Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Основне унутрашње јединице
Кључне речи:

Седиште Управе за трезор је у Београду.

Унутрашња јединица Управе у седишту је организована као Централа. Унутрашње јединице у оквиру централе организоване су као Сектори.

 • Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

  У овом Сектору се обављају послови рачуноводства, вођење главне књиге, извештавање… У оквиру Сектора се налази Одељење за рачуноводствене послове и Одељење за финансијско извештавање и методологију.

 • Сектор за извршење буџета

  У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови: развој и унапређење методологије за пројектовање прихода, расхода и издатака буџета; координација са осталим институцијама система јавних финансија у изради пројекција прихода и примања буџета; израда пројекције, анализа и праћење динамике остварења прихода буџета; израда и публикација одговарајућих упутства намењених буџетским корисницима у састављању финансијских планова.

 • Одсек за пословну сарадњу

  У овом Одсеку се обављају стручно-технички и оперативни послови за потребе рада директора Управе, пословна кореспонденција директора са унутрашњим јединицама Управе и другим органима и организацијама ван Управе…

 • Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

  У овом Сектору се обављају послови израде финансијског плана Управе, вођење пословних књига, контрола усклађености процедура… У оквиру сектора се налазе Одсек за финансирање, Одсек за рачуноводство и Група за интерну финансијску контролу.

 • Сектор за људске ресурсе

  У овом Сектору обављају се послови припреме и израде општих аката из делокруга рада Сектора, праћење и примена прописа из области државне управе, радних односа, пензијско-инвалидског и здравственог осигурања, канцеларијског пословања и других области које се односе на делокруг рада Сектора… У оквиру Сектора се налази Група за радно-правне односе, Група за стручно-административну подршку комисијама, Група за аналитичке послове и развој људских ресурса.

 • Одсек за интерну ревизију

  Одсек за интерну ревизију обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Управе за трезор, свих програма, активности и процеса у надлежности Управе за трезор, укључујући и ревизије везане за систем управљања ИПА програмима и пројектима, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; припрема предлога Повеље интерне ревизије; припрема и израда нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије; извештавање директора Управе кроз годишњи извештај о раду интерне ревизије, периодичне извештаје и извештаје о свакој извршеној интерној ревизији са свим важним налозима и датим препорукама, као и предузетим радњама за побољшање пословања; праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; сарадња са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим институцијама и удружењима; припремање извештаја у вези рада Одсека; врши друге послове и задатке из делокруга Одсека.

 • Група за интерну контролу

  У овој Групи обављају се послови везани за одређивање мера за чување и обезбеђивање поверљивих материјала, вођење интерне контроле и припремање извештаја о контролама покренутим на основу постојања сумње на незаконит рад запослених…

 • Сектор за информационе технологије

  У овом Сектору се обављају послови контроле спровођења пословних процеса и процена ризика у пословним операцијама из делокруга Сектора; дефинисање стратегије развоја информационе технологије у складу са пословним потребама Управе; вођење апликативних пројеката развоја, имплементације и интеграције у складу са пословним потребама Управе; планирање и имплементација архитектуре информационих система; дефинисање, одржавање и стална контрола заштите информација у складу са политиком управљања информационом технологијом Управе; техничко управљање, процесирање и крајње извршење процеса из система за РТГС и клиринг Народне банке Србије

 • Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

  У овом Сектору се обављају послови непосредног учешћа у припремању прописа и општих аката из области којом се уређује надлежност и делокруг рада Управе, израда подзаконских аката, припрема методолошких и других упутстава… У оквиру Сектора се налази Одсек за нормативне и правне послове и Одсек за контролу пословних процедура.

 • Сектор за материјалне ресурсе

  У овом Сектору се обављају послови припреме и израде општих аката из делокруга рада Сектора, праћење и примена прописа из области државне управе, јавних набавки, канцеларијског пословања, противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, безбедности у саобраћају и других области које се односе на делокруг рада Сектора… У оквиру Сектора се налази Одељење за материјалне ресурсе, Група за контролу и одржавање објеката и опреме, Група за планирање и техничку заштиту, Група за управљање возним парком, Центар за пријем и експедицију поште, Одсек за јавне набавке.

 • Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

  У овом Сектору се обављају послови вођења евиденција корисника јавних средстава, евиденција рачуна и подрачуна корисника јавних средстава, вођење Регистра пољопривредних газдинстава и других регистара, извршавање плаћања за динарска и девизна средства и послови фискалне статистике… У оквиру Сектора се налази Одељење за извршавање јавних плаћања (Група за извршавање принудне наплате, Група за директне подстицаје, Група за електронско пословање) Одсек за систем рачуна и регистре и Одсек за фискалну статистику (Група за извештавање о јаним приходима, Група за послове јавних прихода и фискалне статистике), Одсек за девизна плаћања и платне картице и Група за пословне процесе.

 • Сектор за обраду личних примања

  У овом Сектору се обављају послови обраде и обрачун зарада, обустава на зараде запослених код корисника буџетских средстава, информисање и извештавање о личним примањима запослених… У оквиру Сектора се налази Одељење за обраду личних примања и Одсек за извештавање о личним примањима.

 • Сектор за управљање процесима система јавних финансија

  У Сектору за управљање процесима система јавних финансија обављају се послови планирања и изградње стратегије управљања система јавних финансија у складу са пословним потребама Управе, управљања пословним процесима, управљања пројектима, логистичке подршке постојећим пројектима и њихова хармонизација, стручне инструктаже, едукације и усавршавања у оквиру прописа и пословних решења