Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Закони
Уредништво сајта
Кључне речи:
закони
Закон о буџетском систему
Закон о платном промету
Закон о платним услугама
Закон о девизном пословању
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о буџету Републике Србије за 2017 годину
Закон о буџету Републике Србије за 2018 годину
Закон о Влади
Закон о министарствима
Закон о државној управи
Закон о раду
Закон о државним службеницима
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
Закон о платама државних службеника и намештеника
Закон о систему плата запослених у јавном сектору
Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код КЈС
Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код КЈС
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о здравственом осигурању
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о порезу на доходак грађана
Закон о заштити података о личности
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о извршењу и обезбеђењу
Закон о електронском документу, електронској индентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
Закон о Државној ревизорској институцији
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о Заштитнику грађана
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о печату државних и других органа
Закон о затезној камати
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о општем управном поступку
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Закон о локалној самоуправи
Закон о финансирању локалне самоуправе