Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Извршење буџета
Сектор за извршење буџета

У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови:

 • Управљање средствима Републике и девизно пословање
 • Финансијско планирање и управљање ликвидношћу

Управљање средствима Републике и девизно пословање

У Одсеку за девизно пословање и управљање средствима Републике обављају се следећи послови:

 • реализација налога за плаћање буџетских корисника
 • управљање јединственим рачуном Трезора
 • старање о проверама правног основа за плаћања из буџета
 • пријем и обрада захтева директних буџетских корисника за средствима из буџета
 • учествовање у изради мера за привремену обуставу извршења
 • старање о извршењу буџета на терет средстава сталне и текуће буџетске резерве
 • пријем и обрада трансакција пристиглих прихода
 • отварање банковних рачуна и подрачуна директних и индиректних буџетских корисника
 • усклађивање евиденција банкарских институција са евиденцијом у рачуноводственом систему трезора
 • отварање девизних рачуна корисника буџетских средстава код Народне банке Србије и пословних банака
 • обављање послова девизног платног промета
 • издавање налога за девизна плаћања
 • израда извештаја о стању девизних средстава Републике
 • учествовање у изради законских и подзаконских аката везаних за девизно пословање.

Финансијско планирање и управљање ликвидношћу

У Одсеку за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе обављају се следећи послови:

 • развој и унапређење методологије за пројектовање прихода, расхода и издатака буџета
 • координација са осталим институцијама система јавних финансија у изради пројекција прихода и примања буџета
 • израда пројекције, анализа и праћење динамике остварења прихода буџета
 • израда и публикација одговарајућих приручника намењених буџетским корисницима у састављању финансијских планова
 • прикупљање и усаглашавање финансијских планова буџетских корисника
 • израда пројекције, анализа и праћење динамике извршења расхода и издатака буџета
 • предлагање и одржавање система квота у складу са пројектованим стањем ликвидности буџета
 • извештавање о пројекцијама ликвидности буџета
 • пласирање слободних новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора Републике и девизних рачуна Републике Србије
 • креирање стратегије за управљање ликвидношћу буџета
 • управљање текућом ликвидношћу буџета односно координација спровођења мера финансирања текуће ликвидности буџета и распоређивања текућих буџетских вишкова
 • процена и управљање ризицима везаним за операције управљања ликвидношћу буџета
 • развој и техничка имплементација мера за унапређење система за управљање ликвидношћу буџета
 • извештавање о операцијама управљања ликвидношћу буџета
 • израда законских и подзаконских аката везаних за делокруг рада Одсека
 • смањење изложености финансијским ризицима кроз употребу финансијских деривата
 • пројектовање модела за управљање финансијским ризицима и предлагање подзаконских аката из области финансијског планирања, управљања ликвидношћу и пословне процесе.

Прописи

Закон о буџету Републике Србије за 2018 годину

Апликације

ИСИБ

Систем извршења буџета је део система за управљање јавним финансијама који обухвата процесе и поступке који се спроводе електронском комуникацијом са Управом за трезор.

У оквиру ИСИБ модула за финансијско планирање омогућава се, месечном или неком другом динамиком, прикупљање и евидентирање планова расхода и издатака, као и прихода и примања директних буџетских корисника, а такође и прихода и примања Републике.

Девизни платни промет

Систем за девизна плаћања преко кога се врши унос електронских девизних налога и пратеће документације корисника јавних средстава који су у систему девизног КРТ-а и комуникација Управе за трезор са Народном банком Србије у вези са обављањем девизних плаћања и наплата преко рачуна система девизног КРТ-а.