Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за информационе технологије
Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за информационе технологије обављају се следећи послови:

 • организовање рада, руковођење и управљање пословима и задацима из области информационе технологије, као и усклађивање рада ужих унутрашњих јединица у Сектору;
 • контрола спровођења пословних процеса и процена ризика у пословним операцијама из делокруга Сектора;
 • дефинисање стратегије развоја информационе технологије у складу са пословним потребама Управе;
 • вођење апликативних пројеката развоја, имплементације и интеграције у складу са пословним потребама Управе;
 • планирање и имплементација архитектуре информационих система;
 • дефинисање, одржавање и стална контрола заштите информација у складу са политиком управљања информацоном технологијом Управе;
 • техничко управљање, процесирање и крајње извршење процеса из система за РТГС и клиринг Народне банке Србије;
 • обједињавање анализа, информација и извештаја, као и усаглашавање других материјала из делокруга Сектора;
 • сарадња са другим унутрашњим јединицама Управе;
 • сарадња са другим државним органима, банкама и институцијама;
 • обављање административно-техничких послова за потребе рада Сектора.

Одељење за анализу, пројектовање и подршку програмских решења

У Одељењу за анализу, пројектовање и подршку програмских решења обављају се следећи послови:

 • разрада процедура у примени прописа из надлежности Управе кроз информациону технологију;
 • планирање и развој информационог система Управе у складу са најновијим информатичким решењима;
 • функционална анализа информационих система;
 • одржавање програмских система;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Одељењу за анализу, пројектовање и подршку програмских решења део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине.

Одељење садржи:

 1. Одсек за апликативну подршку
 2. Групу за пројектовање
 3. Одсек за пословну анализу

Одељење за апликативни развој

У Одељењу за апликативни развој обављају се следећи послови:

 • примена процедура у складу са прописима из надлежности Управе кроз информациону технологију;
 • вођење пројеката развоја, имплементације и интеграције програмских система за потребе Управе;
 • планирање и развој апликативних система Управе у складу са најновијим информатичким решењима;
 • дефинисање и примена технологија развоја апликација;
 • организација и утврђивање методологије и поступака за извођење пројектно-програмерских радова;
 • примена функционалне анализе и пројектних планова у информационим системима;
 • израда софтвера за развој програмских система; имплементација и интеграција софтвера у информациони систем Управе;
 • израда и одржавање пројектне документације у домену апликативног дизајна, програмског кода и база података;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Одељењу за апликативни развој део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине.

Одељење садржи:

 1. Групу за апликативни дизајн и програмирање
 2. Групу за базе података

Обрадно-информациони центар

У Обрадно-информационионом центру обављају се следећи послови:

 • обезбеђивање функционисања информатичко-продукционог система Управе;
 • планирање и организовање радних процеса у продукционом систему, сходно функционалним надлежностима Управе;
 • техничко управљање, експлоатација, обрада, надзор и мониторинг крајњег извршења саобраћаја платних налога и клиринга између Управе и РТГС-НБС, као и свих других носилаца платног промета;
 • дефинисање права приступа и привилегије у Обрадно-информационом центру;
 • спровођење мера заштите од неовлашћеног коришћења продукционог система;
 • праћење рада рачунарских ресурса и предлагање мера за њихово унапређење;
 • координација сервис-деска и првог нивоа подршке;
 • прихватање, припрема и слање података у електронском облику; надгледање функционисања и оптерећења продукционог система;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора

Обрадно-информациони центар садржи:

 1. Групу за администрацију и управљање пројектима у информатичко-продукционом систему
 2. Групу за генералну продукцију, надзор и мониторинг система јавних финансија, клиринга и РТГС-а

Одељење за серверску инфраструктуру

У Одељењу за серверску инфраструктуру обављају се следећи послови:

 • израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Одељења;
 • пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање серверске инфраструктуре и централизована администрација система радних станица;
 • управљање и надзор над инфраструктурним серверима и сервисима и процесима спашавања и архивирања података;
 • израда планова и предлога за набавку нове опреме;
 • учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме;
 • планирање, организовање и непосредно спровођење поступака системско - техничке и друге подршке корисника информационо - техничког система Управе;
 • планирање, организовање и координација активности на имплементацији, функционисању и праћењу система заштите информационог система Управе;
 • учествовање у изради стандарда, процеса и политике за сигурност информација;
 • израда анализа и предлога за опремање и унапређење функционисања система заштите информационог система Управе;
 • инжињерски надзор над систем-центром за обраду података, одржавање и предлагање оптимизације и унапређења систем-центра;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора

Одељење садржи:

 1. Групу за базе података и апликативне сервере
 2. Групу за Дата центар
 3. Групу за надзор и заштиту информмационих система

Центар за комуникациону и мрежну инфраструктуру

У Центру за комуникациону и мрежну инфраструктуру обављају се следећи послови:

 • израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Центра;
 • пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање мрежне инфраструктуре Управе;
 • дефинисање, имплементација и администрација заштите у мрежи;
 • администрирање и контрола спољних корисника мреже;
 • администрација ИП телефоније и контакт центра;
 • учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

Група за техничку и системску подршку

У Групи за техничку и системску подршку обављају се следећи послови:

 • планирање, изградња и одржавање ЛАН инфраструктуре у организационим јединицама Управе;
 • системска и техничка подршка корисника рачунарске опреме;
 • администрирање и контрола коришћења рачунарске опреме у Управи;
 • стручна инструктажа крајњих корисника;
 • сервисирање захтева корисника ИТ сервиса;
 • надзор над радним условима у систем салама и техничко одржавање;
 • организација сервис-деска и подршке сервисима;
 • администрирање софтвера у делокругу рада Групе;
 • одржавање радних станица у оперативном стању у складу са пословним потребама Управе;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

Центар за хармонизацију пројеката и логистику

У Центру за хармонизацију пројеката и логистику обављају се следећи послови:

 • планирање и изградња стратегије информационих технологија у складу са пословним потребама Управе;
 • праћење трендова и иновација у свим областима ИТ индустрије;
 • логистичка подршка техничким и апликативним пројектима и хармонизација ИТ пројеката и технологија; израда пројеката од интереса Управе у домену ИТ; дефинисање модела пословања и праваца развоја у оквиру Сектора, као и централизованих правила ИТ пословања у Управи;
 • администрација софтвера за вођење половања Сектора;
 • евидентирање и попис софтвера, хардвера и друге опреме;
 • вођење архиве Сектора, припрема техничких спецификација јавних набавки, контрола и евидентирање уговорених обавеза у надлежности Сектора;
 • вршење службене кореспонденције изван Сектора и Управе по питањима од интереса ИТ;
 • планирање и припрема финансијских планова Сектора;
 • економска контрола и анализа исплативости примене ИТ решења;
 • дефинисање и надзор коришћења рачунарске опреме у Управи;
 • стручна инструктажа крајњих корисника, едукације и усавршавање нивоа информатичке писмености унутар Управе;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Центру за хармонизацију пројеката и логистику део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине и у филијали Пријепоље за Златиборски и Рашки управни округ.

Центар садржи:

 1. Групу за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера
 2. Групу за логистику