Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Контакти
Сектор за људске и материјалне ресурсе

Централа

Адреса Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Србија
Телефон 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

трезор

в.д. директор
Милица Ђурђевић
kabinet@trezor.gov.rs

Група за интерну ревизију

Руководилац
Маријана Крунић
3202-205
marijana.krunic@trezor.gov.rs

Сектор за извршење буџета

в.д. Помоћника директора
Сања Даниловић
2927-632
sanja.danilovic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за девизно пословање и управљање средствима Републике
Наташа Дукарић
2927-529
natasa.dukaric@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе
Љиљана Марић
3202-294
ljilja.maric@trezor.gov.rs

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

в.д. Помоћника директора
Иван Аћимовић
3202-343
ivan.acimovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за рачуноводствене послове
Вера Вукчевић - Глигорић
3202-299
vera.vukcevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за финансијско извештавање и методологију
Наташа Шкембаревић
3202-322
natasa.skembarevic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за методологију примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору
Олга Костић
3202-211
olga.kostic@trezor.gov.rs

Сектор за обраду личних примања

Помоћник директора
Драгица Јовановић
3202-473
dragica.jovanovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за обраду личних примања
Светлана Владић
3202-265
svetlana.vladic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за извештавање о личним примањима

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

в.д. Помоћника директора
Драгица Вићентијевић
3202-418
dragica.vicentijevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за извршавање јавних плаћања
Милан Тадић
3202-410
milan.tadic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извршење принудне наплате
Мирјана Медић
3202-302
mirjana.medic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за директне подстицаје
Весна Илић
3202-392
v.ilic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за систем рачуна и регистре
Тања Ристивојевић
3202-379
tanja.ristivojevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за фискалну статистику
Душан Бајић
3202-387
dusan.bajic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извештавање о јавним приходима
Марија Стоилов Стојчић
3202-425
marija.stoilov@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за послове јавних прихода и фискалне статистике
Зоран Трмчић
3202-460
zoran.trmcic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за извршавање девизних плаћања
Владимир Деспот
3202-490
vladimir.despot@trezor.gov.rs

Сектор за информационе технологије

в.д. Помоћника директора
Мирослав Стефановић
2927-503
miroslav.stefanovic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за апликативни развој

Начелник Одељења за анализу, пројектовање и подршку програмских система
Драган Шобот
3202-346
dragan.sobot@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за апликативну подршку
Зоран Миздрак
3202-482
zoran.mizdrak@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за пројектовање
Светлана Живаљевић
3202-358
svetlana.zivaljevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за серверску инфраструктуру

Руководилац Групе за техничку и системску подршку
Александар Тошић
3202-286
aleksandar.tosic@trezor.gov.rs

Начелник Обрадно-информационог центра
Ивана Вуловић
3202-378
ivana.vulovic@trezor.gov.rs

Шеф Центра за комуникациону и мрежну инфраструктуру
Владислав Дардић
3202-380
vladislav.dardic@trezor.gov.rs

Шеф Центра за хармонизацију пројеката и логистику
Небојша Митровић
3202-361
nebojsa.mitrovic@trezor.gov.rs

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

в.д. Помоћник директора
Марина Миљковић
2927-670
marina.miljkovic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за нормативне и правне послове
Миленко Ђуричић
2927-229
milenko.djuricic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за контролу пословних процедура
Снежана Јанковић
3202-432
snezana.jankovic@trezor.gov.rs

Сектор за људске и материјалне ресурсе

в.д. Помоћник директора
Марко Гверо
3202-442
marko.gvero@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за људске ресурсе
Драгица Јорговић
3202-319
dragica.jorgovic@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за радно-правне односе
Сања Аврам
2927-504
sanja.avram@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за селекцију и развој људских ресурса
Драгана Ракић
3202-455
dragana.rakic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за материјалне ресурсе

Руководилац Групе за контролу и одржавање објеката и опреме
Вујадин Копривица
3202-405
vujadin.koprivica@trezor.gov.rs

Шеф Центра за пријем и експедицију поште
Соња Томић
2927-546
sonja.tomic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за јавне набавке
Слободанка Ђукановић
3202-458
slobodanka.djukanovic@trezor.gov.rs

Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

в.д. Помоћник директора
Мирјана Илић
2927-621
mirjanav.ilic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за управљање финансирањем, рачуноводством и контролом
Никола Зујић
3202-492
nikola.zujic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за рачуноводство
Огњан Ђорђевић
3202-274
ognjan.djordjevic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека финансирање
Биљана Церовић
3202-364
biljana.cerovic@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за контролу
Олег Грбић
3202-424
oleg.grbic@trezor.gov.rs

Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Одељење за пословне процесе и електронско пословање

Шеф Групе за пословне процесе
Марина Грбић
2927-642
marina.grbic@trezor.gov.rs

Шеф Групе за електронско пословање
Жељко Тртица
2927-650
zeljko.trtica@trezor.gov.rs

Група за стручно-оперативне послове

kabinet@trezor.gov.rs


Лице за заштиту података о личности
Драгана Гаџић
2927-576
dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Уже унутрашње јединице