Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Одлуке
Уредништво сајта
Кључне речи:


Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
Одлука о јединственој структури текућих рачуна
Одлука о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован
Одлука о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
Одлука о електронском начину обављања платног промета
Одлука о обављању обрачуна и поравнања платних картица
Одлука о обављању међубанкарског обрачуна чекова по текућим рачунима грађана
Одлука о обрачуну и клирингу и о функционисању обрачунских рачуна банака код НБС
Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор
Одлука о управљању токовима готовине
Одлука о управљању токовима готовине
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 1
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 2
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 3
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 4
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 6
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 7
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 8
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 9
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 10
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 11
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 12
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 13
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 14
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 15
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 16
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 17
Управљање токовима готовине 2012-Прилог 18