Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Контакти

Централа

Адреса Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Србија
Телефон 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

трезор

Директор
Марко Гверо
kabinet@trezor.gov.rs

Одсек за интерну ревизију

Руководилац
Маријана Крунић

Сектор за извршење буџета

в.д. Помоћника директора
Сандра Вранеш

ibrs@trezor.gov.rs

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

в.д. Помоћника директора
Звездан Поповић

racunovodstvoizvestavanje@trezor.gov.rs

Сектор за обраду личних примања

в.д. Помоћника директора
Драгица Јовановић

solp@trezor.gov.rs

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

Помоћник директора
Томислав Станковић

sjpfs@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за извршавање јавних плаћања
Зорица Ђуричић

platnipromet@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извршење принудне наплате
Мирјана Медић

pnbk@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за директне подстицаје
Весна Илић

rpg@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за платни промет
Милан Ранчић

Шеф Одсека за систем рачуна и регистре
Тања Ристивојевић

evidencijakjs@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за вођење корисника јавних средстава
Милош Михајловић

Руководилац Групе за вођење регистра подрачуна јавних средстава
Рајка Лазаревић

Начелник одељења за фискалну статистику

fiskalnastatistika@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за извештавање о јавним приходима
Марија Стоилов Стојчић

fiskalnastatistika@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за послове јавних прихода и фискалне статистике
Зоран Трмчић

fiskalnastatistika@trezor.gov.rs

Шеф Одсека за извршавање девизних плаћања
Владимир Деспот

deviznakancelarija@trezor.gov.rs

Сектор за информационе технологије

в.д. Помоћника директора
Јелена Фишћан

sit@trezor.gov.rs

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

в.д. Помоћника директора
Миљан Чворо

snppkpp@trezor.gov.rs

Сектор за људске ресурсе

Помоћник директора
Драгица Јорговић

ljudskiresursi@trezor.gov.rs

Сектор за материјалне ресурсе

Помоћник директора
Немања Пејчић

materijalniresursi@trezor.gov.rs

Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

в.д. Помоћника директора
Братислав Мијаиловић

sfrk@trezor.gov.rs

Сектор за управљање процесима система јавних финансија

п.о.
Марина Грбић

supsjf@trezor.gov.rs

Одсек за пословну сарадњу

kabinet@trezor.gov.rs


Лице за заштиту података о личности
Драгана Гаџић

dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Уже унутрашње јединице