Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

У Сектору за финансирање, рачуноводство и контролу обављају се следећи послови:

 • израда предлога финансијског плана Управе;
 • израда предлога општих аката из делокруга финансирања и рачуноводства;
 • израда извештаја из области буџетског система;
 • поступање по процедурама стручних упутстава Министарства финансија из области финансирања и рачуноводства;
 • израда предлога Уредбе о тарифи, измена и допуна Уредбе;
 • припрема и израда предлога општих аката у вези примене тарифе;
 • пријем, контрола, оверавање и ликвидирање рачуноводствених исправа;
 • вођење пословних књига и књиговодствених евиденција и израда завршног рачуна Управе;
 • усклађивање рада организационих јединица у саставу Сектора;
 • контрола усклађености процедура и интерних аката из области финансирања и рачуноводства Управе, са релевантним законским прописима;
 • обављање и других послова по налогу директора Управе.

Одсек за финансирање

У Одсеку за финансирање обављају се следећи послови:

 • израда предлога финансијског плана Управе, текућих расхода, улагања у нефинансијску имовину–грађевинске објекте, опрему и развој;
 • анализа остварења и трошења средстава одобрених финансијским планом Управе;
 • припрема општих аката (правилници, одлуке) из области финансирања;
 • припрема упутстава за примену прописа из области финансирања, инвестиција и праћење њихове примене у унутрашњим јединицама Управе;
 • израда интерних периодичних извештаја о финансијско-материјалном пословању Управе и других извештаја;
 • израда тромесечних извештаја о извршењу буџета и осталих извештаја у складу са Законом о буџету;
 • учешће у изради програмских захтева и програмских решења за обраду рачуноводствено-финансијских података;
 • пријем, контрола и ликвидирање рачуноводствених исправа из редовног пословања и припрема за плаћање текућих расхода и плаћања за улагања у објекте, опрему и развој;
 • извршавање процедура предвиђених стручним упутством о раду трезора за измену буџетских апропријација и квота, преузимање обавеза и промену преузете обавезе, као и подношење захтева за плаћање са или без преузетих обавеза;
 • учешће у изради предлога за измену и допуну Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа;
 • израда предлога упутства за примену Уредбе о јединственој тарифи и припрема упутства о начину евидентирања обрачунате и наплаћене накнаде за услуге које врши Управа;
 • решавање захтева учесника у платном промету – повраћај тарифе, испостављање фактура банкама за извршене услуге исправки налога насталих уплатом јавних прихода и фактура по закљученим уговорима за обављене услуге платног промета;
 • обављање и других послова из делокруга рада Одсека, а по налогу помоћника директора Управе.

Одсек за рачуноводство

У Одсеку за рачуноводство обављају се следећи послови:

 • организовање послова рачуноводства Управе;
 • израда информација о финансијско - материјалном пословању по унутрашњим јединицама Управе (месту трошкова) и на нивоу Управе;
 • пријем, контирање и књижење рачуноводствених исправа за редовно пословање за текуће расходе, улагања у грађевинске објекте, опрему и развој;
 • припрема и обрачун других личних примања, пореза и доприноса из других личних примања;
 • уплата готовог новца;
 • обрачун дневица и уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима, закључених за потребе Управе;
 • вођење пословних књига за Управу – главна књига, дневник, помоћне књиге и евиденције;
 • усаглашавање рачуноводствених евиденција са главном књигом трезора Републике;
 • праћење остваривања наплате сопствених прихода по тарифи Управе;
 • израда обрачуна амортизације средстава и њихове ревалоризације;
 • припрема статистичких и других извештаја;
 • израда пореских обрачуна у складу са законом;
 • састављање и достављање финансијских извештаја који чине завршни рачун;
 • обављање и других послова из делокруга рада Одсека, а по налогу помоћника директора Управе.

Одсек за контролу

У Одсеку за контролу обављају се следећи послови:

 • спровођење контрола усклађености процедура и интерних аката из области финансирања и рачуноводства Управе, са релевантним законским прописима;
 • предлагање нових интерних аката и процедура из области финансирања и рачуноводства Управе и примена истих;
 • обављање и других послова из делокруга рада Одсека, а по налогу помоћника директора Управе.

Документа

Закони

Закон о платном промету
Закон о платним услугама
Закон о порезу на доходак грађана

Правилници

Уредбе

Уредба о буџетском рачуноводству
Уредба о изгледу и начину попуњавања образаца који се уносе у Регистар запослених
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника