Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

U Sektoru za finansiranje, računovodstvo i kontrolu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada predloga finansijskog plana Uprave;
 • izrada predloga opštih akata iz delokruga finansiranja i računovodstva;
 • izrada izveštaja iz oblasti budžetskog sistema;
 • postupanje po procedurama stručnih uputstava Ministarstva finansija iz oblasti finansiranja i računovodstva;
 • izrada predloga Uredbe o tarifi, izmena i dopuna Uredbe;
 • priprema i izrada predloga opštih akata u vezi primene tarife;
 • prijem, kontrola, overavanje i likvidiranje računovodstvenih isprava;
 • vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija i izrada završnog računa Uprave;
 • usklađivanje rada organizacionih jedinica u sastavu Sektora;
 • kontrola usklađenosti procedura i internih akata iz oblasti finansiranja i računovodstva Uprave, sa relevantnim zakonskim propisima;
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora Uprave.

Odsek za finansiranje

U Odseku za finansiranje obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada predloga finansijskog plana Uprave, tekućih rashoda, ulaganja u nefinansijsku imovinu–građevinske objekte, opremu i razvoj;
 • analiza ostvarenja i trošenja sredstava odobrenih finansijskim planom Uprave;
 • priprema opštih akata (pravilnici, odluke) iz oblasti finansiranja;
 • priprema uputstava za primenu propisa iz oblasti finansiranja, investicija i praćenje njihove primene u unutrašnjim jedinicama Uprave;
 • izrada internih periodičnih izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju Uprave i drugih izveštaja;
 • izrada tromesečnih izveštaja o izvršenju budžeta i ostalih izveštaja u skladu sa Zakonom o budžetu;
 • učešće u izradi programskih zahteva i programskih rešenja za obradu računovodstveno-finansijskih podataka;
 • prijem, kontrola i likvidiranje računovodstvenih isprava iz redovnog poslovanja i priprema za plaćanje tekućih rashoda i plaćanja za ulaganja u objekte, opremu i razvoj;
 • izvršavanje procedura predviđenih stručnim uputstvom o radu trezora za izmenu budžetskih aproprijacija i kvota, preuzimanje obaveza i promenu preuzete obaveze, kao i podnošenje zahteva za plaćanje sa ili bez preuzetih obaveza;
 • učešće u izradi predloga za izmenu i dopunu Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava;
 • izrada predloga uputstva za primenu Uredbe o jedinstvenoj tarifi i priprema uputstva o načinu evidentiranja obračunate i naplaćene naknade za usluge koje vrši Uprava;
 • rešavanje zahteva učesnika u platnom prometu – povraćaj tarife, ispostavljanje faktura bankama za izvršene usluge ispravki naloga nastalih uplatom javnih prihoda i faktura po zaključenim ugovorima za obavljene usluge platnog prometa;
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga rada Odseka, a po nalogu pomoćnika direktora Uprave.

Odsek za računovodstvo

U Odseku za računovodstvo obavljaju se sledeći poslovi:

 • organizovanje poslova računovodstva Uprave;
 • izrada informacija o finansijsko - materijalnom poslovanju po unutrašnjim jedinicama Uprave (mestu troškova) i na nivou Uprave;
 • prijem, kontiranje i knjiženje računovodstvenih isprava za redovno poslovanje za tekuće rashode, ulaganja u građevinske objekte, opremu i razvoj;
 • priprema i obračun drugih ličnih primanja, poreza i doprinosa iz drugih ličnih primanja;
 • uplata gotovog novca;
 • obračun dnevica i ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, zaključenih za potrebe Uprave;
 • vođenje poslovnih knjiga za Upravu – glavna knjiga, dnevnik, pomoćne knjige i evidencije;
 • usaglašavanje računovodstvenih evidencija sa glavnom knjigom trezora Republike;
 • praćenje ostvarivanja naplate sopstvenih prihoda po tarifi Uprave;
 • izrada obračuna amortizacije sredstava i njihove revalorizacije;
 • priprema statističkih i drugih izveštaja;
 • izrada poreskih obračuna u skladu sa zakonom;
 • sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja koji čine završni račun;
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga rada Odseka, a po nalogu pomoćnika direktora Uprave.

Odsek za kontrolu

U Odseku za kontrolu obavljaju se sledeći poslovi:

 • sprovođenje kontrola usklađenosti procedura i internih akata iz oblasti finansiranja i računovodstva Uprave, sa relevantnim zakonskim propisima;
 • predlaganje novih internih akata i procedura iz oblasti finansiranja i računovodstva Uprave i primena istih;
 • obavljanje i drugih poslova iz delokruga rada Odseka, a po nalogu pomoćnika direktora Uprave.

Dokumenta

Zakoni

Zakon o platnom prometu
Zakon o platnim uslugama
Zakon o porezu na dohodak građana

Pravilnici

Uredbe

Uredba o budžetskom računovodstvu
Uredba o izgledu i načinu popunjavanja obrazaca koji se unose u Registar zaposlenih
Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika