Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Javna plaćanja
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

Korisnici javnih sredstava

Evidencija korisnika

Evidencija KJS vodi se kao elektronska baza podataka u Upravi za trezor1. Evidencija KJS sadrži podatke o svim korisnicima javnih sredstava koji pripadaju javnom sektoru, kao i korisnicima javnih sredstava koji ne pripadaju javnom sektoru a kojima se vrši prenos sredstava sa računa za izvršenje budžeta. Upis/promena podataka odnosno brisanje KJS vrši se na osnovu Zahteva i dokumentacije propisane pravilnikom.

Spisak korisnika

Ministar nadležan za poslove finansija na osnovu predloga Uprave za trezor utvrđuje Spisak korisnika javnih sredstava koji vodi Uprava i koji se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije i na sajtu Uprave2.

Spisak KJS 31.01.2018

Konsolidovani račun trezora

Sistem konsolidovanog računa trezora (KRT) je objedinjeni račun dinarskih i deviznih sredstava konsolidovanih računa trezora Republike Srbije i trezora lokalne vlasti, preko kojeg se vrše plaćanja između korisnika koji su uključeni u konsolidovani račun trezora, s jedne strane i subjekata koji nisu obuhvaćeni sistemom konsolidovanog računa trezora, s druge strane.

Sistem računa u KRT

Sadržina, način korišćenja i vođenja računa u okviru konsolidovanog računa trezora su definisani Pravilnikom o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora.

Otvaranje i ukidanje računa

Kod Uprave za trezor se vode računi za redovno poslovanje korisnika budžetskih sredstava kao i namenski računi ostalih korisnika kojima se vrši prenos sredstava sa računa za izvršenje budžeta. Otvaranje/promena podataka odnosno ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava koji je upisan u evidenciju KJS, vrši se na osnovu naloga i dokumentacije propisane pravilnikom.

Izvršavanje javnih plaćanja

Dinarski platni promet

Uprava za trezor propisuje način i postupak obavljanja platnog prometa u dinarima za korisnike javnih sredstava čiji podračuni se vode kod Uprave za trezor i koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Pod načinom i postupkom obavljanja platnog prometa podrazumeva se:

 • bezgotovinski platni promet
 • blagajnički i trezorski poslovi
 • način ispostavljanja platnog naloga
 • obračun plaćanja po osnovu platnih kartica i čekova
 • izvršavanje naloga prinudne naplate
 • praćenje likvidnosti
 • izveštavanje o stanju računa
 • ispravke grešaka u platnom prometu
 • način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora
Zakon o budžetskom sistemu
Zakon o platnim uslugama

Devizni platni promet

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje način i postupak obavljanja platnog prometa u devizama za korisnike javnih sredstava čiji podračuni se vode kod Uprave za trezor i koji su uključeni u sistem deviznog konsolidovanog računa trezora.

Pod načinom i postupkom obavljanja platnog prometa u okviru sistema deviznog konsolidovanog računa trezora, podrazumeva se:

 • ispostavljanje naloga platnog prometa sa inostranstvom Upravi za trezor od strane korisnika javnih sredstava, kojim ti korisnici preko svojih podračuna vrše plaćanje, naplatu i prenos po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama
 • dostavljanje naloga od strane Uprave za trezor Narodnoj banci Srbije elektronski sa skeniranom pratećom dokumentacijom
 • prijem, kontrola, obrada i evidentiranje deviznih naloga korisnika javnih sredstava u Upravi za trezor
 • praćenje likvidnosti, odnosno provera i kontrola stanja i promena na podračunima sistema deviznog konsolidovanog računa trezora, koje vrši Uprava za trezor
 • izveštavanje korisnika javnih sredstava o stanju i promenama na podračunima koji im pripadaju, od strane Uprave za trezor
 • reklamacije i ispravke grešaka u deviznom platnom prometu
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva

Prinudna naplata

Prinudnu naplatu vrši Narodna banka Srbije.

Uprava za trezor sprovodi izvršavanje naloga dostavljenih od strane Narodne banke Srbije, kada je dužnik korisnik javnih sredstava sa sledećim napomenama:

 • Kada je u pitanju korisnik javnih sredstava koji plaćanje vrši preko sistema za izvršenje budžeta, prinudna naplata se izvršava na teret njegovih aproprijacija3.
 • Kod korisnika javnih sredstava koji plaćanje ne vrše preko sistema izvršenja budžeta, prinudna naplata se izvršava na teret podračuna.

Prinudna naplata može se vršiti na osnovu menica ili ovlašćenja, samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirani u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Zakon o budžetskom sistemu
Zakon o platnom prometu

Fiskalna statistika

Poslovi fiskalne statistike obuhvataju sledeće poslove:

 • Priprema propisa koji regulišu uplatu i raspored javnih prihoda i primanja
 • Utvrđivanje metodologije rada i postupka jedinstvenog obavljanja poslova vođenja i ažuriranja plana računa za uplatu javnih prihoda
 • Utvrđivanje jedinstvene metodologije za raspored javnih prihoda
 • Vođenje računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa na račune krajnjih korisnika sredstava: budžeta Republike, budžeta AP, gradova, opština i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Postupanje po rešenjima Poreske uprave i drugih nadležnih organa za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
 • Obezbeđenje dnevnih, mesečnih i kumulativnih izveštaja o naplaćenim, raspoređenim i izvršenim povraćajima javnih prihoda i primanja
 • Izrada Izveštaja T-Trezor o bruto naplati, povraćaju i rasporedu javnih prihoda i primanja
 • Uporedna analiza podataka o ostvarenim javnim prihodima i primanjima, po vrstama u izveštajnom periodu tekuće i prethodne godine
 • Izveštavanje o prihodima i rashodima budžeta opština i gradova (izveštaj P/R)
 • Evidentiranje uplata i raspored sredstava ostvarenih u postupku privatizacije
 • Saradnja sa Ministarstvom finansija i drugim organima i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje po poslovima iz delokruga rada Sektora i Uprave za trezor
 • Obavljanje i drugih poslova koji se odnose na uplatu i raspored javnih prihoda i primanja

 1. Saglasno Zakonu o budžetskom sistemu i Pravilniku o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor 

 2. U skladu sa članom 8. Zakona o budžetskom sistemu. 

 3. U skladu sa članom 56a. Zakona o budžetskom sistemu i članovima 36. i 36a Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije