Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Сектор за материјалне ресурсе
Сектор за материјалне ресурсе

У Сектору за материјалне ресурсе обављају се следећи послови:

 • припрема и израда општих аката из делокруга рада Сектора;
 • праћење и примена прописа из области државне управе, јавних набавки, канцеларијског пословања, противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду, безбедности у саобраћају и других области које се односе на делокруг рада Сектора;
 • давање стручних мишљења и одговора из делокруга рада Сектора;
 • сарадња са надлежним секторима у Министарству финансија и другим надлежним органима и организацијама по питањима која су међусобно повезана;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по питањима из области материјалних ресурса, јавних набавки и другим пословима који су међусобно повезани;
 • општи послови за Управу, као што су: вођење евиденције о предметима и актима у складу са прописима о канцеларијском пословању, о одржавању, набавци и сервисирању службених возила, као и други административно-технички послови за потребе рада Централе;
 • послови јавних набавки;
 • инвестиционо и текуће одржавање објеката и опреме;
 • вођење евиденција о опреми у Управи;
 • усклађивање рада организационих јединица у саставу Сектора;
 • обављање и других послова по налогу директора Управе.

Одељење за материјалне ресурсе

У Одељењу за материјалне ресурсе обављају се следећи послови:

 • стручно-технички и административни послови из области делокруга рада Одељења;
 • послови у вези спровођење мера које се односе на одржавање, обнављање, унапређивање средстава у јавној својини и извршавање законских и других обавезе у вези тих средстава;
 • послови у вези текућег и капиталног одржавања пословних зграда (реконструкције, адаптације, инвестиционо одржавање) и текућег одржавања административне опреме, опреме за јавну безбедност опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме и праћење реализације закључених уговора;
 • послови у вези управљања покретним и непокретним стварима у јавној својини Републике Србије;
 • припрема аката у вези начина располагања покретним и непокретним стварима, вођење евиденција о покретним и непокретним стварима у јавној својини којима располаже Управа, уношење и ажурирање података о непокретностима у информациони систем непокретности РС;
 • припрема и праћење реализације споразума о начину поделе трошкова насталих заједничким коришћењем непокретност у јавној својини Републике Србије који су распоређени на коришћење Министарству финансија;
 • припрема документације и поступање у вези укњижбе и легализације непокретности;
 • припрема и праћење реализације споразума о коришћењу пословног простора које Управа користи у зградама јединица локалних самоуправа;
 • припрема поступака и праћење реализације уговора о закупу пословног простора са правним и физичким лицима;
 • припрема и праћење реализације споразума о одржавању заједничких делова непокретности са стамбеним заједницама;
 • припрема инструкције о начину прикупљања података о годишњим потребама унутрашњих јединица Управе у вези набавке добара, услуга и радова, обједињавање података у вези врста и количина добара, услуга и радова и утврђивање процењених вредности за израду Финансијског плана и Плана набавки за Управу;
 • припрема техничких спецификација за добра, услуге и радове, истраживање тржишта на основу утврђених спецификација добара, услуга и радова, припрема налога за покретање поступака јавних набавки које се планирају на предлог Сектора за материјалне ресусе;
 • послови у вези противпожарне заштите и обуке запослених;
 • послови у вези безбедности и здравља на раду;
 • послови у вези заштите лица, имовина и пословања Управе, као и техничке заштите објеката и запослених;
 • послови у вези коришћења и одржавања техничке исправности службених аутомобила Управе;
 • израда редовних извештаја о утрошку горива и стању службених аутомобила и утрошку средстава за путарину, осигурања, техничких прегледа и регистрације сужбених аутомобила;
 • праћење кретања и употребе службених возила путем ГПС-а;
 • организовање превоза запослених и опреме;
 • вођење евиденције о здравственим прегледима запослених на радном месту возача;
 • послови у вези пријема канцеларијског и осталог потрошиог материјала и вођења централног магацина;
 • послови у вези примопредаје опреме и нематеријалне имовине и вођење магацина основних средстава;
 • пријем, контрола и унос у централну евиденцију рачуна свих врста основа за наплату и поступање са основима за наплату који нису подобни за плаћање;
 • послови у вези припреме уговора о пружању комуналних и других услуга на које се не примењује Закон о јавним набавкама и вођења евиденције о закљученим уговорима;
 • послови у вези употребе и чување печата у складу са Законом о печату државних и других органа;
 • послови у вези обавеза Управе у складу са Законом о одбрани;
 • послови у вези примене одредби Закона о тајности података;
 • послови у вези организације пописа нефинансијске и финансијске имовине и обавеза у Управи;
 • послови у вези поступка отуђења расходоване опреме и инвентара;
 • послови у вези израде захтева за рефундирање трошкова насталих заједничким коришћењем пословних зграда и израде фактура за отуђену опрему и потрошне материјале;
 • пријем и експедиција поште;
 • архивирање документације која настаје у раду Управе;
 • умножавања и коричење документације;
 • организовање рада телефонске централе;
 • обављање курирских послова;
 • обавља техничко-организационе послове у вези са одржавањем састанака;
 • послови у вези припрема аката којима се прописују поступања запослених у реализацији послова из надлежности одељења;
 • послови у вези прикупљања и обједињавања података из делокруга рада сектора а на основу захтева државног тужилаштва и других органа;
 • координација и пословна комуникација са унутрашњим јединицама Управе по обављању међусобно повезаних послова; - обављање и других послова по налогу помоћника директора Управе.

Група за контролу и одржавање објеката и опреме

У Групи за контролу и одржавање објеката и опреме обављају се следећи послови:

 • пружање техничке подршке у примени програмског пакета Сиријус у вези базе основних средстава;
 • надзирање редовних и ванредних пописа у Централи и филијалама;
 • израда аката и анализирање података у вези средстава која се налазе у бази основних средстава;
 • праћење примене процедура прописаних стручним упутствима о раду Управе и других интерних упутстава којима се регулише начин вођења пословних књига и помоћних евиденција;
 • припремање података и учествовање у изради предлога финансијског плана Управе; Одељење садржи:

Група за планирање и техничку заштиту

У Групи за планирање и техничку заштиту обављају се следећи послови:

 • припрема инструкције о начину прикупљања података о годишњим потребама унутрашњих јединица Управе у вези набавке добара, услуга и радова;
 • обједињавање података у вези врста и количина добара, услуга и радова и утврђивање процењених вредности за израду Финансијског плана и Плана набавки набавки за Управу;
 • припрема техничких спецификација за добара, услуге и радове;
 • истраживање тржишта на основу утврђених спецификација добара, услуга и радова;
 • припрема налога за покретање поступака јавних набавки које се планирају на предлог Сектора за материјалне ресусе;
 • послови у вези спровођење мера које се односе на одржавање, опреме за јавну безбедност и праћење реализације закључених уговора.

Група за управљање возним парком

У Групи за управљање возним парком обављају се следећи послови:

 • послови у вези коришћења и одржавања техничке исправности службених аутомобила Управе;
 • припрема редовних извештаје о утрошку горива и стању службених аутомобила и утрошку средстава за путарину;
 • послови у вези стања осигурања, техничких прегледа и регистрације сужбених аутомобила;
 • послови праћења кретања службених возила путем ГПС-а, организација превоза запослених и опреме, вођење евиденције о здравственим прегледима запослених на радном месту возача, обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Центар за пријем и експедицију поште

У Центру за пријем и експедицију поште обављају се следећи послови:

 • пријем, отварање, прегледање, распоређивање, евидентирање, здруживање, достављање предмета и аката органима и унутрашњим организационим јединицама; чување предмета, развођење и архивирање предмета;
 • издвајање и припрема поште за експедовање, франкирање и отпремање поште преко поштанске службе и интерном доставом путем курира;
 • непосредни пријем поднесака од странака; информисање и пружање основних информација странкама у вези поднесака;
 • чување архивираних предмета и одвајање архивске грађе од безвредног регистратурског материјала;
 • излучивање и уништавање безвредног регистратурског материјала;
 • одређивање кратког садржаја предмета за уношење и чување података у систему за аутоматску обраду података;
 • евидентирање аката у основне евиденције канцеларијског пословања путем савремене информационе технологије;
 • вођење посебних евиденција за службена гласила, часописе и рачуне;
 • обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Одсек за јавне набавке

У Одсеку за јавне набавке обављају се послови:

 • израда, измена и допуна Плана јавних набавки Управе у складу са финансијским планом Управе;
 • планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима;
 • припремање документације за спровођење поступака јавних набавки: добара, услуга и радова; израда конкурсне документације, измене и допуне конкурсне документације;
 • израда додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде;
 • израда аката у поступку јавне набавке (одлука, решења, позива, огласа, записника, извештаја, обавештења и др.); - објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа;
 • организовање јавног отварања понуда;
 • оцењивање понуда и израда извештаја о стручној оцени понуда;
 • уношење података у софтвер Управе за заједничке послове републичких органа ради спровођења поступака централизованих јавних набавки;
 • спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима донетим на основу Закона;
 • израда и закључење уговора о јавној набавци са изабраним понуђачима;
 • праћење утрошка средстава по закљученим уговорима о јавним набавкама;
 • провера цена и тржишта ради утврђивања процењене вредности јавне набавке;
 • израда тромесечних извештаја о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и достављање у електронској форми Управи за јавне набавке;
 • претходна провера захтева за заштиту права;
 • доношење предлога одлуке по захтеву за заштиту права;
 • достављање одговора Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и потребне документације из поступка јавне набавке;
 • поступање по донетим одлукама Републичке комисије;
 • припрема предлога акта за Владу о прибављању и располагању стварима у својини Републике Србије, достављање извештаја надлежним органима;
 • припрема директива и других интерних аката из области јавних набавки;
 • припрема и спровођење интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, праћење и проучавање законских и других прописа;
 • остваривање сарадње са органима надлежним за послове јавних набавки, израда информација и извештаја из делокруга Одсека, пословна комуникација са организационим јединицама Управе и обављање других послова по налогу помоћника директора.