Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 24.02.2023 - ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Кључне речи:
Образац пријаве - РМ 1
Образац пријаве - РМ 2
Образац пријаве - РМ 3
Образац пријаве - РМ 4
Образац пријаве - РМ 5
Оглас - интерни конкурс 24.2.2023
Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
Правилник о начину припреме, састављања и поднош. фин.извештаја корисника буџ.средстава, кор. средстава орг. за обавезно соц.осигурање и буџ.фондова
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Правилник о заједн. критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак (2)
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Закон о буџетском систему
Закон о платним услугама