Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Poslovi trezora
Uredništvo sajta

Uprava je organizovana na teritorijalnom principu sa sedištem u Beogradu, i sa 34 filijale i 110 ekspozitura na teritoriji Republike Srbije obavlja poslove definisane članom 93. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/2017), kojim su propisane dužnosti i delokrug poslova Uprave za trezor.