Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

U Sektoru za budžetsko računovodstvo i izveštavanje obavljaju se sledeći poslovi:

 • računovodstveni poslovi za obradu (evidentiranje) plaćanja i evidentiranje primanja, vođenja glavne knjige, pomoćnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija za sve prihode i rashode po korisnicima budžetskih sredstava;
 • finansijsko izveštavanje;
 • sastavljanje završnog računa budžeta Republike Srbije i konsolidovanog izveštaja Republike;
 • pripremu akata kojima se reguliše računovodstvena metodologija, uključujući sistem budžetskih klasifikacija, pravila budžetskog računovodstva, održavanje sistema klasifikacije, propisivanje zahteva u pogledu internog i eksternog izveštavanja;
 • usklađivanje rada odeljenja u sastavu Sektora.

Odeljenje za računovodstvene poslove

U Odeljenju za računovodstvene poslove trezora obavljaju se sledeći poslovi:

 • računovodstveni poslovi za obradu (evidentiranje) plaćanja i evidentiranje primanja, vođenja glavne knjige, pomoćnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija za sve prihode i rashode po korisnicima budžetskih sredstava;
 • saradnja sa korisnicima budžetskih sredstva i rešavanje tekućih problema radi usklađivanja izvršenja budžeta sa Zakonom o budžetu i uputstvima o radu trezora;
 • formiranjanje i ažuriranje baze podataka o korisnicima budžetskih sredstava;
 • sastavljanje završnog računa budžeta Republike;
 • praćenje propisa iz oblasti računovodstva i drugih propisa koji regulišu finansijsko-materijalno poslovanje;
 • obavljanje i drugih finasijsko-operativnih poslova.

Odeljenje za finansijsko izveštavanje i metodologiju

U Odeljenju za finansijsko izveštavanje obavljaju se sledeći poslovi:

 • poslovi u vezi sa razvojem i pripremom programa za finansijsko izveštavanje;
 • izrada dnevnih, nedeljnih, petnaestodnevnih, mesečnih i kvartalnih izveštaja o izvršenju budžeta;
 • izrada završnih izveštaja o izvršenju budžeta;
 • saradnja sa korisnicima budžetskih sredstva i rešavanje tekućih problema radi usklađivanja izvršenja budžeta sa Zakonom o budžetu i uputstvima o radu trezora;
 • izrada konsolidovanog izveštaja i drugih izveštaja;
 • priprema računovodstvene metodologije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima;
 • razvijanje programa obuke i koordiniranja obuke;
 • pripreme računovodstvenih priručnika i uputstava;
 • pružanje stručne pomoći vezane za pitanja primene računovodstvenih i ostalih pravila.

Odsek za metodologiju primene međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru

U Odseku za metodologiju primene međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru obavljaju se sledeći poslovi:

 • poslovi vezani za analizu i pripremu računovodstvene metodologije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima;
 • priprema predloga za donošenje novih i izmenu i dopunu važećih zakonskih propisa u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima;
 • učestvovanje u izradi predloga podzakonskih akata za regulisanje budžetskog računovodstva;
 • analiziranje i praćenje propisa iz delokruga rada Odseka i staranje o njihovoj pravilnoj primeni;
 • izrađivanje informacije vezane za pripremu i primenu međunarodnih računovodstvenih standarda;
 • razvijanje programa obuke i koordiniranja obuke; pripremanje računovodstvenih priručnika i uputstava;
 • pružanje stručne pomoći vezane za pitanja primene računovodstvenih i ostalih pravila.