Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za informacione tehnologije
Sektor za ljudske i materijalne resurse

U Sektoru za informacione tehnologije obavljaju se sledeći poslovi:

 • organizovanje rada, rukovođenje i upravljanje poslovima i zadacima iz oblasti informacione tehnologije, kao i usklađivanje rada užih unutrašnjih jedinica u Sektoru;
 • kontrola sprovođenja poslovnih procesa i procena rizika u poslovnim operacijama iz delokruga Sektora;
 • definisanje strategije razvoja informacione tehnologije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • vođenje aplikativnih projekata razvoja, implementacije i integracije u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • planiranje i implementacija arhitekture informacionih sistema;
 • definisanje, održavanje i stalna kontrola zaštite informacija u skladu sa politikom upravljanja informaconom tehnologijom Uprave;
 • tehničko upravljanje, procesiranje i krajnje izvršenje procesa iz sistema za RTGS i kliring Narodne banke Srbije;
 • objedinjavanje analiza, informacija i izveštaja, kao i usaglašavanje drugih materijala iz delokruga Sektora;
 • saradnja sa drugim unutrašnjim jedinicama Uprave;
 • saradnja sa drugim državnim organima, bankama i institucijama;
 • obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe rada Sektora.

Odeljenje za analizu, projektovanje i podršku programskih rešenja

U Odeljenju za analizu, projektovanje i podršku programskih rešenja obavljaju se sledeći poslovi:

 • razrada procedura u primeni propisa iz nadležnosti Uprave kroz informacionu tehnologiju;
 • planiranje i razvoj informacionog sistema Uprave u skladu sa najnovijim informatičkim rešenjima;
 • funkcionalna analiza informacionih sistema;
 • održavanje programskih sistema;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Odeljenju za analizu, projektovanje i podršku programskih rešenja deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine.

Odeljenje sadrži:

 1. Odsek za aplikativnu podršku
 2. Grupu za projektovanje
 3. Odsek za poslovnu analizu

Odeljenje za aplikativni razvoj

U Odeljenju za aplikativni razvoj obavljaju se sledeći poslovi:

 • primena procedura u skladu sa propisima iz nadležnosti Uprave kroz informacionu tehnologiju;
 • vođenje projekata razvoja, implementacije i integracije programskih sistema za potrebe Uprave;
 • planiranje i razvoj aplikativnih sistema Uprave u skladu sa najnovijim informatičkim rešenjima;
 • definisanje i primena tehnologija razvoja aplikacija;
 • organizacija i utvrđivanje metodologije i postupaka za izvođenje projektno-programerskih radova;
 • primena funkcionalne analize i projektnih planova u informacionim sistemima;
 • izrada softvera za razvoj programskih sistema; implementacija i integracija softvera u informacioni sistem Uprave;
 • izrada i održavanje projektne dokumentacije u domenu aplikativnog dizajna, programskog koda i baza podataka;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Odeljenju za aplikativni razvoj deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine.

Odeljenje sadrži:

 1. Grupu za aplikativni dizajn i programiranje
 2. Grupu za baze podataka

Obradno-informacioni centar

U Obradno-informacionionom centru obavljaju se sledeći poslovi:

 • obezbeđivanje funkcionisanja informatičko-produkcionog sistema Uprave;
 • planiranje i organizovanje radnih procesa u produkcionom sistemu, shodno funkcionalnim nadležnostima Uprave;
 • tehničko upravljanje, eksploatacija, obrada, nadzor i monitoring krajnjeg izvršenja saobraćaja platnih naloga i kliringa između Uprave i RTGS-NBS, kao i svih drugih nosilaca platnog prometa;
 • definisanje prava pristupa i privilegije u Obradno-informacionom centru;
 • sprovođenje mera zaštite od neovlašćenog korišćenja produkcionog sistema;
 • praćenje rada računarskih resursa i predlaganje mera za njihovo unapređenje;
 • koordinacija servis-deska i prvog nivoa podrške;
 • prihvatanje, priprema i slanje podataka u elektronskom obliku; nadgledanje funkcionisanja i opterećenja produkcionog sistema;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora

Obradno-informacioni centar sadrži:

 1. Grupu za administraciju i upravljanje projektima u informatičko-produkcionom sistemu
 2. Grupu za generalnu produkciju, nadzor i monitoring sistema javnih finansija, kliringa i RTGS-a

Odeljenje za serversku infrastrukturu

U Odeljenju za serversku infrastrukturu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada standarda, uputstava, metodologija i projektne dokumentacije iz delokruga Odeljenja;
 • projektovanje, instalacija, implementacija, održavanje, upravljanje i nadziranje serverske infrastrukture i centralizovana administracija sistema radnih stanica;
 • upravljanje i nadzor nad infrastrukturnim serverima i servisima i procesima spašavanja i arhiviranja podataka;
 • izrada planova i predloga za nabavku nove opreme;
 • učešće u postupku nabavke, preuzimanja i instalacije nove opreme;
 • planiranje, organizovanje i neposredno sprovođenje postupaka sistemsko - tehničke i druge podrške korisnika informaciono - tehničkog sistema Uprave;
 • planiranje, organizovanje i koordinacija aktivnosti na implementaciji, funkcionisanju i praćenju sistema zaštite informacionog sistema Uprave;
 • učestvovanje u izradi standarda, procesa i politike za sigurnost informacija;
 • izrada analiza i predloga za opremanje i unapređenje funkcionisanja sistema zaštite informacionog sistema Uprave;
 • inžinjerski nadzor nad sistem-centrom za obradu podataka, održavanje i predlaganje optimizacije i unapređenja sistem-centra;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora

Odeljenje sadrži:

 1. Grupu za baze podataka i aplikativne servere
 2. Grupu za Data centar
 3. Grupu za nadzor i zaštitu informmacionih sistema

Centar za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu

U Centru za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada standarda, uputstava, metodologija i projektne dokumentacije iz delokruga Centra;
 • projektovanje, instalacija, implementacija, održavanje, upravljanje i nadziranje mrežne infrastrukture Uprave;
 • definisanje, implementacija i administracija zaštite u mreži;
 • administriranje i kontrola spoljnih korisnika mreže;
 • administracija IP telefonije i kontakt centra;
 • učešće u postupku nabavke, preuzimanja i instalacije nove opreme;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

Grupa za tehničku i sistemsku podršku

U Grupi za tehničku i sistemsku podršku obavljaju se sledeći poslovi:

 • planiranje, izgradnja i održavanje LAN infrastrukture u organizacionim jedinicama Uprave;
 • sistemska i tehnička podrška korisnika računarske opreme;
 • administriranje i kontrola korišćenja računarske opreme u Upravi;
 • stručna instruktaža krajnjih korisnika;
 • servisiranje zahteva korisnika IT servisa;
 • nadzor nad radnim uslovima u sistem salama i tehničko održavanje;
 • organizacija servis-deska i podrške servisima;
 • administriranje softvera u delokrugu rada Grupe;
 • održavanje radnih stanica u operativnom stanju u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

Centar za harmonizaciju projekata i logistiku

U Centru za harmonizaciju projekata i logistiku obavljaju se sledeći poslovi:

 • planiranje i izgradnja strategije informacionih tehnologija u skladu sa poslovnim potrebama Uprave;
 • praćenje trendova i inovacija u svim oblastima IT industrije;
 • logistička podrška tehničkim i aplikativnim projektima i harmonizacija IT projekata i tehnologija; izrada projekata od interesa Uprave u domenu IT; definisanje modela poslovanja i pravaca razvoja u okviru Sektora, kao i centralizovanih pravila IT poslovanja u Upravi;
 • administracija softvera za vođenje polovanja Sektora;
 • evidentiranje i popis softvera, hardvera i druge opreme;
 • vođenje arhive Sektora, priprema tehničkih specifikacija javnih nabavki, kontrola i evidentiranje ugovorenih obaveza u nadležnosti Sektora;
 • vršenje službene korespondencije izvan Sektora i Uprave po pitanjima od interesa IT;
 • planiranje i priprema finansijskih planova Sektora;
 • ekonomska kontrola i analiza isplativosti primene IT rešenja;
 • definisanje i nadzor korišćenja računarske opreme u Upravi;
 • stručna instruktaža krajnjih korisnika, edukacije i usavršavanje nivoa informatičke pismenosti unutar Uprave;
 • saradnja i koordinacija poslova sa organizacionim jedinicama unutar Sektora.

U Centru za harmonizaciju projekata i logistiku deo poslova se obavlja van sedišta u filijali Novi Sad, za područje AP Vojvodine i u filijali Prijepolje za Zlatiborski i Raški upravni okrug.

Centar sadrži:

 1. Grupu za održavanje i evidentiranje hardvera i softvera
 2. Grupu za logistiku