Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za materijalne resurse
Sektor za materijalne resurse

U Sektoru za materijalne resurse obavljaju se sledeći poslovi:

 • priprema i izrada opštih akata iz delokruga rada Sektora;
 • praćenje i primena propisa iz oblasti državne uprave, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja, protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti u saobraćaju i drugih oblasti koje se odnose na delokrug rada Sektora;
 • davanje stručnih mišljenja i odgovora iz delokruga rada Sektora;
 • saradnja sa nadležnim sektorima u Ministarstvu finansija i drugim nadležnim organima i organizacijama po pitanjima koja su međusobno povezana;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti materijalnih resursa, javnih nabavki i drugim poslovima koji su međusobno povezani;
 • opšti poslovi za Upravu, kao što su: vođenje evidencije o predmetima i aktima u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, o održavanju, nabavci i servisiranju službenih vozila, kao i drugi administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Centrale;
 • poslovi javnih nabavki;
 • investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme;
 • vođenje evidencija o opremi u Upravi;
 • usklađivanje rada organizacionih jedinica u sastavu Sektora;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora Uprave.

Odeljenje za materijalne resurse

U Odeljenju za materijalne resurse obavljaju se sledeći poslovi:

 • stručno-tehnički i administrativni poslovi iz oblasti delokruga rada Odeljenja;
 • poslovi u vezi sprovođenje mera koje se odnose na održavanje, obnavljanje, unapređivanje sredstava u javnoj svojini i izvršavanje zakonskih i drugih obaveze u vezi tih sredstava;
 • poslovi u vezi tekućeg i kapitalnog održavanja poslovnih zgrada (rekonstrukcije, adaptacije, investiciono održavanje) i tekućeg održavanja administrativne opreme, opreme za javnu bezbednost opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme i praćenje realizacije zaključenih ugovora;
 • poslovi u vezi upravljanja pokretnim i nepokretnim stvarima u javnoj svojini Republike Srbije;
 • priprema akata u vezi načina raspolaganja pokretnim i nepokretnim stvarima, vođenje evidencija o pokretnim i nepokretnim stvarima u javnoj svojini kojima raspolaže Uprava, unošenje i ažuriranje podataka o nepokretnostima u informacioni sistem nepokretnosti RS;
 • priprema i praćenje realizacije sporazuma o načinu podele troškova nastalih zajedničkim korišćenjem nepokretnost u javnoj svojini Republike Srbije koji su raspoređeni na korišćenje Ministarstvu finansija;
 • priprema dokumentacije i postupanje u vezi uknjižbe i legalizacije nepokretnosti;
 • priprema i praćenje realizacije sporazuma o korišćenju poslovnog prostora koje Uprava koristi u zgradama jedinica lokalnih samouprava;
 • priprema postupaka i praćenje realizacije ugovora o zakupu poslovnog prostora sa pravnim i fizičkim licima;
 • priprema i praćenje realizacije sporazuma o održavanju zajedničkih delova nepokretnosti sa stambenim zajednicama;
 • priprema instrukcije o načinu prikupljanja podataka o godišnjim potrebama unutrašnjih jedinica Uprave u vezi nabavke dobara, usluga i radova, objedinjavanje podataka u vezi vrsta i količina dobara, usluga i radova i utvrđivanje procenjenih vrednosti za izradu Finansijskog plana i Plana nabavki za Upravu;
 • priprema tehničkih specifikacija za dobra, usluge i radove, istraživanje tržišta na osnovu utvrđenih specifikacija dobara, usluga i radova, priprema naloga za pokretanje postupaka javnih nabavki koje se planiraju na predlog Sektora za materijalne resuse;
 • poslovi u vezi protivpožarne zaštite i obuke zaposlenih;
 • poslovi u vezi bezbednosti i zdravlja na radu;
 • poslovi u vezi zaštite lica, imovina i poslovanja Uprave, kao i tehničke zaštite objekata i zaposlenih;
 • poslovi u vezi korišćenja i održavanja tehničke ispravnosti službenih automobila Uprave;
 • izrada redovnih izveštaja o utrošku goriva i stanju službenih automobila i utrošku sredstava za putarinu, osiguranja, tehničkih pregleda i registracije sužbenih automobila;
 • praćenje kretanja i upotrebe službenih vozila putem GPS-a;
 • organizovanje prevoza zaposlenih i opreme;
 • vođenje evidencije o zdravstvenim pregledima zaposlenih na radnom mestu vozača;
 • poslovi u vezi prijema kancelarijskog i ostalog potrošiog materijala i vođenja centralnog magacina;
 • poslovi u vezi primopredaje opreme i nematerijalne imovine i vođenje magacina osnovnih sredstava;
 • prijem, kontrola i unos u centralnu evidenciju računa svih vrsta osnova za naplatu i postupanje sa osnovima za naplatu koji nisu podobni za plaćanje;
 • poslovi u vezi pripreme ugovora o pružanju komunalnih i drugih usluga na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima;
 • poslovi u vezi upotrebe i čuvanje pečata u skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa;
 • poslovi u vezi obaveza Uprave u skladu sa Zakonom o odbrani;
 • poslovi u vezi primene odredbi Zakona o tajnosti podataka;
 • poslovi u vezi organizacije popisa nefinansijske i finansijske imovine i obaveza u Upravi;
 • poslovi u vezi postupka otuđenja rashodovane opreme i inventara;
 • poslovi u vezi izrade zahteva za refundiranje troškova nastalih zajedničkim korišćenjem poslovnih zgrada i izrade faktura za otuđenu opremu i potrošne materijale;
 • prijem i ekspedicija pošte;
 • arhiviranje dokumentacije koja nastaje u radu Uprave;
 • umnožavanja i koričenje dokumentacije;
 • organizovanje rada telefonske centrale;
 • obavljanje kurirskih poslova;
 • obavlja tehničko-organizacione poslove u vezi sa održavanjem sastanaka;
 • poslovi u vezi priprema akata kojima se propisuju postupanja zaposlenih u realizaciji poslova iz nadležnosti odeljenja;
 • poslovi u vezi prikupljanja i objedinjavanja podataka iz delokruga rada sektora a na osnovu zahteva državnog tužilaštva i drugih organa;
 • koordinacija i poslovna komunikacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave po obavljanju međusobno povezanih poslova; - obavljanje i drugih poslova po nalogu pomoćnika direktora Uprave.

Grupa za kontrolu i održavanje objekata i opreme

U Grupi za kontrolu i održavanje objekata i opreme obavljaju se sledeći poslovi:

 • pružanje tehničke podrške u primeni programskog paketa Sirijus u vezi baze osnovnih sredstava;
 • nadziranje redovnih i vanrednih popisa u Centrali i filijalama;
 • izrada akata i analiziranje podataka u vezi sredstava koja se nalaze u bazi osnovnih sredstava;
 • praćenje primene procedura propisanih stručnim uputstvima o radu Uprave i drugih internih uputstava kojima se reguliše način vođenja poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija;
 • pripremanje podataka i učestvovanje u izradi predloga finansijskog plana Uprave; Odeljenje sadrži:

Grupa za planiranje i tehničku zaštitu

U Grupi za planiranje i tehničku zaštitu obavljaju se sledeći poslovi:

 • priprema instrukcije o načinu prikupljanja podataka o godišnjim potrebama unutrašnjih jedinica Uprave u vezi nabavke dobara, usluga i radova;
 • objedinjavanje podataka u vezi vrsta i količina dobara, usluga i radova i utvrđivanje procenjenih vrednosti za izradu Finansijskog plana i Plana nabavki nabavki za Upravu;
 • priprema tehničkih specifikacija za dobara, usluge i radove;
 • istraživanje tržišta na osnovu utvrđenih specifikacija dobara, usluga i radova;
 • priprema naloga za pokretanje postupaka javnih nabavki koje se planiraju na predlog Sektora za materijalne resuse;
 • poslovi u vezi sprovođenje mera koje se odnose na održavanje, opreme za javnu bezbednost i praćenje realizacije zaključenih ugovora.

Grupa za upravljanje voznim parkom

U Grupi za upravljanje voznim parkom obavljaju se sledeći poslovi:

 • poslovi u vezi korišćenja i održavanja tehničke ispravnosti službenih automobila Uprave;
 • priprema redovnih izveštaje o utrošku goriva i stanju službenih automobila i utrošku sredstava za putarinu;
 • poslovi u vezi stanja osiguranja, tehničkih pregleda i registracije sužbenih automobila;
 • poslovi praćenja kretanja službenih vozila putem GPS-a, organizacija prevoza zaposlenih i opreme, vođenje evidencije o zdravstvenim pregledima zaposlenih na radnom mestu vozača, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Centar za prijem i ekspediciju pošte

U Centru za prijem i ekspediciju pošte obavljaju se sledeći poslovi:

 • prijem, otvaranje, pregledanje, raspoređivanje, evidentiranje, združivanje, dostavljanje predmeta i akata organima i unutrašnjim organizacionim jedinicama; čuvanje predmeta, razvođenje i arhiviranje predmeta;
 • izdvajanje i priprema pošte za ekspedovanje, frankiranje i otpremanje pošte preko poštanske službe i internom dostavom putem kurira;
 • neposredni prijem podnesaka od stranaka; informisanje i pružanje osnovnih informacija strankama u vezi podnesaka;
 • čuvanje arhiviranih predmeta i odvajanje arhivske građe od bezvrednog registraturskog materijala;
 • izlučivanje i uništavanje bezvrednog registraturskog materijala;
 • određivanje kratkog sadržaja predmeta za unošenje i čuvanje podataka u sistemu za automatsku obradu podataka;
 • evidentiranje akata u osnovne evidencije kancelarijskog poslovanja putem savremene informacione tehnologije;
 • vođenje posebnih evidencija za službena glasila, časopise i račune;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Odsek za javne nabavke

U Odseku za javne nabavke obavljaju se poslovi:

 • izrada, izmena i dopuna Plana javnih nabavki Uprave u skladu sa finansijskim planom Uprave;
 • planiranje dinamike javnih nabavki u skladu sa odobrenim sredstvima;
 • pripremanje dokumentacije za sprovođenje postupaka javnih nabavki: dobara, usluga i radova; izrada konkursne dokumentacije, izmene i dopune konkursne dokumentacije;
 • izrada dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude;
 • izrada akata u postupku javne nabavke (odluka, rešenja, poziva, oglasa, zapisnika, izveštaja, obaveštenja i dr.); - objavljivanje oglasa o javnim nabavkama na Portalu javnih nabavki, internet stranici Uprave i Portalu službenih glasila Republike Srbije i bazi propisa;
 • organizovanje javnog otvaranja ponuda;
 • ocenjivanje ponuda i izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda;
 • unošenje podataka u softver Uprave za zajedničke poslove republičkih organa radi sprovođenja postupaka centralizovanih javnih nabavki;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona;
 • izrada i zaključenje ugovora o javnoj nabavci sa izabranim ponuđačima;
 • praćenje utroška sredstava po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama;
 • provera cena i tržišta radi utvrđivanja procenjene vrednosti javne nabavke;
 • izrada tromesečnih izveštaja o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i dostavljanje u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke;
 • prethodna provera zahteva za zaštitu prava;
 • donošenje predloga odluke po zahtevu za zaštitu prava;
 • dostavljanje odgovora Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i potrebne dokumentacije iz postupka javne nabavke;
 • postupanje po donetim odlukama Republičke komisije;
 • priprema predloga akta za Vladu o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije, dostavljanje izveštaja nadležnim organima;
 • priprema direktiva i drugih internih akata iz oblasti javnih nabavki;
 • priprema i sprovođenje internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, praćenje i proučavanje zakonskih i drugih propisa;
 • ostvarivanje saradnje sa organima nadležnim za poslove javnih nabavki, izrada informacija i izveštaja iz delokruga Odseka, poslovna komunikacija sa organizacionim jedinicama Uprave i obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika direktora.