Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 12 od 12
08. 01. 2004.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u konsolidovani račun trezora Republike.

11. 12. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u konsolidovani račun trezora Republike.

08. 12. 2003.

Ovim pravilnikom uređuju se zajedničke osnove, kriterijumi i zadaci za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

10. 06. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine putem kompenzacije.

10. 06. 2003.

Ovim pravilnikom uređuje se plaćanje pojedinih vrsta poreza, čiji je obveznik - fizičko lice, gotovinski (u novcu, čekovima, kreditnom karticom i sl.) preko poreske blagajne Uprave za javna plaćanja.

30. 12. 2002.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak vršenja unutrašnje kontrole u obavljanju platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora,u Upravi za trezor.

30. 12. 2002.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak obavljanja platnog prometa u dinarima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike, odnosno teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u sistem konsolidovanog računa trezora koji plaćanja vrše preko podračuna i po nalozima za uplatu na račune koji se vode kod Uprave za javna plaćanja i na druge račune.

strana 12 od 12