Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za ljudske resurse
Sektor za ljudske resurse

U Sektoru za ljudske resurse obavljaju se sledeći poslovi:

 • priprema i izrada opštih akata iz delokruga rada Sektora; praćenje i primena propisa iz oblasti državne uprave, radnih odnosa, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, kancelarijskog poslovanja i drugih oblasti koje se odnose na delokrug rada Sektora;
 • davanje stručnih mišljenja i odgovora iz delokruga rada Sektora;
 • saradnja sa nadležnim sektorima u Ministarstvu finansija, Službom za upravaljanje kadrovima, Nacionalnom akademijom za javnu upravu i drugim nadležnim organima i organizacijama po pitanjima koja su međusobno povezana;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti ljudskih resursa i drugim poslovima koji su međusobno povezani;
 • vođenje informatičke baze podataka za kadrovsku evidenciju u Upravi;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora Uprave

Grupa za radno-pravne odnose

U Grupi za radno-pravne odnose obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje primene zakona i drugih propisa iz oblasti državne uprave, radnih odnosa u državnim organima, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i oblasti zapošljavanja;
 • priprema i izrada nacrta kadrovskog plana;
 • planiranje i izrada dela finansijskog plana;
 • priprema i izrada akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi;
 • normativni i stručno-operativni poslovi koji se odnose na pripremu i izradu nacrta i predloga opštih akata kojima se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u Upravi;
 • priprema i izrada rešenja kojima se odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u Upravi;
 • priprema i izrada ugovora iz oblasti rada van radnog odnosa;
 • davanje stručnih mišljenja u vezi sa primenom propisa iz radnog odnosa;
 • priprema podnesaka (odgovori na tužbe, žalbe i drugi pripremni podnesci) za potrebe drugostepenih organa u postupku radnih i upravnih sporova koje su pokrenuli zaposleni ili Uprava;
 • izrada rešenja o službenim i studijskim putovanjima za zaposlene;obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Grupa za stručno-administrativnu podršku komisijama

U Grupi za stručno-administrativnu podršku komisijama obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje primene zakona i drugih propisa iz oblasti državne uprave i radnih odnosa u državnim organima;
 • priprema akata o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u Upravi;
 • stručno-tehnički i administrativni poslovi za potrebe rada Disciplinske komisije u Upravi;
 • vođenje evidencije o izrečenim disciplinskim kaznama;
 • stručno-tehnički i administrativni poslovi za potrebe Konkursne komisije Uprave i s tim u vezi sprovođenje postupka stupanja na rad novoprimljenih državnih službenika i nameštenika u Upravi;
 • stručno-tehnički i administrativni poslovi za potrebe rada Komisije za naknadu štete;
 • stručno-tehnički i administrativni poslovi za potrebe rada Komisije za rešavanje zahteva za odobravanje solidarne pomoći;
 • izrada rešenja o nagrađivanju i napredovanju zaposlenih u Upravi;
 • praćenje rokova i popunjavanje prijava zaposlenima za polaganje državnog stručnog ispita, kao i vođenje evidencije o položenom ispitu;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave na poslovima koji su međusobno povezani;
 • izrada izveštaja, informacija i drugih pregleda koji proizilaze iz delokruga rada Grupe;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Grupa za analitičke poslove i razvoj ljudskih resursa

U Grupi za analitičke poslove i razvoj ljudskih resursa obavljaju se sledeći poslovi:

 • praćenje primene zakona i drugih propisa iz oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih, vrednovanja radne uspešnosti, zaštite podataka o ličnosti i unapređenja ljudskih resursa;
 • studijsko–analitički poslovi na izradi dokumenata u cilju upravljanja ljudskim resursima u Upravi;
 • praćenje, funkcionalno analiziranje i predlaganje mera za racionalnije i efikasnije obavljanje poslova u Upravi;
 • izrada instrumenata za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem;
 • predlaganje oblika i sadržine stručnog usavršavanja i izrada programa posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika i nameštenika u Upravi;
 • organizacija i realizacija stručnog usavršavanja u Upravi saglasno donesenom programu i praćenje njegove realizacije;
 • analiza efekata realizovanog stručnog usavršavanja;
 • priprema dokumentacije u vezi vrednovanja radne uspešnosti;
 • poslovi analize radnih mesta;
 • vođenje i upravljanje informatičkom bazom podataka - kadrovskom evidencijom u Upravi;
 • obrada i ažuriranje podataka od kojih zavisi upis u kadrovsku evidenciju Uprave i izrada analiza, izveštaja i drugih potrebnih evidencija na osnovu podataka o zaposlenima u Upravi;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave na poslovima koji su međusobno povezani;
 • administrativno-tehnički poslovi oko organizacije službenih putovanja;
 • vođenje propisanih evidencija i registra iz oblasti rada;
 • obavljanje tehničkih poslova za državne službenike, nameštenike i ostala angažovana lica iz oblasti zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • izrada izveštaja, informacija i drugih pregleda koji proizilaze iz delokruga rada Grupe;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.