Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правни послови и послови контроле пословних процедура
Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

Правни послови

  • Непосредно учешће у припремању прописа и општих аката из области којом се уређује надлежност и делокруг рада Управе
  • Израда подзаконских аката из надлежности Управе
  • Припремање методолошких и других упутстава и давање правних мишљења

Контрола пословних процедура

  • Праћење усаглашености пословања унутрашњих јединица Управе за трезор са позитивним прописима и интерним актима који регулишу платни промет у оквиру консолидованог рачуна трезора
  • Давање препоруке за унапредјење рада и система интерних контрола у Управи за трезор