Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Informacioni sistem
Sektor za informacione tehnologije

Informacioni sistem Uprave za trezor omogućava servise na kojima se zasniva poslovanje Uprave. U pitanju je platforma za uspostavljanje transparentnog i efikasnog sistema javnih finansija RS i predstavlja stabilnu, fleksibilnu, pouzdanu i lako upravljivu fizičko-logičku celinu u kojoj se primenjuju vodeći bezbednosni standardi informacionih sistema.

Stručni timovi zaposlenih staraju se o visokoj dostupnosti servisa kontinuiranim održavanjem i unapređivanjem svih komponenti sistema. Prisutna je konstantna posvećenost IT tima da pruža servise najvišeg nivoa korisnicima i da efikasno i brzo odgovara na poslovne potrebe Uprave za trezor. IT Uprave za trezor teži inovacijama, kako u tehnološkom, tako i u metodološkom pravcu razvoja. Želimo da usvajamo i primenjujemo najsavremenije tehnologije i metodologije, nastojeći da uvek u svakoj novoj implementaciji servisa činimo korak dalje, sprovodeći politiku efikasnog upravljanja IT resusima.

Osnovni ciljevi IT-a su da se poslovni procesi unaprede, optimizuju, konsoliduju i zaposleni edukuju.

Karakteristike informacionog sistema UT

Informacioni sistem UT je heteregenog sastava u tehnološkom smislu, imajući u vidu primenu rešenja različitih tehnologija i različitih proizvođača, ali sa druge strane, izuzetno kompaktan i integrisan obzirom na jedinstvene metodologije u primeni implementacije rešenja, kao i kontinuiranu težnju našeg tima ka potpunoj automatizaciji svih procesa unutar sistema.

Informacioni sistem je baziran na servisno orijentisanoj arhitekturi, koja omogućava koegzistenciju heterogenih sistema. Kroz razvoj i implementaciju novih servisa stiču se nova znanja koja se koriste za unapređenje postojećih, čime se zaokružuje životni ciklus sistema. Nadzor i nadgledanje sistema obavlja se korišćenjem savremenih monitoring alata i centralizacijom logova.

U najširem smislu, glavne komponente sistema su:

  • komunikaciona infrastruktura
  • data centar sa hardverskim i sistemskim komponentama
  • lepeza aplikativnih i operativnih sistema

Infrastruktura

Na centralnu lokaciju informacionog sistema povezano je 145 internih lokacija Uprave za trezor. Pored internih, povezani su i spoljni korisnici - direktni budžetski korisnici kroz privatnu mrežu i indirektni budžetski korisnici preko interneta na VPN čvor. Uprava za trezor je komunikaciono povezana sa svim ključnim finansijskim ustanovama u RS, kao što su NBS, Poreska uprava, Uprava carina itd.

Primenom naprednih i visoko sofisticiranih tehnologija, javila se potreba za korišćnjem pouzdanijih i performantnijih sistema prenosa. Na velikom broju lokacija uvedena je optika kao prenosni medijum.

U toku je realizacija DR sajta, za koji će se koristiti prenosni put sa velikom propusnom moći, tako da će vreme potrebno za sinhronizaciju dva sajta biti minimalno. Na oba sajta su raspoređeni storidž sistemi velikog kapaciteta. Podignuta je virtualna infrastruktura na kojoj se izvršavaju servisi kojima korisnici pristupaju. Trenutno je aktivan veliki broj servera, gde su u produkciji, zavisno od zahteva servisa koji se izvršava na traženom resursu, operativni sistemi i osnovni servisi - baze podataka i web serveri različitih platformi i proizvođača.

Strategija

Prilagođavanje rešenja krajnjim korisnicima je jedan od prioriteta servisno orijentisane organizacije - sve aktivnosti su usmerene ka zadovoljnom krajnjem korisniku. Kvalitet usluga se dodatno povećava tako što se usluga prilagođava pojedinačnom korisniku gde god je to moguće.

U skladu sa modernim tehnologijama čija se primena konstantno povećava, IT Uprave za trezor je u obavezi da izađe u susret sve složenijim zahtevima i javlja se potreba da se vrše učestale revizije svih planova. Na osnovu analize, prethodnog iskustva zaposlenih, ITIL preporuka i primera najbolje prakse dolazi se do adekvatnog rešenja.

Fokusirani smo na sopstvene ljudske, materijalne i nematerijalne resurse, na optimizaciju sistemskih i poslovnih rešenja, i automatizaciju procesa u cilju integracije sa ostalim sistemima. Težimo da obučavamo i usavršavamo ljude kao profesionalce sa najvišim etičkim kodeksima ponašanja, sposobne da budu nosioci i izvršioci najsloženijih zadataka.

Fleksibilnost i modularnost u organizacionoj strukturi i planiranju doprinose prilagodljivosti sistema i omogućavaju IT timu da zadrži sposobnost brzog reagovanja na promene u poslovnim prilikama ili prioritetima Uprave za trezor. Posebna pažnja je usmerena na analizu spoljnih faktora, i u skladu sa tim, pripremamo se za nove izazove.

Jedan od principa rada IT-a Uprave za trezor jeste efikasnost, maksimalno iskorišćenje postojećih resursa uz primenu savremenih metoda rada.