Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за обраду личних примања

У Сектору за обраду личних примања обављају се следећи послови:

Праћење и примена прописа на основу којих се врши обрачун и обрада личних примања код корисника буџетских средстава; обрада и обрачун зарада и обустава на зараде; обрада и обрачун накнада зарада, накнада за превоз и других личних примања; вођење прописане аналитике и других захтеваних евиденција, чији подаци се усклађују са књиговодственим подацима и другим евиденцијама; састављање статистичких извештаја о исплаћеним зарадама и броју запослених; контрола података о корисницима буџетских средстава за формирање базе података за обрачун и праћење реализације испостављених захтева за отварање нових база података за обрачун; координација и сарадња са информатичком подршком, корисницима и другим Секторима по међусобно повезаним пословима; испостављање захтева за миграцију података о запосленима из постојећих база података у нове базе података;

1.1. Група за унос података у систем

У Групи за унос података у систем обављају се следећи послови: провера формалне исправности документације на основу које се врши унос у систем извршења буџета; унос обрађених података за исплату личних примања у систем извршења буџета; п ружање подршке корисницима који самостално врше обрачун; отказивање обрачуна; исправка одбијених и сторнираних налога; администрирање пословних захтева у систему за обрачун зарада; координација и пружање подршке филијалама и корисницима.

1.2. Група за управљање базама података

У Групи за управљање базама података обављају се следећи послови: прикупљање података о корисницима буџетских средстава за формирање базе података за обрачун; испостављање захтева за отварање нових база података за обрачун; координација и сарадња са информатичком подршком; координација и сарадња са корисницима и другим Секторима по међусобно повезаним пословима; испостављање захтева за миграцију података о запосленима из постојећих база података у нове базе података; испостављање захтева за приступ запослених одређеним базама података за обрачун; вођење евиденције о активним базама података по корисницима буџетских средстава; праћење прописа из области зарада и дргих личних примања; припрема параметара за обрачун за ажурирање у базама података у складу са прописима; надзор над архивирањем обрачуна у базама података.

Одељење за извештавање о личним примањима

У Одељењу за извештавање о личним примањима обављају се следећи послови: праћење и анализа обраде личних примања запослених код корисника буџетских средстава; израда потребних информација и извештавање о личним примањима запослених; праћење примене прописа и учешће у изради прописа из области обрачуна и обраде личних примања; учешће у дефинисању захтева којима је потребно извршити измене програмских решења за обрачун и обраду личних примања; сарадња са банкама и другим примаоцима уплата по питању обустава из зарада у погледу достављања извештаја о извршеним уплатама личних примања; сарадња са буџетским корисницима на пословима из области информисања и извештавања о личним примањима запослених; обављање других послова који се односе на извештавање о личним примањима.