcije elemenata na nalozima za plaćanje, unosa podataka sa naloga za plaćanje na računarske medije i razmene podataka sa drugim pružaocima platnih usluga i korisnicima platnih usluga, kao i blagovremenom otklanjanju grešaka nastalih u procesu plaćanja;
 • sprovođenje postupka prinudne naplate;
 • prijem, isplata, evidentiranje i obezbeđivanje gotovog novca;
 • izvršavanje poslova u vezi sa prometom i obradom hartija od vrednosti;
 • priprema stručnih mišljenja za učesnike u platnom prometu i za unutrašnje jedinice Uprave;
 • obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o izvršenim plaćanjima preko njihovog računa;
 • praćenje i kontrola stanja jedinstvenog računa trezora Republike i konsolidovanih računa trezora lokalnih samouprava;
 • učešće u međubankarskom obračunu platnog prometa preko sistema za kliring i RTGS u Narodnoj banci Srbije;
 • konsolidovano vođenje vanknjigovodstvenih evidencija i njihova kontrola;
 • prijem, kontrola i obrada podataka i izveštaja unutrašnjih jedinica Uprave, koji se odnose na naturalni i vrednosni prikaz obima izvršenih javnih plaćanja i efikasnosti izvršenog platnog prometa;
 • poslovi informatičke podrške sistemu javnih plaćanja;
 • izrada jedinstvenog projekta sistema javnih plaćanja;
 • davanje zahteva i predlaganje rešenja za projektovanje i programiranje informacionih sistema, za dopune i izmene u postojećim projektno-programskim rešenjima;
 • izrada tehnoloških rešenja za sistem plaćanja kao osnove za izradu projektnih zahteva za softverska rešenja koja se primenjuju u postupku javnih plaćanja;
 • učestvovanje u primeni novih projekata i programskih rešenja;
 • izrada uputstava za potrebe Odeljenja, odnosno filijala i obavljanje instruktaže zaposlenih;
 • saradnja sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija i drugim organima u vezi poslova iz delokruga rada organizacione jedinice.

Grupa za izvršavanje prinudne naplate

U Grupi za izvršavanje prinudne naplate obavljaju se sledeći poslovi:

 • kontrola i sprovođenje poslova prinudne naplate po nalozima na osnovu izvršnih naslova gde je dužnik korisnik budžetskih sredstava;
 • nadzor nad korišćenjem sredstava privrednih subjekata u restrukturiranju;
 • priprema metodoloških i drugih uputstva radi jedinstvenog postupanja unutrašnjih jedinica Uprave u primeni propisa iz oblasti platnog prometa, uputstava ministra finansija i drugih nadležnih organa;
 • priprema odgovora učesnicima u platnom prometu i unutrašnjim jedinicama Uprave koji se odnose na postupanje u poslovima javnih plaćanja i platnog prometa korisnika budžetskih sredstava;
 • učešće u izradi projektnih zahteva za aplikativne programe, interne procedure iz delokruga rada Uprave;
 • učešće u pripremi predloga za donošenje novih i izmenu i dopunu postojećih propisa kojima se uređuje budžetski sistem i platni promet, kao i saradnja sa nadležnim organima na njihovom donošenju;
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga Grupe.

Grupa za direktne podsticaje

U Grupi za direktne podsticaje obavljaju se sledeći poslovi:

 • učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti vođenja Registra direktnih podsticaja;
 • izrada metodoloških i instruktivnih uputstava i davanje stručnih mišljenja u vezi sa obavljanjem poslova vođenja Registra;
 • izrada metodoloških i instruktivnih uputstava i davanje stručnih mišljenja u vezi sa sprovođenjem postupka raspodele sredstava direktnih podsticaja;
 • sprovođenje postupka brisanja podataka iz Registra direktnih podsticaja;
 • vođenje evidencije o kratkoročnim i dugoročnim kreditima i drugim oblicima finansijskih podsticaja i transferu odobrenih sredstava;
 • izrada odgovarajućih izveštaja za nadležne institucije;
 • praćenje primene propisa iz oblasti vođenja Registra, kao i propisa i mera u vezi sa dodelom sredstava podsticaja.

