Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за информационе технологије

У Сектору за информационе технологије обављају се следећи послови:

 • организовање рада, руковођење и управљање пословима и задацима из области информационе технологије, као и усклађивање рада ужих унутрашњих јединица у Сектору;
 • контрола спровођења пословних процеса и процена ризика у пословним операцијама из делокруга Сектора;
 • дефинисање стратегије развоја информационе технологије у складу са пословним потребама Управе;
 • вођење апликативних пројеката развоја, имплементације и интеграције у складу са пословним потребама Управе;
 • планирање и имплементација архитектуре информационих система;
 • дефинисање, одржавање и стална контрола заштите информација у складу са политиком управљања информацоном технологијом Управе;
 • техничко управљање, процесирање и крајње извршење процеса из система за РТГС и клиринг Народне банке Србије;
 • обједињавање анализа, информација и извештаја, као и усаглашавање других материјала из делокруга Сектора;
 • сарадња са другим унутрашњим јединицама Управе;
 • сарадња са другим државним органима, банкама и институцијама;
 • обављање административно-техничких послова за потребе рада Сектора.

У Сектору за информационе технологије постоји измештени део са радним ангажовањем у филијалама Управе за трезор, на пословима серверске инфраструктуре, администрације база података и апликативних сервера, администрације серверских система, комуникационе и мрежне инфраструктуре и техничке и системске подршке.

Одељење за анализу, пројектовање и подршку програмских решења

У Одељењу за анализу, пројектовање и подршку програмских решења обављају се следећи послови:

 • разрада процедура у примени прописа из надлежности Управе кроз информациону технологију;
 • планирање и развој информационог система Управе у складу са најновијим информатичким решењима;
 • функционална анализа информационих система;
 • одржавање програмских система;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Одељењу за анализу, пројектовање и подршку програмских решења део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине.

Одељење садржи:

Одсек за апликативну подршку

У Одсеку за апликативну подршку обављају се следећи послови:

 • увођење и праћење ефеката примене програмских система;
 • планирање и обука крајњих корисника;
 • израда корисничке документације;
 • инсталација програмских пакета;
 • анализа захтева корисника и дефинисање предлога за функционално унапређење пројекта;
 • администрирање корисника програмских система;
 • апликативна подршка корисницима система;
 • одржавање корисничих сертификата и примена безбедносних стандарда имплементираних у програмским системима.

Група за пројектовање

У Групи за пројектовање обављају се следећи послови:

 • пројектовање информационих система;
 • системска анализа и унапређивање пословних процеса Управе;
 • вођење пројеката интеграције програмских система за потребе Управе;
 • организација и утврђивање методологије и поступака за извођење пројектно-програмерских радова;
 • имплементација и праћења ефеката примене програмских система;
 • обрада и примена пословних захтева;
 • изада пројектних планова и задатака;
 • дизајнирање информацоних система;
 • моделирање и дизајн базе података;
 • израда и одржавање пројектне документације.

Одсек за пословну анализу

У Одсеку за пословну анализу обављају се следећи послови:

 • анализирање и документовање пословних захтева корисника;
 • припрема пословних захтева у нивоу аналитичара пословних система;
 • моделирање пословних процеса;
 • провера и тестирање пословних функционалности имплементираних у оквиру програмских система;
 • праћење имплементације и ефеката примене програмских система;
 • документовање пословних процеса и израда корисничких упутстава за апликативне системе;
 • функционална подршка корисницима система.

Одељење за апликативни развој

У Одељењу за апликативни развој обављају се следећи послови:

 • примена процедура у складу са прописима из надлежности Управе кроз информациону технологију;
 • вођење пројеката развоја, имплементације и интеграције програмских система за потребе Управе;
 • планирање и развој апликативних система Управе у складу са најновијим информатичким решењима;
 • дефинисање и примена технологија развоја апликација;
 • организација и утврђивање методологије и поступака за извођење пројектно-програмерских радова;
 • примена функционалне анализе и пројектних планова у информационим системима;
 • израда софтвера за развој програмских система;
 • имплементација и интеграција софтвера у информациони систем Управе;
 • израда и одржавање пројектне документације у домену апликативног дизајна, програмског кода и база података;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Одељењу за апликативни развој део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине.

