Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

У Сектору за јавна плаћања и фискалну статистику обављају се следећи послови:

 • послови дефинисани Законом о буџетском систему за кориснике буџетских средстава, Законом о платним услугама и другим прописима који регулишу послове готовинског и безготовинског платног промета;
 • вођење регистра динарских и девизних подрачуна корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања, као и динарских подрачуна осталих корисника јавних средстава и правних лица – привредних друштава који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета корисника буџетских средстава;
 • израду предлога списка и вођење списка корисника јавних средстава;
 • вођење подрачуна јавних прихода;
 • администрирање система јавних прихода и расхода;
 • послови фискалне статистике за различите нивое власти;
 • извршавање налога принудне наплате када су дужници корисници буџетских средстава;
 • праћење и примена прописа који се односе на девизна плаћања корисника буџетских средстава;
 • вођење Регистра директних подстицаја.

Одељење за извршавање јавних плаћања

У Одељењу за извршавање јавних плаћања обављају се следећи послови:

 • праћење и примена прописа који се односе на систем јавних плаћања;
 • припрема иницијативе за доношење прописа и предлагање нацрта прописа из области јавних плаћања;
 • утврђивање методологије рада и поступака јединственог обављања послова јавних плаћања;
 • утврђивање методологије рада у обављању послова примене, облика и начина плаћања, конструкције елемената на налозима за плаћање, уноса података са налога за плаћање на рачунарске медије и размене података са другим пружаоцима платних услуга и корисницима платних услуга, као и благовременом отклањању грешака насталих у процесу плаћања;
 • спровођење поступка принудне наплате;
 • пријем, исплата, евидентирање и обезбеђивање готовог новца;
 • извршавање послова у вези са прометом и обрадом хартија од вредности;
 • припрема стручних мишљења за учеснике у платном промету и за унутрашње јединице Управе;
 • обавештавање корисника буџетских средстава о извршеним плаћањима преко њиховог рачуна;
 • праћење и контрола стања јединственог рачуна трезора Републике и консолидованих рачуна трезора локалних самоуправа;
 • учешће у међубанкарском обрачуну платног промета преко система за клиринг и РТГС у Народној банци Србије;
 • консолидовано вођење ванкњиговодствених евиденција и њихова контрола;
 • пријем, контрола и обрада података и извештаја унутрашњих јединица Управе, који се односе на натурални и вредносни приказ обима извршених јавних плаћања и ефикасности извршеног платног промета;
 • послови информатичке подршке систему јавних плаћања;
 • израда јединственог пројекта система јавних плаћања;
 • давање захтева и предлагање решења за пројектовање и програмирање информационих система, за допуне и измене у постојећим пројектно-програмским решењима;
 • израда технолошких решења за систем плаћања као основе за израду пројектних захтева за софтверска решења која се примењују у поступку јавних плаћања;
 • учествовање у примени нових пројеката и програмских решења;
 • израда упутстава за потребе Одељења, односно филијала и обављање инструктаже запослених;
 • сарадња са Народном банком Србије, Министарством финансија и другим органима у вези послова из делокруга рада организационе јединице.

Група за извршавање принудне наплате

У Групи за извршавање принудне наплате обављају се следећи послови:

 • контрола и спровођење послова принудне наплате по налозима на основу извршних наслова где је дужник корисник буџетских средстава;
 • надзор над коришћењем средстава привредних субјеката у реструктурирању;
 • припрема методолошких и других упутства ради јединственог поступања унутрашњих јединица Управе у примени прописа из области платног промета, упутстава министра финансија и других надлежних органа;
 • припрема одговора учесницима у платном промету и унутрашњим јединицама Управе који се односе на поступање у пословима јавних плаћања и платног промета корисника буџетских средстава;
 • учешће у изради пројектних захтева за апликативне програме, интерне процедуре из делокруга рада Управе;
 • учешће у припреми предлога за доношење нових и измену и допуну постојећих прописа којима се уређује буџетски систем и платни промет, као и сарадња са надлежним органима на њиховом доношењу;
 • обављање и других послова из делокруга Групе.

Група за директне подстицаје

У Групи за директне подстицаје обављају се следећи послови:

 • учествовање у припреми прописа из области вођења Регистра директних подстицаја;
 • израда методолошких и инструктивних упутстава и давање стручних мишљења у вези са обављањем послова вођења Регистра;
 • израда методолошких и инструктивних упутстава и давање стручних мишљења у вези са спровођењем поступка расподеле средстава директних подстицаја;
 • спровођење поступка брисања података из Регистра директних подстицаја;
 • вођење евиденције о краткорочним и дугорочним кредитима и другим облицима финансијских подстицаја и трансферу одобрених средстава;
 • израда одговарајућих извештаја за надлежне институције;
 • праћење примене прописа из области вођења Регистра, као и прописа и мера у вези са доделом средстава подстицаја.

