Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилници
Уредништво сајта
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о РИНО
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финанасијску подршку породици с децом
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараду у случају умањења пореске основице
Правилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства
Правилник о начину и поступку регистровања фактура у Централном регистру фактура
Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру КРТ
Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије
Правилник о начину обраде и испате плата, додатака и накнада плата запослених
Правилник о одређивању ДБК који организују посебну службу интерних контролора
Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
Правилник о плаћању појединих пореза преко пореске благајне
Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку
Правилник о садржају обрачуна и накнаде зараде
Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета
Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање
Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе ДБК
Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора 11
Образац ИППЗ
Правилник
Упутство за попуњавање обрасца ИППЗ
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава РС
Образац СВС
Правилник
Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава 2018
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
Процедура за рад са excel шаблоном
образац бр 1
образац бр 2
образац бр 3
образац бр 4
образац бр 5
Шаблон за попуњавање, контролу и штампу финансијских извештаја
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава
Образац НО-1 НУ-1 - Налог за отварање-укидање подрачуна КЈС код УТ
Образац НО-2 НУ-2 - Налог за отварање- укидање подрацуна других субјеката код УТ
Образац ЗПП - Захтев за промену података КЈС и других субјеката код УТ
Образац ЗУ-1 ЗБ-1 - Захтев за упис-брисање КЈС код УТ
Образац ЗУ-2 ЗБ-2 - Захтев за упис-брисање ОЈ ДБК намена ДБК и ОЈ ООСО код УТ
Образац ЗУ-3 ЗБ-3 - Захтев за упис-брисање правног лица и других субјеката код УТ
Правилник о начину утврђивања и евидентирања КЈС
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП
Правилник
Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја
Образац 1 - биланс успеха
Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП
Образац за рокове измирења новчаних обавеза
Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП
Упутство о начину достављања обрасца
Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине РС
Правилник
Обавештење корисницима јавних средстава у својини РС
Образац СВИ-1 - извештај о структури и вредности непокретне имовине у РС
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација
Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота
Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота
Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза
Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања
Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ
Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом
Прилог 7-1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)
Прилог 7-2 - Захтев за издавање смарт картице
Прилог 7-3 - Захтев за опозив корисничког сертификата
Прилог 7-4 - Реверс за читач картица ГемПЦ УСБ-СЛ ради коришћења СИБ
Прилог 7-5 - Примопредајни лист пакета за СИБ
Прилог 7-6 - Одобрење за коришћење СИБ
Прилог 7-7 - Уговор
Правилник о списку корисника јавних средстава
Правилник о списку корисника јавних средстава
Списак корисника јавних средстава (Службени гласник РС, Број 105-18)
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
Прилог 1
Прилог 2 - Контни план
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 1
Прилог 2 - структура елемената позива на број одобрења
Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5 - упоредни преглед старих и нових рачуна
Прилог 6 - преглед рачуна за уплату новчаних казни