Одељење садржи:

Група за апликативни дизајн и програмирање

У Групи за апликативни дизајн и програмирање обављају се следећи послови:

 • обрада и примена пројектних планова и задатака;
 • дизајн апликативних система;
 • дефинисање технологије развоја система;
 • одржавање постојећих програмских система и база података;
 • израда програмског кода;
 • развој апликативних сервиса и интеграција у тестна, развојна и продукциона окружења програмских система Управе;
 • имплементација програмских решења у оквирима инфраструктуре Управе.

Група за базе података

У Групи за базе података обављају се следећи послови:

 • програмирање и администрација система база података;
 • имплементација сервиса у оквирима архитектуре апликативних система и база података;
 • одржавање постојећих база података и пратећих апликативних сервиса;
 • примена пројектних планова и задатака у нивоу базе података и обезбеђење примене дизајна базе и осталих сервиса у циљу потпуне функционалности пројеката.

Обрадно-информациони центар

У Обрадно-информационионом центру обављају се следећи послови:

 • обезбеђивање функционисања информатичко-продукционог система Управе;
 • планирање и организовање радних процеса у продукционом систему, сходно функционалним надлежностима Управе;
 • техничко управљање, експлоатација, обрада, надзор и мониторинг крајњег извршења саобраћаја платних налога и клиринга између Управе и РТГС-НБС, као и свих других носилаца платног промета;
 • дефинисање права приступа и привилегије у Обрадно-информационом центру;
 • спровођење мера заштите од неовлашћеног коришћења продукционог система;
 • праћење рада рачунарских ресурса и предлагање мера за њихово унапређење;
 • координација сервис-деска и првог нивоа подршке;
 • прихватање, припрема и слање података у електронском облику;
 • надгледање функционисања и оптерећења продукционог система;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора

Обрадно-информациони центар садржи:

Одсек за генералну продукцију, надзор и мониторинг система јавних финансија, клиринга и РТГС-а

У Одсеку за генералну продукцију, надзор и мониторинг система јавних финансија, клиринга и РТГС-а обављају се следећи послови:

 • вођење генералних обрадних процеса;
 • непосредно извршавање свих предвиђених дневних и периодичних обрада и формирање извештаја за крајње кориснике у динарском и девизном платном промету;
 • мониторинг и надзор крајњег извршења клиринга платних налога и њихове електронске размене са РТГС-НБС и носиоцима платног промета;
 • први ниво подршке захтевима корисника пристиглим у сервис-деск;
 • контрола дистрибуције резултата обраде корисницима;
 • сервисне интервенције по утврђеним процедурама;
 • евиденција о извршеним обрадама и старање о извештавању на дневном нивоу;
 • дневна и периодична архивирања података;
 • непосредни надзор над исправношћу функционисања рачунарске опреме у Одсеку и пријављивање кварова.

Група за администрацију и управљање пројектима у информатичко-продукционом систему

У Групи за администрацију и управљање пројектима у информатичко-продукционом систему обављају се следећи послови:

 • непосредно извршавање сложених обрадних процеса над пројектима из делокруга Групе;
 • контрола тачности и дистрибуција добијених резултата пројеката у експлоатацији;
 • мониторинг процеса електронске размене генерисаних платних налога и контрола њиховог извршења;
 • први ниво подршке захтевима корисника пристиглим у сервис-деск;
 • старање о извештавању пословних субјеката о динамици извршења обрада координираних са корисницима;
 • анализа и одржавање упутстава и програмске документације за дневне и периодичне обраде из надлежности Групе;
 • предлагање мера за боље функционисање и унапређење пројеката из надлежности Групе;
 • архивирање продукционог материјала на дневном нивоу.

