Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za informacione tehnologije

U Sektoru za informacione tehnologije obavljaju se sledeći poslovi:

 • organizovanje rada, rukovođenje i upravljanje poslovima i zadacima iz oblasti informacione tehnologije, kao i usklađivanje rada užih unutrašnjih jedinica u Sektoru;
 • kontrola sprovođenja poslovnih procesa i procena rizika u poslovnim operacijama iz delokruga Sektora;
 • definisanje strategije razvoja informacione tehnologije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • vođenje aplikativnih projekata razvoja, implementacije i integracije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • planiranje i implementacija arhitekture informacionih sistema;
 • definisanje, održavanje i stalna kontrola zaštite informacija u skladu sa politikom upravljanja informaconom tehnologijom Uprave;
 • tehničko upravljanje, procesiranje i krajnje izvršenje procesa iz sistema za RTGS i kliring Narodne banke Srbije;
 • objedinjavanje analiza, informacija i izveštaja, kao i usaglašavanje drugih materijala iz delokruga Sektora;
 • saradnja sa drugim unutrašnjim jedinicama Uprave;
 • saradnja sa drugim državnim organima, bankama i institucijama;
 • obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe rada Sektora.

U Sektoru za informacione tehnologije postoji izmešteni deo sa radnim angažovanjem u filijalama Uprave za trezor, na poslovima serverske infrastrukture, administracije baza podataka i aplikativnih servera, administracije serverskih sistema, komunikacione i mrežne infrastrukture i tehničke i sistemske podrške.

Odeljenje za analizu, projektovanje i podršku programskih rešenja

U Odeljenju za analizu, projektovanje i podršku programskih rešenja obavljaju se sledeći poslovi:

 • razrada procedura u primeni propisa iz nadležnosti Uprave kroz informacionu tehnologiju;
 • planiranje i razvoj informacionog sistema Uprave u skladu sa najnovijim informatičkim rešenjima;
 • funkcionalna analiza informacionih sistema;
 • održavanje programskih sistema;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Odeljenju za analizu, projektovanje i podršku programskih rešenja deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine.

Odeljenje sadrži:

Odsek za aplikativnu podršku

U Odseku za aplikativnu podršku obavljaju se sledeći poslovi:

 • uvođenje i praćenje efekata primene programskih sistema;
 • planiranje i obuka krajnjih korisnika;
 • izrada korisničke dokumentacije;
 • instalacija programskih paketa;
 • analiza zahteva korisnika i definisanje predloga za funkcionalno unapređenje projekta;
 • administriranje korisnika programskih sistema;
 • aplikativna podrška korisnicima sistema;
 • održavanje korisničih sertifikata i primena bezbednosnih standarda implementiranih u programskim sistemima.

Grupa za projektovanje

U Grupi za projektovanje obavljaju se sledeći poslovi:

 • projektovanje informacionih sistema;
 • sistemska analiza i unapređivanje poslovnih procesa Uprave;
 • vođenje projekata integracije programskih sistema za potrebe Uprave;
 • organizacija i utvrđivanje metodologije i postupaka za izvođenje projektno-programerskih radova;
 • implementacija i praćenja efekata primene programskih sistema;
 • obrada i primena poslovnih zahteva;
 • izada projektnih planova i zadataka;
 • dizajniranje informaconih sistema;
 • modeliranje i dizajn baze podataka;
 • izrada i održavanje projektne dokumentacije.

Odsek za poslovnu analizu

U Odseku za poslovnu analizu obavljaju se sledeći poslovi:

 • analiziranje i dokumentovanje poslovnih zahteva korisnika;
 • priprema poslovnih zahteva u nivou analitičara poslovnih sistema;
 • modeliranje poslovnih procesa;
 • provera i testiranje poslovnih funkcionalnosti implementiranih u okviru programskih sistema;
 • praćenje implementacije i efekata primene programskih sistema;
 • dokumentovanje poslovnih procesa i izrada korisničkih uputstava za aplikativne sisteme;
 • funkcionalna podrška korisnicima sistema.

Odeljenje za aplikativni razvoj

U Odeljenju za aplikativni razvoj obavljaju se sledeći poslovi:

 • primena procedura u skladu sa propisima iz nadležnosti Uprave kroz informacionu tehnologiju;
 • vođenje projekata razvoja, implementacije i integracije programskih sistema za potrebe Uprave;
 • planiranje i razvoj aplikativnih sistema Uprave u skladu sa najnovijim informatičkim rešenjima;
 • definisanje i primena tehnologija razvoja aplikacija;
 • organizacija i utvrđivanje metodologije i postupaka za izvođenje projektno-programerskih radova;
 • primena funkcionalne analize i projektnih planova u informacionim sistemima;
 • izrada softvera za razvoj programskih sistema;
 • implementacija i integracija softvera u informacioni sistem Uprave;
 • izrada i održavanje projektne dokumentacije u domenu aplikativnog dizajna, programskog koda i baza podataka;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Odeljenju za aplikativni razvoj deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine.

