Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
РПГ
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Кључне речи:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је покренуло поступак регистрације пољопривредних газдинстава у Републици Србији од 14. маја 2004. године, на основу Уредбе о Регистру пољопривредних газдинстава1.Циљ успостављања Регистра пољопривредних газдинстава је унапређење пољопривредне производње у Републици Србији тако да буде продуктивна, богата и поштована, конкурентна на тржишту Европске Уније и на другим тржиштима. Циљ је да наша села поново оживе, да се повећа животни стандард и услови живота руралног становништва кроз развој села и инфраструктуре.

Регистрацијом пољопривредног газдинства, носилац пољопривредног газдинства стиче право да поднесе захтев за добијање подстицаја пољопривредној производњи (регресе, субвенције, премије, кредите и сл.), које сваке године, на предлог Министарства, прописује Влада Републике Србије, кроз уредбе. Оснивањем Регистра однос између пољопривредника и аграрног буџета је директан, без посредника. Носиоци пољопривредних газдинстава су директни корисници буџета, јер се средства, која им припадају, директно уплаћују на њихове рачуне код пословних банака.

Регистар води Министарство финансија – Управа за трезор са својом мрежом филијала и експозитура. Упис, обнова регистрације и пријаву промене података, као и подношење захтева за одређене подстицајне мере се врши се у оној подручној јединици Управе за трезор, која је надлежна према месту пребивалишта пољопривредника односно предузетника, односно према месту седишта правног лица, без обзира где се врши пољопривредна производња.Упис у регистар

У Регистар могу да се упишу физичка лица – пољопривредници, предузетници и правна лица. Упис је добровољан, бесплатан и није везан за рок - може извршити током целе године. Упис у Регистар је први корак у остваривању права на подстицаје из буџета Републике Србије.

У периоду од 1. марта до 30. априла сваке године врши се и обнова регистрације приликом чега се пријављују све настале промене, а обавезно промена сетвених култура на пријављеним површинама и структура и број животиња у газдинству. Изузетно у 2017. и 2018. години се неће вршити обнова регистрације у Регистру пољопривредних газдинстава, сагласно члану 13. Закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју2.


  1. “Службени гласник РС”, број 45/04 

  2. “Службени гласник РС”, број 101/2016