Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за извршење буџета

У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови:

Развој и унапређење методологије за пројектовање прихода, расхода и издатака буџета; координација са осталим институцијама система јавних финансија у изради пројекција прихода и примања буџета; израда пројекције, анализа и праћење динамике остварења прихода буџета; израда и публикација одговарајућих упутства намењених буџетским корисницима у састављању финансијских планова;

У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови: развој и унапређење методологије за пројектовање прихода, расхода и издатака буџета; координација са осталим институцијама система јавних финансија у изради пројекција прихода и примања буџета; израда пројекције, анализа и праћење динамике остварења прихода буџета; израда и публикација одговарајућих упутства намењених буџетским корисницима у састављању финансијских планова; прикупљање и усаглашавање финансијских планова буџетских корисника; израда пројекције, анализа и праћење динамике извршења расхода и издатака буџета; предлагање и одржавање система квота у складу са пројектованим стањем ликвидности буџета; извештавање о пројекцијама ликвидности буџета; пласирање слободних новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора Републике и девизних рачуна Републике Србије; креирање стратегије за управљање ликвидношћу буџета; управљање текућом ликвидношћу буџета односно координација спровођења мера финансирања текуће ликвидности буџета и распоређивања текућих буџетских вишкова; процена и управљање ризицима везаним за операције управљања ликвидношћу буџета; развој и техничка имплементација мера за унапређење система за управљање ликвидношћу буџета; извештавање о операцијама управљања ликвидношћу буџета; реализација налога за плаћање буџетских корисника; управљање јединственим рачуном Трезора; старање о проверама правног основа за плаћања из буџета; пријем и обрада захтева директних буџетских корисника за средствима из буџета; учествовање у изради мера за привремену обуставу извршења; старање о извршењу буџета на терет средстава сталне и текуће буџетске резерве; пријем и обрада трансакција пристиглих прихода; усклађивање евиденција банкарских институција са евиденцијом у рачуноводственом систему трезора; учествовање у управљању готовином и другим финансијским средствима и одржавање ликвидности унутар консолидованог рачуна трезора;

Одељење за управљање средствима Републике, финансијско планирање и управљање ликвидношћу

У Одељењу за управљање средствима Републике, финансијско планирање и управљање ликвидношћу обављају се следећи послови: реализација налога за плаћање буџетских корисника; управљање јединственим рачуном Трезора; старање о проверама правног основа за плаћања из буџета; пласирање слободних новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора Републике и девизних рачуна Републике Србије; пријем и обрада захтева директних буџетских корисника за средствима из буџета; спровођење донетих мера за привремену обуставу извршења; старање о извршењу буџета на терет средстава сталне и текуће буџетске резерве; пријем и обрада трансакција пристиглих прихода; усклађивање евиденција банкарских институција са евиденцијом у рачуноводственом систему Трезора

1.1. Група за девизно пословање

У Групи за девизно пословање обаљају се следећи послови: послови девизног платног промета; реализација девизних налога за плаћање; одобравање налога за измирење девизних обавеза корисника буџетских средстава и обавеза по основу јавног дуга; издавање налога за инвестирање, односно орочавање средстава; припрема предлога закључака Владе о лицима овлашћеним за повлачење и располагање средствима по основу кредита, зајмова и донација, као и израда депо картона за лица која су овлашћена за располагање средствима; извештавање о стању девизних средстава Републике на дневној основи; администрирање и контрола документације по поднетим захтевима за отварање и укидање девизних рачуна Републике у Народној банци ради реализације одобрених кредита и зајмова;

1.2.Група за динарско пословање

У Групи за динарско пословање обављају се следећи послови: реализација јавних расхода утврђених Законом о буџету Републике Србије, по достављеним захтевима за плаћање корисника буџетских средстава; планирање финансијских операција и издатака у складу са ликвидним могућностима буџета Републике у односу на приоритетне обавезе; управљање готовином и другим финансијским средствима; одржавање ликвидности унутар консолидованог рачуна трезора Републике; пријем и одобравање захтева за промену квота након обављене анализе оправданости поднетих захтева за промену утврђених квота; израда извештаја о поднетим захтевима за промену квота на дневној основи; пријем и обрада трансакција пристиглих непрокњижених уплата на рачун за извршење буџета;

1.3. Група за финансијско планирање

У Групи за финансијско планирање обављају се следећи послови: прикупљање и усаглашавање финансијских планова буџетских корисника; активна комуникација са буџетским корисницима као и помоћ приликом уноса и израде финансијских планова корисника; надгледање и управљање процесом финансијског планирања буџетских корисника; предлагање и одржавање система квота у складу са пројектованим стањем ликвидности буџета; управљање процесом учитавања квота; праћење прихода према пореском календару, анализа и извештавање о томе; праћење динамике великих пореских уплата за велике пореске уплатиоце; израда и публикација одговарајућих упутстава намењених буџетским корисницима у састављању финансијских планова; израда законских и подзаконских аката везаних за финсинсијско пословање.