Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnici
Uredništvo sajta
Ključne reči:
Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o RINO
Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finanasijsku podršku porodici s decom
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru KRT
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice
Pravilnik o načinu i postupku prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura u Centralnom registru faktura
Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru KRT
Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije
Pravilnik o načinu obrade i ispate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih
Pravilnik o određivanju DBK koji organizuju posebnu službu internih kontrolora
Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora
Pravilnik o plaćanju pojedinih poreza preko poreske blagajne
Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Pravilnik o sadržaju obračuna i naknade zarade
Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Pravilnik o zajedničkim osnovama, kriterijumima i zadacima za rad finansijske službe DBK
Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora 11
Obrazac IPPZ
Pravilnik
Uputstvo za popunjavanje obrasca IPPZ
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru KRT
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
Šifarnik mapiranja šifre programske klasifikacije za autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava RS
Obrazac SVS
Pravilnik
Uputstvo za povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava 2019
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
Procedura za rad sa excel šablonom
obrazac br 1
obrazac br 2
obrazac br 3
obrazac br 4
obrazac br 5
Šablon za popunjavanje, kontrolu i štampu finansijskih izveštaja
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava
Obrazac NO-1 NU-1 - Nalog za otvaranje-ukidanje podračuna KJS kod UT
Obrazac NO-2 NU-2 - Nalog za otvaranje- ukidanje podracuna drugih subjekata kod UT
Obrazac ZPP - Zahtev za promenu podataka KJS i drugih subjekata kod UT
Obrazac ZU-1 ZB-1 - Zahtev za upis-brisanje KJS kod UT
Obrazac ZU-2 ZB-2 - Zahtev za upis-brisanje OJ DBK namena DBK i OJ OOSO kod UT
Obrazac ZU-3 ZB-3 - Zahtev za upis-brisanje pravnog lica i drugih subjekata kod UT
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja KJS
Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP
Pravilnik
Uputstvo o načinu dostavljanja obrazaca tromesečnih izveštaja
Obrazac 1 - bilans uspeha
Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza JP
Obrazac za rokove izmirenja novčanih obaveza
Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza JP
Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca
Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine RS
Pravilnik
Obaveštenje korisnicima javnih sredstava u svojini RS
Obrazac SVI-1 - izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u RS
Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
Prilog 1 - Procedura za evidentiranje i promenu aproprijacija
Prilog 2 - Procedura za evidentiranje i promenu kvota
Prilog 3 - Procedura za evidentiranje i promenu preuzetih obaveza i plaćanja
Obrazac 3.1 -Zahtev za unos zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanja u ISIB
Prilog 4 - Procedura za preknjižavanje rashoda i izdataka
Prilog 5 - Procedura za pristup sistemu
Obrazac 5.1 - Zahtev za dodeljivanje korisničkih uloga (ovlašćenja)
Obrazac 5.2 - Zahtev za opoziv korisničkog naloga
Obrazac 5.3 - Odobrenje za pristup sistemu
Prilog 6 - Procedura za evidencione račune
Obrazac 6.1 - Zahtev za preraspodelu stanja evidencionih računa
Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava
Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava
Spisak korisnika javnih sredstava (Službeni glasnik RS, Broj 93-19)
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem
Prilog 1
Prilog 2 - kontni plan
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 2 - Struktura elementa poziv na broj odobrenja
Prilog 3 - Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i RS sa šiframa trezora
Prilog 4 - Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica
Prilog 5 - Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda
Prilog 6 - Pregled računa za uplatu novčanih kazni