Odeljenje sadrži:

Grupa za aplikativni dizajn i programiranje

U Grupi za aplikativni dizajn i programiranje obavljaju se sledeći poslovi:

 • obrada i primena projektnih planova i zadataka;
 • dizajn aplikativnih sistema;
 • definisanje tehnologije razvoja sistema;
 • održavanje postojećih programskih sistema i baza podataka;
 • izrada programskog koda;
 • razvoj aplikativnih servisa i integracija u testna, razvojna i produkciona okruženja programskih sistema Uprave;
 • implementacija programskih rešenja u okvirima infrastrukture Uprave.

Grupa za baze podataka

U Grupi za baze podataka obavljaju se sledeći poslovi:

 • programiranje i administracija sistema baza podataka;
 • implementacija servisa u okvirima arhitekture aplikativnih sistema i baza podataka;
 • održavanje postojećih baza podataka i pratećih aplikativnih servisa;
 • primena projektnih planova i zadataka u nivou baze podataka i obezbeđenje primene dizajna baze i ostalih servisa u cilju potpune funkcionalnosti projekata.

Obradno-informacioni centar

U Obradno-informacionionom centru obavljaju se sledeći poslovi:

 • obezbeđivanje funkcionisanja informatičko-produkcionog sistema Uprave;
 • planiranje i organizovanje radnih procesa u produkcionom sistemu, shodno funkcionalnim nadležnostima Uprave;
 • tehničko upravljanje, eksploatacija, obrada, nadzor i monitoring krajnjeg izvršenja saobraćaja platnih naloga i kliringa između Uprave i RTGS-NBS, kao i svih drugih nosilaca platnog prometa;
 • definisanje prava pristupa i privilegije u Obradno-informacionom centru;
 • sprovođenje mera zaštite od neovlašćenog korišćenja produkcionog sistema;
 • praćenje rada računarskih resursa i predlaganje mera za njihovo unapređenje;
 • koordinacija servis-deska i prvog nivoa podrške;
 • prihvatanje, priprema i slanje podataka u elektronskom obliku;
 • nadgledanje funkcionisanja i opterećenja produkcionog sistema;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora

Obradno-informacioni centar sadrži:

Odsek za generalnu produkciju, nadzor i monitoring sistema javnih finansija, kliringa i RTGS-a

U Odseku za generalnu produkciju, nadzor i monitoring sistema javnih finansija, kliringa i RTGS-a obavljaju se sledeći poslovi:

 • vođenje generalnih obradnih procesa;
 • neposredno izvršavanje svih predviđenih dnevnih i periodičnih obrada i formiranje izveštaja za krajnje korisnike u dinarskom i deviznom platnom prometu;
 • monitoring i nadzor krajnjeg izvršenja kliringa platnih naloga i njihove elektronske razmene sa RTGS-NBS i nosiocima platnog prometa;
 • prvi nivo podrške zahtevima korisnika pristiglim u servis-desk;
 • kontrola distribucije rezultata obrade korisnicima;
 • servisne intervencije po utvrđenim procedurama;
 • evidencija o izvršenim obradama i staranje o izveštavanju na dnevnom nivou;
 • dnevna i periodična arhiviranja podataka;
 • neposredni nadzor nad ispravnošću funkcionisanja računarske opreme u Odseku i prijavljivanje kvarova.

Grupa za administraciju i upravljanje projektima u informatičko-produkcionom sistemu

U Grupi za administraciju i upravljanje projektima u informatičko-produkcionom sistemu obavljaju se sledeći poslovi:

 • neposredno izvršavanje složenih obradnih procesa nad projektima iz delokruga Grupe;
 • kontrola tačnosti i distribucija dobijenih rezultata projekata u eksploataciji;
 • monitoring procesa elektronske razmene generisanih platnih naloga i kontrola njihovog izvršenja;
 • prvi nivo podrške zahtevima korisnika pristiglim u servis-desk;
 • staranje o izveštavanju poslovnih subjekata o dinamici izvršenja obrada koordiniranih sa korisnicima;
 • analiza i održavanje uputstava i programske dokumentacije za dnevne i periodične obrade iz nadležnosti Grupe;
 • predlaganje mera za bolje funkcionisanje i unapređenje projekata iz nadležnosti Grupe;
 • arhiviranje produkcionog materijala na dnevnom nivou.

Odeljenje za serversku infrastrukturu

U Odeljenju za serversku infrastrukturu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada standarda, uputstava, metodologija i projektne dokumentacije iz delokruga Odeljenja;
 • projektovanje, instalacija, implementacija, održavanje, upravljanje i nadziranje serverske infrastrukture i centralizovana administracija sistema radnih stanica;
 • upravljanje i nadzor nad infrastrukturnim serverima i servisima i procesima spašavanja i arhiviranja podataka;
 • izrada planova i predloga za nabavku nove opreme;
 • učešće u postupku nabavke, preuzimanja i instalacije nove opreme;
 • planiranje, organizovanje i neposredno sprovođenje postupaka sistemsko - tehničke i druge podrške korisnika informaciono - tehničkog sistema Uprave;
 • planiranje, organizovanje i koordinacija aktivnosti na implementaciji, funkcionisanju i praćenju sistema zaštite informacionog sistema Uprave;
 • učestvovanje u izradi standarda, procesa i politike za sigurnost informacija;
 • izrada analiza i predloga za opremanje i unapređenje funkcionisanja sistema zaštite informacionog sistema Uprave;
 • inžinjerski nadzor nad sistem-centrom za obradu podataka, održavanje i predlaganje optimizacije i unapređenja sistem-centra;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora

U Odeljenju za serversku infrastrukturu deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine.

Odeljenje sadrži:

Grupa za baze podataka i aplikativne servere

U Grupi za baze podataka i aplikativne servere obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada standarda, uputstava, metodologija i projektne dokumentacije iz delokruga Grupe;
 • projektovanje, instalacija, implementacija, održavanje, upravljanje i nadziranje aplikativnih servera;
 • dizajn i implementacija sigurnosti baza podataka;
 • dizajn i implementacija bekap strategije servera baza podataka;
 • monitorisanje, analiza i optimizacija rada servera baza podataka;
 • aktivno učešće u razvoju aplikacija na odgovarajućoj platformi;
 • planiranje, organizovanje i neposredno sprovođenje postupaka sistemsko - tehničke i druge podrške korisnika informaciono - tehničkog sistema Uprave u delokrugu rada Grupe;
 • praćenje, izveštavanje i predlaganje mera za unapređenje informacione bezbednosti u delokrugu rada Grupe;
 • učešće u postupku nabavke, preuzimanja i instalacije nove opreme.

Grupa za Data centar

U Grupi za data centar obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada standarda, uputstava, metodologija i projektne dokumentacije iz delokruga Grupe;
 • projektovanje, instalacija, implementacija, održavanje, upravljanje i nadziranje virtualne i serverske infrastrukture;
 • administracija storidž i bekap sistema;
 • dizajn i implementacija strategije i projekata za obezbeđenje visoke dostupnosti i raspoloživosti servisa sistem-centra Uprave;
 • analiza i optimizacija rada servera;
 • planiranje, organizovanje i neposredno sprovođenje postupaka sistemsko - tehničke i druge podrške korisnika informaciono - tehničkog sistema Uprave u delokrugu rada Grupe;
 • učešće u postupku nabavke, preuzimanja i instalacije nove opreme.

Grupa za nadzor i zaštitu informacionih sistema

U Grupi za nadzor i zaštitu informacionih sistema obavljaju se sledeći poslovi:

 • primene standarda, procedura i ostalih internih akata s ciljem postizanja i održavanja zadovoljavajućeg nivoa sigurnosti;
 • analiza sigurnosnih potreba i u skladu s njima planiranje i predlog implementacije, testiranja i nadgledanja aktivnosti usmerenih ka poboljšanju sigurnosti informacionog sistema;
 • nadzor i zaštita informacionih sistema;
 • istraga u slučajevima narušavanja sigurnosti informacionog sistema;
 • saradnja sa spoljnim saradnicima prilikom obavljanja nezavisnih revizija i provera sigurnosti informacionog sistema;
 • saradnja u planiranju kontinuiteta poslovanja;
 • saradnja sa ostalim oragnizacionim jedinicama u Sektoru sa ciljem analize i unaređenja nivoa sigurnosti;
 • učestvovanje u vršenju procene rizika sigurnosti informacionog sistema.

Centar za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu

U Centru za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada standarda, uputstava, metodologija i projektne dokumentacije iz delokruga Centra;
 • projektovanje, instalacija, implementacija, održavanje, upravljanje i nadziranje mrežne infrastrukture Uprave;
 • projektovanje, instalacija, održavanje i nadziranje komunikacione infrastrukture internih i eksternih korisnika mreže;
 • definisanje, implementacija i administracija zaštite u mreži;
 • planiranje i koordinacija aktivnosti na implementaciji, funkcionisanju i praćenju sistema mrežne zaštite informacionog sistema Uprave;
 • administracija i održavanje IP telefonije i kontakt centra;
 • administriranje i kontrola spoljnih korisnika mreže;
 • definisanje, implementacija i administracija bežične mreže Uprave;
 • izrada planova i predloga za nabavku nove opreme;
 • učešće u postupku nabavke, preuzimanja i instalacije nove opreme;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Centru za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine.

Centar za tehničku i sistemsku podršku

U Centru za tehničku i sistemsku podršku obavljaju se sledeći poslovi:

 • planiranje, izgradnja i održavanje LAN infrastrukture u organizacionim jedinicama Uprave;
 • sistemska i tehnička podrška korisnika računarske opreme;
 • administriranje i kontrola korišćenja računarske opreme u Upravi;
 • stručna instruktaža krajnjih korisnika;
 • servisiranje zahteva korisnika IT servisa;
 • nadzor nad radnim uslovima u sistem salama i tehničko održavanje;
 • organizacija servis-deska i podrške servisima;
 • administriranje softvera u delokrugu rada Centra;
 • održavanje radnih stanica u operativnom stanju u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Centru za tehničku i sistemsku podršku deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine, i za područje jugoistočne Srbije i u filijali Pirot za Pirotski, Jablanički i Pčinjski upravni okrug.

Centar za harmonizaciju projekata i logistiku

U Centru za harmonizaciju projekata i logistiku obavljaju se sledeći poslovi:

 • planiranje i izgradnja strategije informacionih tehnologija u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • praćenje trendova i inovacija u svim oblastima IT industrije;
 • logistička podrška tehničkim i aplikativnim projektima i harmonizacija IT projekata i tehnologija;
 • izrada projekata od interesa Uprave u domenu IT;
 • definisanje modela poslovanja i pravaca razvoja u okviru Sektora, kao i centralizovanih pravila IT poslovanja u Upravi;
 • administracija softvera za vođenje polovanja Sektora;
 • evidentiranje i popis softvera, hardvera i druge opreme;
 • vođenje arhive Sektora, priprema tehničkih specifikacija javnih nabavki, kontrola i evidentiranje ugovorenih obaveza u nadležnosti Sektora;
 • vršenje službene korespondencije izvan Sektora i Uprave po pitanjima od interesa IT;
 • planiranje i priprema finansijskih planova Sektora;
 • ekonomska kontrola i analiza isplativosti primene IT rešenja;
 • definisanje i nadzor korišćenja računarske opreme u Upravi;
 • stručna instruktaža krajnjih korisnika, edukacije i usavršavanje nivoa informatičke pismenosti unutar Uprave;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Centru za harmonizaciju projekata i logistiku deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine i u filijali Prijepolje za Zlatiborski i Raški upravni okrug.

Centar sadrži:

Grupa za održavanje i evidentiranje hardvera i softvera

U Grupi za održavanje i evidentiranje hardvera i softvera obavljaju se sledeći poslovi:

 • evidentiranje i popis softvera, hardvera i druge opreme i nadzor nad korišćenjem materijalne i nematerijalne imovine iz delokruga Sektora;
 • vođenje arhive Sektora, evidentiranje ugovorenih obaveza u nadležnosti Sektora;
 • planiranje i priprema finansijskih planova Sektora i dokumentacije neophodne za javne nabavke;
 • vršenje službene korespondencije izvan Sektora i Uprave po pitanjima od interesa IT;
 • vođenje evidencije o ljudskim i materijalnim resursima unutar Sektora i obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Sektora;
 • ekonomska kontrola i analiza isplativosti primene IT rešenja.

Grupa za logistiku

U Grupi za logistiku obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada standarda, uputstava, metodologija i dokumentacije iz delokruga Centra;
 • logistička podrška tehničkim i aplikativnim projektima i harmonizacija IT projekata i tehnologija;
 • izrada projekata od interesa Uprave u domenu IT;
 • definisanje modela poslovanja i pravaca razvoja u okviru Sektora, kao i centralizovanih pravila IT poslovanja u Upravi;
 • planiranje i priprema finansijskih planova Sektora i izrada tehničkih specifikacija za javne nabavke;
 • ekonomska kontrola i analiza isplativosti primene IT rešenja;
 • stručna instruktaža krajnjih korisnika.