Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Konkurs 11.05.2022 - ISTEKAO ROK ZA PRIJAVU
Ključne reči:
Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
Informacije o materijalima za pripremu kandidata
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Tekst oglasa 11.5.2022
Prijava - rm 1
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 1
Prijava - rm 2
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 2
Prijava - rm 3
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 3
Prijava - rm 4
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 4
Prijava - rm 5
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 5
Prijava - rm 6
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 6
Prijava - rm 7
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 7
Prijava - rm 8
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 8
Prijava - rm 9
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 9
Prijava - rm 10
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 10
Prijava - rm 11
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 11
Prijava - rm 12
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 12
Prijava - rm 13
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 13
Prijava - rm 14
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 14
Prijava - rm 15
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 15
Prijava - rm 16
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 16
Prijava - rm 17
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 17
Prijava - rm 18
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 18
Prijava - rm 19
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 19
Prijava - rm 20
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 20
Prijava - rm 21
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 21
Prijava - rm 22
Prijava - rm 23
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 23
Prijava - rm 24
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 24
Prijava - rm 25
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 25
Prijava - rm 26
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 26
Prijava - rm 27
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 27
Prijava - rm 28
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 28
Prijava - rm 29
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 29
Prijava - rm 30
Prijava - rm 31
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 31
Prijava - rm 32
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 32
Prijava - rm 33
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 33
Prijava - rm 34
Prijava - rm 35
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 35
Prijava - rm 36
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 36
Prijava - rm 37
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 37
Prijava - rm 38
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 38
Prijava - rm 39
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 39
Prijava - rm 40
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 40
Prijava - rm 41
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 41
Prijava - rm 42
Prijava - rm 43
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 43
Prijava - rm 44
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 44
Prijava - rm 45
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 45
Prijava - rm 46
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 46
Prijava - rm 47
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 47
Prijava - rm 48
Prijava - rm 49
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 49
Prijava - rm 50
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 50
Prijava - rm 51
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 51
Lista kandidata i izabrani kandidat - rm 52
Prijava - rm 52
Dinarska vrednost evropskih pragova
Kodeks ponašanja državnih službenika
Pravilnik o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava...
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja KJS i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna KRT-a kod Uprave za trezor
Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke
Pravilnik o postupku otvaranja ponuda
Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke
Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki
Pravilnik o zajed. kriter. za organiz. i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izvešt. interne revizije u javnom sektoru
Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci
Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki
Uputstvo za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona
Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima
Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor
Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
Zakon o budžetskom sistemu
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o državnim službenicima
Zakon o elektronskoj upravi
Zakon o javnim nabavkama
Zakon o javnoj svojini
Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
Zakon o platnim uslugama