Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Послови трезора
Уредништво сајта

Управа је организована на територијалном принципу са седиштем у Београду, и са 34 филијале и 110 експозитура на територији Републике Србије обавља послове дефинисане чланом 93. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/2017), којим су прописане дужности и делокруг послова Управе за трезор.