Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Poslovi po ugovoru

NAPLATA I RASPORED PRIHODA EPS-a

Ugovor o pružanju finansijskih usluga, Broj: 403-00-649/14-001-010 od 4.4.2014. godine i Broj: 1174/10-14 od 8.4.2014. godine, i Aneks 1 Ugovora o pružanju finansijskih usluga Broj: 403-00-649-3/14-001-010 od 24.3.2016. godine i Broj: 1201119627/3-16 od 11.4.2016. godine zaključen između Ministarstva finansija – Uprava za trezor i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd.

Uprava za trezor, za potrebe EPS i zavisnih privrednih društava, pruža sledeće usluge:

  • Vodi račune naplaćenih prihoda u skladu sa Direktivom za primenu Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, Broj: 110-5/12-001-005 od 21.3.2012. godine i Broj: 110-05/14-001-005 od 4.8.2014. godine,
  • Ispostavlja naloge kojima se svakodnevno vrši raspored sredstava sa računa 845- Evidencioni račun prihoda EPS, po podnetim zahtevima EPS o usmeravanju istih na poslovne račune zavisnih privrednih društava EPS kod poslovnih banaka,
  • Vrši povraćaj sredstava po podnetim zahtevima EPS i zavisnih privrednih društava, po osnovu više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa računa 845-Evidencioni račun prihoda EPS,
  • Ispostavlja naloge plasiranja i povlačenja sredstava po poslovnim bankama, na zahtev EPS,
  • Rešava reklamacije grešaka u platnom prometu, koje su primljene od UT-f ili od poslovnih banaka,
  • Potvrda stanja na računu EPS 845-845519-kb, (908-84501-kb) po zahtevu EPS odnosno zavisnih privrednih društava ili revizorskih kuća.

POSLOVI RPG-a

Ugovor o privremenom poveravanju poslova Broj: 401-00-876/17-001-007 od 29.22.2017 godine i Broj: 404-02-00076/2017-01 od 29.11.2017. godine zaključen između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja i Ministarstva finansija – Uprava za trezor.

Uprava za trezor privremeno izvršava poslove vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava i poslove sprovođenja postupka dodele sredstava podsticaja poljoprivrednim gazdinstvima za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, prava na kreditnu podršku, prava na regres za đubrivo, prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja i prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima.