Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 3 од 8
31. 01. 2015.

Износи накнада у складу са Уредбом о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор са применом од 01. фебруара 2015. године.

26. 12. 2014.

Овим правилником утврђује се Списак корисника јавних средстава, у оквиру којег су посебно евидентирани директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, јавне агенције, организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, као и други корисници јавних средстава.

25. 12. 2014.

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2015. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

21. 10. 2014.

Овај споразум има за циљ успостављање ефикасније сарадње стварања повољних услова за унапређивање послова из области јавних финансија, употребу средстава из јавних извора и борбе против корупције.

Предмет споразума:

24. 09. 2014.

Обавештавамо вас да су дана 19. септембра 2014. године ступили на снагу Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, као и Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника којим су измењене одредбе до тада важећих закона, а којима се утврђује право запослених на увећање зараде по основу додатка на основну плату за време проведено у радном односу (минули рад).

22. 09. 2014.

Обавештење корисницима јавних средстава о обавези уноса података у регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору.

11. 07. 2014.

У Москви је у уторак 8. јула потписан Споразум о техничкој сарадњи између Министарства финансија Републике Србије – Управе за трезор и Федералног трезора Русије.

Овај важан документ потписали су шеф Федералног трезора Русије Роман Јевгењевич Артјухин и директорка Управе за трезор при Министарству финансија Србије Светлана Љубичић.

Меморандум дефинише основне правце и услове сарадње између два државна трезора. Артјухин и Љубичићева су такође разговарали и о даљем развоју билатералне сарадње Руске Федерације и Србије. Артјухин и Љубичићева су том приликом разговарали и о даљем развоју билатералне сарадње Руске Федерације и Србије. Иначе, Федерални трезор Русије има тренутно најсавременији систем у свету за трезор 85 држава у федерацији и девет временских зона.

19. 05. 2014.

Народна банка Србије отворила је девизни рачун под следећим бројем и називом:

01-504619-100193230-000000-0000
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд
Наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава
IBAN код: РС35908504619019323080.

У прилогу је инструкција за уплату средстава у EUR и USD.

16. 05. 2014.

Влада Републике Србије отворила је динарски и девизни рачун на који заинтересовани могу да уплаћују помоћ намењену пострадалима у поплавама.

Помоћ угроженима може да се уплати на динарски рачун 840-3546721-89, сврха уплате: отклањање последица ванредних околности – поплаве.

Помоћ може да се уплати и на наменски девизни рачун за уплату средстава за отклањање последица од поплава 01-504619-100193230-000000-0000

29. 01. 2014.

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор.

страна 3 од 8