Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnici
Uredništvo sajta
Ključne reči:
Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o RINO
Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finanasijsku podršku porodici s decom
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice
Pravilnik o načinu i postupku prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura u Centralnom registru faktura
Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru KRT
Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna i drugih računa KRT
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora
Pravilnik o načinu obrade i ispate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih
Pravilnik o određivanju DBK koji organizuju posebnu službu internih kontrolora
Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora
Pravilnik o plaćanju pojedinih poreza preko poreske blagajne
Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Pravilnik o sadržaju obračuna i naknade zarade
Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava
Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Pravilnik o zajedničkim osnovama, kriterijumima i zadacima za rad finansijske službe DBK
Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora 11
Obrazac IPPZ
Pravilnik
Uputstvo za popunjavanje obrasca IPPZ
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru KRT za devizna sredstava
Pravilnik
Procedura za dokumentarnu kontrolu za devizna plaćanja
Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava RS
Obrazac SVS
Pravilnik
Uputstvo za povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava 2017
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
Obrazac 1 - bilans stanja
Obrazac 2 - bilans prihoda i rashoda
Obrazac 3 - izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
Obrazac 4 - izveštaj o novčanim tokovima
Obrazac 5 - izveštaj o izvršenju budžeta
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
Procedura za rad sa excel šablonom
Šablon za popunjavanje, kontrolu i štampu finansijskih izveštaja
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava
Obrazac NO-1 - Nalog za otvaranje dinarskog podracuna KJS kod UT
Obrazac NO-2 - Nalog za otvaranje deviznog podračuna KJS kod UT
Obrazac NO-3 - Nalog za otvaranje dinarskog podračuna OKJS_OPKJS kod UT
Obrazac NU-1 - Nalog za ukidanje dinarskog podračuna KJS kod UT
Obrazac NU-2 - Nalog za ukidanje deviznog podračuna KJS kod UT
Obrazac NU-3 - Nalog za ukidanje dinarskog podračuna OKJS_OPKJS kod UT
Obrazac ZB-1 - Zahtev KJS za brisanje iz evidencije KJS
Obrazac ZB-2 - Zahtev DBK za brisanje namene iz evidencije KJS
Obrazac ZB-3 - Zahtev OPKJS za brisanje is evidencije KJS
Obrazac ZPP-1 - Zahtev KJS za promenu podataka u Evidenciji KJS
Obrazac ZU- 3 - Zahtev OPKJS za upis u evidenciju KJS
Obrazac ZU-1 - Zahtev KJS za upis u evidenciju KJS
Obrazac ZU-2 - Zahtev DBK za upis namene u evidenciju KJS
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja KJS
Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP
Pravilnik
Uputstvo o načinu dostavljanja obrazaca tromesečnih izveštaja
Obrazac 1 - bilans uspeha
Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza JP
Obrazac za rokove izmirenja novčanih obaveza
Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza JP
Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca
Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine RS
Pravilnik
Obaveštenje korisnicima javnih sredstava u svojini RS
Obrazac SVI-1 - izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u RS
Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
Prilog 1 - Procedure za evidentiranje aproprijacija
Prilog 2 - Procedure za evidentiranje kvota
Prilog 3 - Procedure za sačinjavanje i podnošenje zahteva za promenu kvota
Prilog 4 - Procedure za preuzimanje obaveza
Prilog 5 - Procedure za izvršavanje plaćanja
Prilog 6 - Procedure za preknjižavanje rashoda i izdataka u SIB
Prilog 7 - Procedure za izdavanje i postupanje sa identifikacionom („smart”) karticom
Prilog 7-1 - Šifarnik korisničkih uloga (ovlašćenja)
Prilog 7-2 - Zahtev za izdavanje smart kartice
Prilog 7-3 - Zahtev za opoziv korisničkog sertifikata
Prilog 7-4 - Revers za čitač kartica GemPC USB-SL radi korišćenja SIB
Prilog 7-5 - Primopredajni list paketa za SIB
Prilog 7-6 - Odobrenje za korišćenje SIB
Prilog 7-7 - Ugovor
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
Prilog 1 - Šema funkcionalne klasifikacije
Prilog 2 - Kontni plan
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 1 - plan računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 2 - struktura elemenata poziva na broj odobrenja
Prilog 3 - spisak opština i gradova sa šiframa trezora
Prilog 4 - spisak carinarnica
Prilog 5 - uporedni pregled starih i novih računa
Prilog 6 - pregled računa za uplatu novčanih kazni