Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

У Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање обављају се следећи послови:

 • рачуноводствени послови за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге, помоћних књига и других помоћних евиденција за све приходе и расходе по корисницима буџетских средстава;
 • финансијско извештавање;
 • састављање завршног рачуна буџета Републике Србије и консолидованог извештаја Републике;
 • припрему аката којима се регулише рачуноводствена методологија, укључујући систем буџетских класификација, правила буџетског рачуноводства, одржавање система класификације, прописивање захтева у погледу интерног и екстерног извештавања;
 • усклађивање рада одељења у саставу Сектора.

Одељење за рачуноводствене послове

У Одељењу за рачуноводствене послове трезора обављају се следећи послови:

 • рачуноводствени послови за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге, помоћних књига и других помоћних евиденција за све приходе и расходе по корисницима буџетских средстава;
 • сарадња са корисницима буџетских средства и решавање текућих проблема ради усклађивања извршења буџета са Законом о буџету и упутствима о раду трезора;
 • формирањање и ажурирање базе података о корисницима буџетских средстава;
 • састављање завршног рачуна буџета Републике;
 • праћење прописа из области рачуноводства и других прописа који регулишу финансијско-материјално пословање;
 • обављање и других финасијско-оперативних послова.

Одељење за финансијско извештавање и методологију

У Одељењу за финансијско извештавање обављају се следећи послови:

 • послови у вези са развојем и припремом програма за финансијско извештавање;
 • израда дневних, недељних, петнаестодневних, месечних и кварталних извештаја о извршењу буџета;
 • израда завршних извештаја о извршењу буџета;
 • сарадња са корисницима буџетских средства и решавање текућих проблема ради усклађивања извршења буџета са Законом о буџету и упутствима о раду трезора;
 • израда консолидованог извештаја и других извештаја;
 • припрема рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима;
 • развијање програма обуке и координирања обуке;
 • припреме рачуноводствених приручника и упутстава;
 • пружање стручне помоћи везане за питања примене рачуноводствених и осталих правила.

Одсек за методологију примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору

У Одсеку за методологију примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору обављају се следећи послови:

 • послови везани за анализу и припрему рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима;
 • припрема предлога за доношење нових и измену и допуну важећих законских прописа у складу са међународним рачуноводственим стандардима;
 • учествовање у изради предлога подзаконских аката за регулисање буџетског рачуноводства;
 • анализирање и праћење прописа из делокруга рада Одсека и старање о њиховој правилној примени;
 • израђивање информације везане за припрему и примену међународних рачуноводствених стандарда;
 • развијање програма обуке и координирања обуке; припремање рачуноводствених приручника и упутстава;
 • пружање стручне помоћи везане за питања примене рачуноводствених и осталих правила.