Одељење за серверску инфраструктуру

У Одељењу за серверску инфраструктуру обављају се следећи послови:

 • израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Одељења;
 • пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање серверске инфраструктуре и централизована администрација система радних станица;
 • управљање и надзор над инфраструктурним серверима и сервисима и процесима спашавања и архивирања података;
 • израда планова и предлога за набавку нове опреме;
 • учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме;
 • планирање, организовање и непосредно спровођење поступака системско - техничке и друге подршке корисника информационо - техничког система Управе;
 • планирање, организовање и координација активности на имплементацији, функционисању и праћењу система заштите информационог система Управе;
 • учествовање у изради стандарда, процеса и политике за сигурност информација;
 • израда анализа и предлога за опремање и унапређење функционисања система заштите информационог система Управе;
 • инжињерски надзор над систем-центром за обраду података, одржавање и предлагање оптимизације и унапређења систем-центра;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора

У Одељењу за серверску инфраструктуру део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине.

Одељење садржи:

Група за базе података и апликативне сервере

У Групи за базе података и апликативне сервере обављају се следећи послови:

 • израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Групе;
 • пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање апликативних сервера;
 • дизајн и имплементација сигурности база података;
 • дизајн и имплементација бекап стратегије сервера база података;
 • мониторисање, анализа и оптимизација рада сервера база података;
 • активно учешће у развоју апликација на одговарајућој платформи;
 • планирање, организовање и непосредно спровођење поступака системско - техничке и друге подршке корисника информационо - техничког система Управе у делокругу рада Групе;
 • праћење, извештавање и предлагање мера за унапређење информационе безбедности у делокругу рада Групе;
 • учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме.

Група за Дата центар

У Групи за дата центар обављају се следећи послови:

 • израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Групе;
 • пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање виртуалне и серверске инфраструктуре;
 • администрација сториџ и бекап система;
 • дизајн и имплементација стратегије и пројеката за обезбеђење високе доступности и расположивости сервиса систем-центра Управе;
 • анализа и оптимизација рада сервера;
 • планирање, организовање и непосредно спровођење поступака системско - техничке и друге подршке корисника информационо - техничког система Управе у делокругу рада Групе;
 • учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме.

Група за надзор и заштиту информационих система

У Групи за надзор и заштиту информационих система обављају се следећи послови:

 • примене стандарда, процедура и осталих интерних аката с циљем постизања и одржавања задовољавајућег нивоа сигурности;
 • анализа сигурносних потреба и у складу с њима планирање и предлог имплементације, тестирања и надгледања активности усмерених ка побољшању сигурности информационог система;
 • надзор и заштита информационих система;
 • истрага у случајевима нарушавања сигурности информационог система;
 • сарадња са спољним сарадницима приликом обављања независних ревизија и провера сигурности информационог система;
 • сарадња у планирању континуитета пословања;
 • сарадња са осталим орагнизационим јединицама у Сектору са циљем анализе и унаређења нивоа сигурности;
 • учествовање у вршењу процене ризика сигурности информационог система.

Центар за комуникациону и мрежну инфраструктуру

У Центру за комуникациону и мрежну инфраструктуру обављају се следећи послови:

 • израда стандарда, упутстава, методологија и пројектне документације из делокруга Центра;
 • пројектовање, инсталација, имплементација, одржавање, управљање и надзирање мрежне инфраструктуре Управе;
 • пројектовање, инсталација, одржавање и надзирање комуникационе инфраструктуре интерних и екстерних корисника мреже;
 • дефинисање, имплементација и администрација заштите у мрежи;
 • планирање и координација активности на имплементацији, функционисању и праћењу система мрежне заштите информационог система Управе;
 • администрација и одржавање ИП телефоније и контакт центра;
 • администрирање и контрола спољних корисника мреже;
 • дефинисање, имплементација и администрација бежичне мреже Управе;
 • израда планова и предлога за набавку нове опреме;
 • учешће у поступку набавке, преузимања и инсталације нове опреме;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Центру за комуникациону и мрежну инфраструктуру део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине.

