Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Izvršenje budžeta
Sektor za izvršenje budžeta

U Sektoru za izvršenje budžeta obavljaju se sledeći poslovi:

 • Upravljanje sredstvima Republike i devizno poslovanje
 • Finansijsko planiranje i upravljanje likvidnošću

Upravljanje sredstvima Republike i devizno poslovanje

U Odseku za devizno poslovanje i upravljanje sredstvima Republike obavljaju se sledeći poslovi:

 • realizacija naloga za plaćanje budžetskih korisnika
 • upravljanje jedinstvenim računom Trezora
 • staranje o proverama pravnog osnova za plaćanja iz budžeta
 • prijem i obrada zahteva direktnih budžetskih korisnika za sredstvima iz budžeta
 • učestvovanje u izradi mera za privremenu obustavu izvršenja
 • staranje o izvršenju budžeta na teret sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve
 • prijem i obrada transakcija pristiglih prihoda
 • otvaranje bankovnih računa i podračuna direktnih i indirektnih budžetskih korisnika
 • usklađivanje evidencija bankarskih institucija sa evidencijom u računovodstvenom sistemu trezora
 • otvaranje deviznih računa korisnika budžetskih sredstava kod Narodne banke Srbije i poslovnih banaka
 • obavljanje poslova deviznog platnog prometa
 • izdavanje naloga za devizna plaćanja
 • izrada izveštaja o stanju deviznih sredstava Republike
 • učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih za devizno poslovanje.

Finansijsko planiranje i upravljanje likvidnošću

U Odseku za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese obavljaju se sledeći poslovi:

 • razvoj i unapređenje metodologije za projektovanje prihoda, rashoda i izdataka budžeta
 • koordinacija sa ostalim institucijama sistema javnih finansija u izradi projekcija prihoda i primanja budžeta
 • izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike ostvarenja prihoda budžeta
 • izrada i publikacija odgovarajućih priručnika namenjenih budžetskim korisnicima u sastavljanju finansijskih planova
 • prikupljanje i usaglašavanje finansijskih planova budžetskih korisnika
 • izrada projekcije, analiza i praćenje dinamike izvršenja rashoda i izdataka budžeta
 • predlaganje i održavanje sistema kvota u skladu sa projektovanim stanjem likvidnosti budžeta
 • izveštavanje o projekcijama likvidnosti budžeta
 • plasiranje slobodnih novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora Republike i deviznih računa Republike Srbije
 • kreiranje strategije za upravljanje likvidnošću budžeta
 • upravljanje tekućom likvidnošću budžeta odnosno koordinacija sprovođenja mera finansiranja tekuće likvidnosti budžeta i raspoređivanja tekućih budžetskih viškova
 • procena i upravljanje rizicima vezanim za operacije upravljanja likvidnošću budžeta
 • razvoj i tehnička implementacija mera za unapređenje sistema za upravljanje likvidnošću budžeta
 • izveštavanje o operacijama upravljanja likvidnošću budžeta
 • izrada zakonskih i podzakonskih akata vezanih za delokrug rada Odseka
 • smanjenje izloženosti finansijskim rizicima kroz upotrebu finansijskih derivata
 • projektovanje modela za upravljanje finansijskim rizicima i predlaganje podzakonskih akata iz oblasti finansijskog planiranja, upravljanja likvidnošću i poslovne procese.

Propisi

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018 godinu

Aplikacije

ISIB

Sistem izvršenja budžeta je deo sistema za upravljanje javnim finansijama koji obuhvata procese i postupke koji se sprovode elektronskom komunikacijom sa Upravom za trezor.

U okviru ISIB modula za finansijsko planiranje omogućava se, mesečnom ili nekom drugom dinamikom, prikupljanje i evidentiranje planova rashoda i izdataka, kao i prihoda i primanja direktnih budžetskih korisnika, a takođe i prihoda i primanja Republike.

Devizni platni promet

Sistem za devizna plaćanja preko koga se vrši unos elektronskih deviznih naloga i prateće dokumentacije korisnika javnih sredstava koji su u sistemu deviznog KRT-a i komunikacija Uprave za trezor sa Narodnom bankom Srbije u vezi sa obavljanjem deviznih plaćanja i naplata preko računa sistema deviznog KRT-a.