Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за обраду личних примања
Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за обраду личних примања обављају се следећи послови:

 • обрада и обрачун зарада, обустава на зараде запослених код корисника буџетских средстава;
 • обрада и обрачун накнада зарада и осталих личних примања запослених;
 • формирање, одржавање и чување базе података о запосленима и личним примањима запослених;
 • контрола и учитавање обрађених личних примања у систем за извршење буџета, састављање статистичких извештаја о исплаћеним зарадама и броју запослених;
 • састављање прописаних извештаја за потребе: Фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених и Пореске управе;
 • информисање и извештавање о личним примањима запослених;
 • праћење и примена прописа и учешће у изради прописа из области обрачуна и обраде личних примања;
 • учешће у дефинисању захтева за програмска решења за обраду личних примања;
 • кординација и сарадња са секторима, филијалама Управе и државним органима око обрачуна, обраде и извештавања о личним примањима;
 • као и сарадња са банкама и другим примаоцима уплата по питању обустава из зарада;
 • обављају и други послови у вези извештавања о броју запослених и личним примањима;
 • као и усклађивање рада одељења и одсека у саставу Сектора.

Одељење за обраду личних примања

У Одељењу за обраду личних примања обављају се следећи послови:

 • праћење и примена прописа на основу којих се врши обрачун и обрада личних примања код корисника буџетских средстава;
 • обрада и обрачун зарада и обустава на зараде; обрада и обрачун накнада зарада, накнада за превоз и других личних примања;
 • вођење прописане аналитике и других захтеваних евиденција, чији подаци се усклађују са књиговодственим подацима и другим евиденцијама;
 • састављање статистичких извештаја о исплаћеним зарадама и броју запослених;
 • састављање прописаних извештаја за потребе Фонда за пензијско-инвалидско осигурање запослених и Пореске управе;
 • сарадња са корисницима буџетских средстава у вези са обрадом и обрачуном личних примањима запослених.

Одељење за извештавање о личним примањима

У Одељењу за извештавање о личним примањима обављају се следећи послови:

 • праћење и анализа обраде личних примања запослених код корисника буџетских средстава;
 • израда потребних информација и извештавање о личним примањима запослених;
 • праћење примене прописа и учешће у изради прописа из области обрачуна и обраде личних примања;
 • учешће у дефинисању захтева којима је потребно извршити измене програмских решења за обрачун и обраду личних примања;
 • сарадња са банкама и другим примаоцима уплата по питању обустава из зарада у погледу достављања извештаја о извршеним уплатама личних примања;
 • сарадња са буџетским корисницима по пословима из области информисања и извештавања о личним примањима запослених;
 • обављање дугих послова који се односе на извештавање о личним примањима.