Центар за техничку и системску подршку

У Центру за техничку и системску подршку обављају се следећи послови:

 • планирање, изградња и одржавање ЛАН инфраструктуре у организационим јединицама Управе;
 • системска и техничка подршка корисника рачунарске опреме;
 • администрирање и контрола коришћења рачунарске опреме у Управи;
 • стручна инструктажа крајњих корисника;
 • сервисирање захтева корисника ИТ сервиса;
 • надзор над радним условима у систем салама и техничко одржавање;
 • организација сервис-деска и подршке сервисима;
 • администрирање софтвера у делокругу рада Центра;
 • одржавање радних станица у оперативном стању у складу са пословним потребама Управе;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Центру за техничку и системску подршку део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине, и за подручје југоисточне Србије и у филијали Пирот за Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ.

Центар за хармонизацију пројеката и логистику

У Центру за хармонизацију пројеката и логистику обављају се следећи послови:

 • планирање и изградња стратегије информационих технологија у складу са пословним потребама Управе;
 • праћење трендова и иновација у свим областима ИТ индустрије;
 • логистичка подршка техничким и апликативним пројектима и хармонизација ИТ пројеката и технологија;
 • израда пројеката од интереса Управе у домену ИТ;
 • дефинисање модела пословања и праваца развоја у оквиру Сектора, као и централизованих правила ИТ пословања у Управи;
 • администрација софтвера за вођење половања Сектора;
 • евидентирање и попис софтвера, хардвера и друге опреме;
 • вођење архиве Сектора, припрема техничких спецификација јавних набавки, контрола и евидентирање уговорених обавеза у надлежности Сектора;
 • вршење службене кореспонденције изван Сектора и Управе по питањима од интереса ИТ;
 • планирање и припрема финансијских планова Сектора;
 • економска контрола и анализа исплативости примене ИТ решења;
 • дефинисање и надзор коришћења рачунарске опреме у Управи;
 • стручна инструктажа крајњих корисника, едукације и усавршавање нивоа информатичке писмености унутар Управе;
 • сарадња и координација послова са организационим јединицама унутар Сектора.

У Центру за хармонизацију пројеката и логистику део послова се обавља ван седишта у филијали Нови Сад, за подручје АП Војводине и у филијали Пријепоље за Златиборски и Рашки управни округ.

Центар садржи:

Група за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера

У Групи за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера обављају се следећи послови:

 • евидентирање и попис софтвера, хардвера и друге опреме и надзор над коришћењем материјалне и нематеријалне имовине из делокруга Сектора;
 • вођење архиве Сектора, евидентирање уговорених обавеза у надлежности Сектора;
 • планирање и припрема финансијских планова Сектора и документације неопходне за јавне набавке;
 • вршење службене кореспонденције изван Сектора и Управе по питањима од интереса ИТ;
 • вођење евиденције о људским и материјалним ресурсима унутар Сектора и обављање административно-техничких послова за потребе Сектора;
 • економска контрола и анализа исплативости примене ИТ решења.

Група за логистику

У Групи за логистику обављају се следећи послови:

 • израда стандарда, упутстава, методологија и документације из делокруга Центра;
 • логистичка подршка техничким и апликативним пројектима и хармонизација ИТ пројеката и технологија;
 • израда пројеката од интереса Управе у домену ИТ;
 • дефинисање модела пословања и праваца развоја у оквиру Сектора, као и централизованих правила ИТ пословања у Управи;
 • планирање и припрема финансијских планова Сектора и израда техничких спецификација за јавне набавке;
 • економска контрола и анализа исплативости примене ИТ решења;
 • стручна инструктажа крајњих корисника.