Група за платни промет

У Групи за платни промет обављају се следећи послови: учествовање у припреми прописа из области динарског готовинског и безготовинског платног промета, контрола стања консолидованог рачуна трезора Републике и консолидованих рачуна трезора локалних самоуправа и ЕПС-а; утврђивање методологије рада и поступака јединственог обављања послова јавних плаћања, утврђивање методологије рада и поступака послова примене, облика и начина плаћања, конструкције елемената на налозима за плаћање, уноса података са налога за плаћање на рачунарске медије и размене података са другим носиоцима платног промета и учесницима у платном промету и благовремено отклањање грешака насталих у процесу плаћања;

Одељење за систем рачуна и регистре

У Одељењу за систем рачуна и регистре обављају се следећи послови:

припрема подзаконских аката везаних за утврђивање и евидентирање корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе; припрема подзаконских аката везаних за израду Списка корисника јавних средстава; припрема подзаконских аката везаних за прописивање Плана подрачуна консолидованог рачуна трезора; вођење Евиденције корисника јавних средстава, као и класификација других субјеката у Евиденцији корисника јавних средстава (упис, промена података и брисање); израда предлога списка и вођење списка корисника јавних средстава; вођење Евиденције динарских и девизних подрачуна;

2.1. Група за вођење Регистра подрачуна корисника јавних средстава (КЈС)

У Групи за вођење Регистра подрачуна корисника јавних средстава (КЈС) обављају се следећи послови: вођење Евиденције (Регистра) подрачуна корисника јавних средстава (КЈС) односно евиденција подрачуна за динарска и девизна средства корисника јавних средстава, као и правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета, преко којих се извршавају и евидентирају платне трансакције и воде се код Министарства финансија – Управе за трезор;

2.2. Група за вођење Регистра корисника јавних средстава (КЈС)

У Групи за вођење Регистра корисника јавних средстава (КЈС) обављају се следећи послови: вођење Евиденције (Регистра) корисника јавних средстава као електронске база података тј. евиденције директних и индиректних корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, јавне агенције, организација на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу података Агенције за привредне регистре, односно одговарајућег регистра, као и корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, а припадају јавном сектору;

Одељење за фискалну статистику

У Одељењу за фискалну статистику обављају се следећи послови:

 • припрема прописа који регулишу уплату и распоред јавних прихода (пореских, непореских прихода и примања);
 • отварање рачуна за уплату јавних прихода (синтетички и аналитички рачуни);
 • сарадња са надлежним органима у припреми прописа који регулишу уплату и распоред јавних прихода;
 • утврђивање методологије рада и поступка јединственог обављања послова вођења и ажурирања плана рачуна за уплату јавних прихода;
 • утврђивање јединствене методологије за распоред јавних прихода;
 • припрема предлога Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;
 • израда Директиве за примену прописа који регулишу услове и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна на рачуне крајњих корисника средстава: буџета Републике, буџета АП, градова, општина и организација обавезног социјалног осигурања;
 • израда Директиве о поступању организационих јединица Управе за трезор по решењима Пореске управе и других надлежних органа за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода (пореских и непореских прихода и примања);
 • информисање надлежних органа о наплаћеним и распоређеним јавним приходима на републичком нивоу;
 • обезбеђење дневних, месечних и кумулативних извештаја о наплаћеним и распоређеним приходима на територији РС;
 • пријем, контрола и извршење решења о повраћају више или погрешно уплаћених јавних прихода на основу решења Пореске управе, локалне пореске администрације, односно другог акта надлежног органа, за трезоре са територије АП КиМ, усаглашавање Извештаја Т-Трезор о бруто наплати са фондовима организација за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање и Национална служба за запошљавање), одржавање датотеке „Корисници“ која се односи на распоред јавних прихода за територију АП КиМ;
 • праћење електронских налога у систему „Повраћај“ и обезбеђење средстава и прекњижавање истих са уплатних рачуна јавних прихода из групе 843 на рачун Обједињена наплата пореза и доприноса, вођење евиденције о поднетим решењима о повраћају јавних прихода;
 • упоредна анализа података о оствареним пореским и непореским приходима и примањима по врстама у извештајном периоду текуће и претходне године;
 • израда Извештаја Т - Трезор о бруто наплати, повраћају и распореду јавних прихода, на нивоу Републике, аутономне покрајине, градова, општина и региона, на месечном и годишњем нивоу;
 • сарадња у изради и примени програмских пројеката;
 • контрола података у евиденцијама о уплати и распореду јавних прихода;
 • извештавање о приходима и примањима буџета општина и градова;
 • евидентирање уплата и распоред средстава остварених у поступку приватизације и извештавање субјеката приватизације, органа Републике, јединица локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања о извршеном распореду средстава од приватизације;
 • сарадња са Министарством финансија и другим органима и организацијама у вези послова из делокруга рада Сектора и Управе за трезор;
 • израда извештаја о извршеним рефакцијама акциза на деривате нафте, привремена обустава пореза на зараде локалних самоуправа по решењу министра финансија за неизмирене обавезе у систему РИНО;
 • обављање и других послова који се односе на уплату и распоред јавних прихода.

Група за извештавање о јавним приходима

У Групи за извештавање о јавним приходима обављају се следећи послови:

 • припрема прописа који регулишу уплату и распоред јавних прихода;
 • припрема методологије за израду извештаја о наплаћеним и распоређеним јавним приходима;
 • информисање о распоређеним јавним приходима (пореских и непореских прихода и примања);
 • обезбеђење дневних, месечних и кумулативних извештаја и информација о уплати и распореду јавних прихода (пореских и непореских прихода и примања) органа Републике, органа локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање;
 • упоредна анализа података о оствареним пореским и непореским приходима и примањима по врстама у извештајном периоду текуће и претходне године;
 • израда извештаја Т- Трезор о бруто наплати, повраћају и распореду јавних прихода и примања;
 • извештавање о приходима и примањима буџета општина и градова (извештај П/Р);
 • извештавање о распореду средстава остварених у поступку приватизације;
 • сарадња са Министарством финансија и другим органима и организацијама по пословима из делокруга рада организационе јединице.

Група за послове јавних прихода и фискалне статистике

У Групи за послове јавних прихода и фискалне статистике обављају се следећи послови:

 • утврђивање јединствене методологије за уплату и распоред јавних прихода;
 • израда Директиве за примену Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;
 • израда Директиве о поступању организационих јединица Управе за трезор по решењима Пореске управе и других надлежних органа за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода;
 • утврђивање методологије рада и поступка јединственог обављања послова вођења и ажурирања Плана рачуна за уплату јавних прихода;
 • отварање и вођење евиденција о рачунима за уплату јавних прихода;
 • распоред јавних прихода и примања, и контрола извршеног распореда;
 • распоред средстава остварених у поступку приватизације;
 • сарадња са Министарством финансија и другим органима и организацијама по пословима из делокруга рада организационе јединице.

Одсек за извршавање девизних плаћања

У Одсеку за извршавање девизних плаћања обављају се следећи послови:

 • праћење и примена прописа који се односе на девизна плаћања корисника буџетских средстава;
 • припрема иницијативе за доношење прописа и предлагање нацрта прописа из области јавних плаћања везаних за девизна средства плаћања;
 • утврђивање методологије рада и поступака јединственог обављања послова девизних плаћања;
 • утврђивање методологије рада у обављању послова примене, облика и начина плаћања, конструкције елемената на налозима за плаћање, уноса података са налога за плаћање на рачунарске медије и размене података са другим носиоцима платног промета и учесницима у платном промету и благовременом отклањању грешака насталих у процесу плаћања;
 • припрема стручних мишљења за учеснике у платном промету и за унутрашње јединице Управе;
 • обавештавање корисника буџетских средстава о извршеним плаћањима преко њиховог рачуна;
 • праћење и контрола стања јединственог девизног рачуна трезора Републике Србије отвореног у Народној банци Србије;
 • учешће у обрачуну девизног платног промета преко система за клиринг и РТГС у Народној банци Србије;
 • консолидовано вођење књиговодствених и ванкњиговодствених евиденција о отвореним девизним рачунима и њихова контрола;
 • послови информатичке подршке систему девизних плаћања;
 • израда јединственог пројекта система девизних плаћања;
 • давање захтева и предлагање решења за пројектовање и програмирање информационих система, за допуне и измене у постојећим пројектно-програмским решењима;
 • израда технолошких решења за девизни систем плаћања као основе за израду пројектних захтева за софтверска решења која се примењују у поступку девизних плаћања;
 • учествовање у примени нових пројеката и програмских решења;
 • креирање и вођење система платних картица за безготовинско плаћање дневница за службена путовања у земљи и иностранству и друге намене за које се испостави потреба у сарадњи за изабраним партнером из банкарског сектора;
 • обављање послова контроле коришћења средстава по платним картицама и пријављивање недоследности у коришћењу истих надлежној пословној банци и надлежном државном органу;
 • вођење евиденције издатих платних картица;
 • израда упутстава за потребе Групе, односно филијала и обављање инструктаже запослених;
 • сарадња са Народном банком Србије, Министарством финансија, пословним банкама и другим органима у вези послова из делокруга рада организационе јединице.

Група за пословне процесе

У Групи за пословне процесе обављају се следећи послови:

 • планирање и изградња стратегије у складу са пословним потребама Сектора и Управе;
 • израда пројеката од интереса Управе у домену Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику;
 • логистичка подршка пројектима и хармонизација пројеката;
 • дефинисање модела пословања и праваца развоја у оквиру Сектора, као и централизованих правила пословања у Управи;
 • успостављање пословних правила за вођење половања Сектора;
 • вршење службене кореспонденције изван Сектора и Управе по питањима од интереса Сектора;
 • планирање и припрема финансијских планова Сектора;
 • економска контрола и анализа исплативости примене и продукционе експлоатације пројеката;
 • дефинисање и надзор пословних токова у Сектору;
 • стручна инструктажа, едукације и усавршавање у оквиру прописа и пословних решења унутар Сектора;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.