Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
Објављено:19. 02. 2015.

Овим правилником уређују се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и њихових корисника (у даљем тексту: корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање), буџетских фондова Републике Србије и локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје.

Документа

Образац бр 1 - Биланс стања
Образац бр 2 - Биланс прихода и расхода
Образац бр 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима
Образац бр 4 - Извештај о новчаним токовима
Образац бр 5 - Извештај о извршењу буџета
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
Процедура за рад са Еxцел шаблоном
Шаблон за попуњавање, контролу и штампу финансијских извештаја за 2014. годину