Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилници
Уредништво сајта
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о РИНО
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финанасијску подршку породици с децом
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараду у случају умањења пореске основице
Правилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства
Правилник о начину и поступку регистровања фактура у Централном регистру фактура
Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру КРТ
Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије
Правилник о начину обраде и испате плата, додатака и накнада плата запослених
Правилник о одређивању ДБК који организују посебну службу интерних контролора
Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора (пречишћен текст)
Правилник о платном промету у КРТ-децембар 2021 (пречишћени текст)
Правилник о платном промету у оквиру КРТ-а, 31.12.2021. године
Правилник о плаћању појединих пореза преко пореске благајне
Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку
Правилник о садржају обрачуна и накнаде зараде
Правилник о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
Правилник о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета
Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање
Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе ДБК
Правинлик о изменама и допунама Правилника о платном промету у оквиру КРТ
Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора 11
Образац ИППЗ
Правилник
Упутство за попуњавање обрасца ИППЗ
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ
Правилник о платном промету у КРТ - децембар 2021 (пречишћени текст)
Прилог 1 - Правилника о платном промету у КРТ - децембар 2021
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава РС
Образац СВС
Правилник
Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава 2023
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
образац бр 1
образац бр 2
образац бр 3
образац бр 4
образац бр 5
Шаблон за попуњавање, контролу и штампу финансијских извештаја
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава
Изјава о укидању подрачуна
Картон депонованих потписа
Образац НО - Налог за отварање подрачуна код УТ
Образац ЗПП - Захтев за промену података КЈС и ДС код УТ
Образац ЗУ-1 ЗБ-1 - Захтев за упис-брисање КЈС и ДС код УТ
Образац ЗУ-2 ЗБ-2 - Захтев за упис-брисање правног лица и другог субјекта који не припада јавном сектору код УТ
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава - пречишћен текст
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП
Правилник
Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја
Образац 1 - биланс успеха
Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП
Образац за рокове измирења новчаних обавеза
Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП
Упутство о начину достављања обрасца
Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине РС
Правилник
Обавештење корисницима јавних средстава у својини РС
Образац СВИ-1 - извештај о структури и вредности непокретне имовине у РС
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Прилог 1 - Процедура за евидентирање и промену апропријација
Прилог 2 - Процедура за евидентирање и промену квота
Прилог 3 - Процедура за евидентирање и промену преузетих обавеза и плаћања
Образац 3.1 -Захтев за унос захтева за преузимање обавеза и плаћања
Прилог 4 - Процедура за прекњижавање расхода и издатака
Прилог 5 - Процедура за приступ систему
Образац 5.1 -Овлашћење локалном администратору
Образац 5.2 - Захтев за опозив корисничког налога
Образац 5.3 - Одобрење локалном администратору за приступ систему
Образац 5.4 - Захтев за креирање корисничког налога
Прилог 6 - Процедура за евиденционе рачуне
Образац 6.1 - Захтев за прерасподелу стања евиденционих рачуна
Правилник о списку корисника јавних средстава
Правилник о Списку корисника јавних средстава
Списак корисника јавних средстава (Службени гласник РС, Број 143-22)
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
Прилог 1
Прилог 2 - контни план
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 1 - План рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 2 - Структура елемента позив на број одобрења
Прилог 3 - Списак општина, градова, АП и Републике са шифрама трезора
Прилог 3а - Преглед рачуна за уплату јавних прихода за старе шифре трезора
Прилог 4 - Списак царинарница и њихових организационих јединица
Прилог 5 - Упоредни преглед старих и нових рачуна за уплату јавних прихода
Прилог 6 - Преглед рачуна за уплату новчаних казни