Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Основне унутрашње јединице
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Кључне речи:

Седиште Управе за трезор је у Београду.

Унутрашња јединица Управе у седишту је организована као Централа. Унутрашње јединице у оквиру централе организоване су као Сектори.

 • Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

  У овом Сектору се обављају послови рачуноводства, вођење главне књиге, извештавање… У оквиру Сектора се налази Одељење за рачуноводствене послове и Одељење за финансијско извештавање и методологију.

 • Сектор за извршење буџета

  У овом Сектору се обавља реализација налога за плаћање буџетских корисника, врши се управљање јединственим рачуном Трезора… У оквиру Сектора се налази Одсек за девизно пословање и управљање средствима Републике и Одсек за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе.

 • Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

  У овом Сектору се обављају послови израде финансијског плана Управе, вођење пословних књига, контрола усклађености процедура… У оквиру сектора се налазе Одсек за финансирање, Одсек за рачуноводство и Група за интерну финансијску контролу.

 • Сектор за људске и материјалне ресурсе

  У овом Сектору се обављају послови праћења и примене прописа из области државне управе, радних односа, пензијско-инвалидског и здравственог осигурања, јавних набавки, канцеларијског пословања, противпожарне заштите и безбедности и здрављу на раду… У оквиру Сектора се налази Одељење за материјалне ресурсе, Одсек за јавне набавке, Група за људске ресурсе и Група за планирање набавки и инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме и противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду.

 • Група за интерну ревизију

  У овој Групи обављају послови интерне ревизије из надлежности свих организационих делова Управе за трезор по међународним стандардима интерне ревизије, ревзије везане за систем управљања ИПА програмима и пројектима…

 • Сектор за информационе технологије

  У овом Сектору се обављају послови контроле спровођења пословних процеса и процена ризика у пословним операцијама из делокруга Сектора; дефинисање стратегије развоја информационе технологије у складу са пословним потребама Управе; вођење апликативних пројеката развоја, имплементације и интеграције у складу са пословним потребама Управе; планирање и имплементација архитектуре информационих система; дефинисање, одржавање и стална контрола заштите информација у складу са политиком управљања информационом технологијом Управе; техничко управљање, процесирање и крајње извршење процеса из система за РТГС и клиринг Народне банке Србије

 • Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

  У овом Сектору се обављају послови непосредног учешћа у припремању прописа и општих аката из области којом се уређује надлежност и делокруг рада Управе, израда подзаконских аката, припрема методолошких и других упутстава… У оквиру Сектора се налази Одсек за нормативне и правне послове и Одсек за контролу пословних процедура.

 • Група за стручно оперативне послове

  У овој Групи се обављају стручно-технички и административни послови, пословна кореспонденција директора са унутрашњим јединицама Управе и другим органима…

 • Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

  У овом Сектору се обављају послови вођења евиденција корисника јавних средстава, евиденција рачуна и подрачуна корисника јавних средстава, вођење Регистра пољопривредних газдинстава и других регистара, извршавање плаћања за динарска и девизна средства и послови фискалне статистике… У оквиру Сектора се налази Одељење за извршавање јавних плаћања (Група за извршавање принудне наплате, Група за директне подстицаје, Група за електронско пословање) Одсек за систем рачуна и регистре и Одсек за фискалну статистику (Група за извештавање о јаним приходима, Група за послове јавних прихода и фискалне статистике), Одсек за девизна плаћања и платне картице и Група за пословне процесе.

 • Сектор за обраду личних примања

  У овом Сектору се обављају послови обраде и обрачун зарада, обустава на зараде запослених код корисника буџетских средстава, информисање и извештавање о личним примањима запослених… У оквиру Сектора се налази Одељење за обраду личних примања и Одсек за извештавање о личним примањима.

 • Сектор за управљање процесима система јавних финансија

  У Сектору за управљање процесима система јавних финансија обављају се послови планирања и изградње стратегије управљања система јавних финансија у складу са пословним потребама Управе, управљања пословним процесима, управљања пројектима, логистичке подршке постојећим пројектима и њихова хармонизација, стручне инструктаже, едукације и усавршавања у оквиру прописа и пословних решења