Grupa za platni promet

U Grupi za platni promet obavljaju se sledeći poslovi: učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti dinarskog gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, kontrola stanja konsolidovanog računa trezora Republike i konsolidovanih računa trezora lokalnih samouprava i EPS-a; utvrđivanje metodologije rada i postupaka jedinstvenog obavljanja poslova javnih plaćanja, utvrđivanje metodologije rada i postupaka poslova primene, oblika i načina plaćanja, konstrukcije elemenata na nalozima za plaćanje, unosa podataka sa naloga za plaćanje na računarske medije i razmene podataka sa drugim nosiocima platnog prometa i učesnicima u platnom prometu i blagovremeno otklanjanje grešaka nastalih u procesu plaćanja;

Odeljenje za sistem računa i registre

U Odeljenju za sistem računa i registre obavljaju se sledeći poslovi:

priprema podzakonskih akata vezanih za utvrđivanje i evidentiranje korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave; priprema podzakonskih akata vezanih za izradu Spiska korisnika javnih sredstava; priprema podzakonskih akata vezanih za propisivanje Plana podračuna konsolidovanog računa trezora; vođenje Evidencije korisnika javnih sredstava, kao i klasifikacija drugih subjekata u Evidenciji korisnika javnih sredstava (upis, promena podataka i brisanje); izrada predloga spiska i vođenje spiska korisnika javnih sredstava; vođenje Evidencije dinarskih i deviznih podračuna;

2.1. Grupa za vođenje Registra podračuna korisnika javnih sredstava (KJS)

U Grupi za vođenje Registra podračuna korisnika javnih sredstava (KJS) obavljaju se sledeći poslovi: vođenje Evidencije (Registra) podračuna korisnika javnih sredstava (KJS) odnosno evidencija podračuna za dinarska i devizna sredstva korisnika javnih sredstava, kao i pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju platne transakcije i vode se kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor;

2.2. Grupa za vođenje Registra korisnika javnih sredstava (KJS)

U Grupi za vođenje Registra korisnika javnih sredstava (KJS) obavljaju se sledeći poslovi: vođenje Evidencije (Registra) korisnika javnih sredstava kao elektronske baza podataka tj. evidencije direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacija na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg registra, kao i korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru;

Odeljenje za fiskalnu statistiku

U Odeljenju za fiskalnu statistiku obavljaju se sledeći poslovi:

 • priprema propisa koji regulišu uplatu i raspored javnih prihoda (poreskih, neporeskih prihoda i primanja);
 • otvaranje računa za uplatu javnih prihoda (sintetički i analitički računi);
 • saradnja sa nadležnim organima u pripremi propisa koji regulišu uplatu i raspored javnih prihoda;
 • utvrđivanje metodologije rada i postupka jedinstvenog obavljanja poslova vođenja i ažuriranja plana računa za uplatu javnih prihoda;
 • utvrđivanje jedinstvene metodologije za raspored javnih prihoda;
 • priprema predloga Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;
 • izrada Direktive za primenu propisa koji regulišu uslove i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa na račune krajnjih korisnika sredstava: budžeta Republike, budžeta AP, gradova, opština i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;
 • izrada Direktive o postupanju organizacionih jedinica Uprave za trezor po rešenjima Poreske uprave i drugih nadležnih organa za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda (poreskih i neporeskih prihoda i primanja);
 • informisanje nadležnih organa o naplaćenim i raspoređenim javnim prihodima na republičkom nivou;
 • obezbeđenje dnevnih, mesečnih i kumulativnih izveštaja o naplaćenim i raspoređenim prihodima na teritoriji RS;
 • prijem, kontrola i izvršenje rešenja o povraćaju više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa, za trezore sa teritorije AP KiM, usaglašavanje Izveštaja T-Trezor o bruto naplati sa fondovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje), održavanje datoteke „Korisnici“ koja se odnosi na raspored javnih prihoda za teritoriju AP KiM;
 • praćenje elektronskih naloga u sistemu „Povraćaj“ i obezbeđenje sredstava i preknjižavanje istih sa uplatnih računa javnih prihoda iz grupe 843 na račun Objedinjena naplata poreza i doprinosa, vođenje evidencije o podnetim rešenjima o povraćaju javnih prihoda;
 • uporedna analiza podataka o ostvarenim poreskim i neporeskim prihodima i primanjima po vrstama u izveštajnom periodu tekuće i prethodne godine;
 • izrada Izveštaja T - Trezor o bruto naplati, povraćaju i rasporedu javnih prihoda, na nivou Republike, autonomne pokrajine, gradova, opština i regiona, na mesečnom i godišnjem nivou;
 • saradnja u izradi i primeni programskih projekata;
 • kontrola podataka u evidencijama o uplati i rasporedu javnih prihoda;
 • izveštavanje o prihodima i primanjima budžeta opština i gradova;
 • evidentiranje uplata i raspored sredstava ostvarenih u postupku privatizacije i izveštavanje subjekata privatizacije, organa Republike, jedinica lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja o izvršenom rasporedu sredstava od privatizacije;
 • saradnja sa Ministarstvom finansija i drugim organima i organizacijama u vezi poslova iz delokruga rada Sektora i Uprave za trezor;
 • izrada izveštaja o izvršenim refakcijama akciza na derivate nafte, privremena obustava poreza na zarade lokalnih samouprava po rešenju ministra finansija za neizmirene obaveze u sistemu RINO;
 • obavljanje i drugih poslova koji se odnose na uplatu i raspored javnih prihoda.

Grupa za izveštavanje o javnim prihodima

U Grupi za izveštavanje o javnim prihodima obavljaju se sledeći poslovi:

 • priprema propisa koji regulišu uplatu i raspored javnih prihoda;
 • priprema metodologije za izradu izveštaja o naplaćenim i raspoređenim javnim prihodima;
 • informisanje o raspoređenim javnim prihodima (poreskih i neporeskih prihoda i primanja);
 • obezbeđenje dnevnih, mesečnih i kumulativnih izveštaja i informacija o uplati i rasporedu javnih prihoda (poreskih i neporeskih prihoda i primanja) organa Republike, organa lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje;
 • uporedna analiza podataka o ostvarenim poreskim i neporeskim prihodima i primanjima po vrstama u izveštajnom periodu tekuće i prethodne godine;
 • izrada izveštaja T- Trezor o bruto naplati, povraćaju i rasporedu javnih prihoda i primanja;
 • izveštavanje o prihodima i primanjima budžeta opština i gradova (izveštaj P/R);
 • izveštavanje o rasporedu sredstava ostvarenih u postupku privatizacije;
 • saradnja sa Ministarstvom finansija i drugim organima i organizacijama po poslovima iz delokruga rada organizacione jedinice.

Grupa za poslove javnih prihoda i fiskalne statistike

U Grupi za poslove javnih prihoda i fiskalne statistike obavljaju se sledeći poslovi:

 • utvrđivanje jedinstvene metodologije za uplatu i raspored javnih prihoda;
 • izrada Direktive za primenu Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;
 • izrada Direktive o postupanju organizacionih jedinica Uprave za trezor po rešenjima Poreske uprave i drugih nadležnih organa za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda;
 • utvrđivanje metodologije rada i postupka jedinstvenog obavljanja poslova vođenja i ažuriranja Plana računa za uplatu javnih prihoda;
 • otvaranje i vođenje evidencija o računima za uplatu javnih prihoda;
 • raspored javnih prihoda i primanja, i kontrola izvršenog rasporeda;
 • raspored sredstava ostvarenih u postupku privatizacije;
 • saradnja sa Ministarstvom finansija i drugim organima i organizacijama po poslovima iz delokruga rada organizacione jedinice.

Odsek za izvršavanje deviznih plaćanja

U Odseku za izvršavanje deviznih plaćanja obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje i primena propisa koji se odnose na devizna plaćanja korisnika budžetskih sredstava;
 • priprema inicijative za donošenje propisa i predlaganje nacrta propisa iz oblasti javnih plaćanja vezanih za devizna sredstva plaćanja;
 • utvrđivanje metodologije rada i postupaka jedinstvenog obavljanja poslova deviznih plaćanja;
 • utvrđivanje metodologije rada u obavljanju poslova primene, oblika i načina plaćanja, konstrukcije elemenata na nalozima za plaćanje, unosa podataka sa naloga za plaćanje na računarske medije i razmene podataka sa drugim nosiocima platnog prometa i učesnicima u platnom prometu i blagovremenom otklanjanju grešaka nastalih u procesu plaćanja;
 • priprema stručnih mišljenja za učesnike u platnom prometu i za unutrašnje jedinice Uprave;
 • obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o izvršenim plaćanjima preko njihovog računa;
 • praćenje i kontrola stanja jedinstvenog deviznog računa trezora Republike Srbije otvorenog u Narodnoj banci Srbije;
 • učešće u obračunu deviznog platnog prometa preko sistema za kliring i RTGS u Narodnoj banci Srbije;
 • konsolidovano vođenje knjigovodstvenih i vanknjigovodstvenih evidencija o otvorenim deviznim računima i njihova kontrola;
 • poslovi informatičke podrške sistemu deviznih plaćanja;
 • izrada jedinstvenog projekta sistema deviznih plaćanja;
 • davanje zahteva i predlaganje rešenja za projektovanje i programiranje informacionih sistema, za dopune i izmene u postojećim projektno-programskim rešenjima;
 • izrada tehnoloških rešenja za devizni sistem plaćanja kao osnove za izradu projektnih zahteva za softverska rešenja koja se primenjuju u postupku deviznih plaćanja;
 • učestvovanje u primeni novih projekata i programskih rešenja;
 • kreiranje i vođenje sistema platnih kartica za bezgotovinsko plaćanje dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i druge namene za koje se ispostavi potreba u saradnji za izabranim partnerom iz bankarskog sektora;
 • obavljanje poslova kontrole korišćenja sredstava po platnim karticama i prijavljivanje nedoslednosti u korišćenju istih nadležnoj poslovnoj banci i nadležnom državnom organu;
 • vođenje evidencije izdatih platnih kartica;
 • izrada uputstava za potrebe Grupe, odnosno filijala i obavljanje instruktaže zaposlenih;
 • saradnja sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija, poslovnim bankama i drugim organima u vezi poslova iz delokruga rada organizacione jedinice.

Grupa za poslovne procese

U Grupi za poslovne procese obavljaju se sledeći poslovi:

 • planiranje i izgradnja strategije u skladu sa poslovnim potrebama Sektora i Uprave;
 • izrada projekata od interesa Uprave u domenu Sektora za javna plaćanja i fiskalnu statistiku;
 • logistička podrška projektima i harmonizacija projekata;
 • definisanje modela poslovanja i pravaca razvoja u okviru Sektora, kao i centralizovanih pravila poslovanja u Upravi;
 • uspostavljanje poslovnih pravila za vođenje polovanja Sektora;
 • vršenje službene korespondencije izvan Sektora i Uprave po pitanjima od interesa Sektora;
 • planiranje i priprema finansijskih planova Sektora;
 • ekonomska kontrola i analiza isplativosti primene i produkcione eksploatacije projekata;
 • definisanje i nadzor poslovnih tokova u Sektoru;
 • stručna instruktaža, edukacije i usavršavanje u okviru propisa i poslovnih rešenja unutar Sektora;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.