Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Јавна плаћања
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

Корисници јавних средстава

Евиденција корисника

Евиденција КЈС води се као електронска база података у Управи за трезор1. Евиденција КЈС садржи податке о свим корисницима јавних средстава који припадају јавном сектору, као и корисницима јавних средстава који не припадају јавном сектору а којима се врши пренос средстава са рачуна за извршење буџета. Упис/промена података односно брисање КЈС врши се на основу Захтева и документације прописане правилником.

Списак корисника

Министар надлежан за послове финансија на основу предлога Управе за трезор утврђује Списак корисника јавних средстава који води Управа и који се објављује у Службеном гласнику Републике Србије и на сајту Управе2.

Списак КЈС 31.01.2018

Консолидовани рачун трезора

Систем консолидованог рачуна трезора (КРТ) је обједињени рачун динарских и девизних средстава консолидованих рачуна трезора Републике Србије и трезора локалне власти, преко којег се врше плаћања између корисника који су укључени у консолидовани рачун трезора, с једне стране и субјеката који нису обухваћени системом консолидованог рачуна трезора, с друге стране.

Систем рачуна у КРТ

Садржина, начин коришћења и вођења рачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора су дефинисани Правилником о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора.

Отварање и укидање рачуна

Код Управе за трезор се воде рачуни за редовно пословање корисника буџетских средстава као и наменски рачуни осталих корисника којима се врши пренос средстава са рачуна за извршење буџета. Отварање/промена података односно укидање подрачуна корисника јавних средстава који је уписан у евиденцију КЈС, врши се на основу налога и документације прописане правилником.

Извршавање јавних плаћања

Динарски платни промет

Управа за трезор прописује начин и поступак обављања платног промета у динарима за кориснике јавних средстава чији подрачуни се воде код Управе за трезор и који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора.

Под начином и поступком обављања платног промета подразумева се:

 • безготовински платни промет
 • благајнички и трезорски послови
 • начин испостављања платног налога
 • обрачун плаћања по основу платних картица и чекова
 • извршавање налога принудне наплате
 • праћење ликвидности
 • извештавање о стању рачуна
 • исправке грешака у платном промету
 • начин коришћења новчаних средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора
Закон о буџетском систему
Закон о платним услугама

Девизни платни промет

Министар надлежан за послове финансија прописује начин и поступак обављања платног промета у девизама за кориснике јавних средстава чији подрачуни се воде код Управе за трезор и који су укључени у систем девизног консолидованог рачуна трезора.

Под начином и поступком обављања платног промета у оквиру система девизног консолидованог рачуна трезора, подразумева се:

 • испостављање налога платног промета са иностранством Управи за трезор од стране корисника јавних средстава, којим ти корисници преко својих подрачуна врше плаћање, наплату и пренос по текућим и капиталним пословима у девизама
 • достављање налога од стране Управе за трезор Народној банци Србије електронски са скенираном пратећом документацијом
 • пријем, контрола, обрада и евидентирање девизних налога корисника јавних средстава у Управи за трезор
 • праћење ликвидности, односно провера и контрола стања и промена на подрачунима система девизног консолидованог рачуна трезора, које врши Управа за трезор
 • извештавање корисника јавних средстава о стању и променама на подрачунима који им припадају, од стране Управе за трезор
 • рекламације и исправке грешака у девизном платном промету
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства

Принудна наплата

Принудну наплату врши Народна банка Србије.

Управа за трезор спроводи извршавање налога достављених од стране Народне банке Србије, када је дужник корисник јавних средстава са следећим напоменама:

 • Када је у питању корисник јавних средстава који плаћање врши преко система за извршење буџета, принудна наплата се извршава на терет његових апропријација3.
 • Код корисника јавних средстава који плаћање не врше преко система извршења буџета, принудна наплата се извршава на терет подрачуна.

Принудна наплата може се вршити на основу меница или овлашћења, само ако су и менице и овлашћења евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.

Закон о буџетском систему
Закон о платном промету

Фискална статистика

Послови фискалне статистике обухватају следеће послове:

 • Припрема прописа који регулишу уплату и распоред јавних прихода и примања
 • Утврђивање методологије рада и поступка јединственог обављања послова вођења и ажурирања плана рачуна за уплату јавних прихода
 • Утврђивање јединствене методологије за распоред јавних прихода
 • Вођење рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна на рачуне крајњих корисника средстава: буџета Републике, буџета АП, градова, општина и организација обавезног социјалног осигурања
 • Поступање по решењима Пореске управе и других надлежних органа за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода
 • Обезбеђење дневних, месечних и кумулативних извештаја о наплаћеним, распоређеним и извршеним повраћајима јавних прихода и примања
 • Израда Извештаја Т-Трезор о бруто наплати, повраћају и распореду јавних прихода и примања
 • Упоредна анализа података о оствареним јавним приходима и примањима, по врстама у извештајном периоду текуће и претходне године
 • Извештавање о приходима и расходима буџета општина и градова (извештај П/Р)
 • Евидентирање уплата и распоред средстава остварених у поступку приватизације
 • Сарадња са Министарством финансија и другим органима и организацијама за обавезно социјално осигурање по пословима из делокруга рада Сектора и Управе за трезор
 • Обављање и других послова који се односе на уплату и распоред јавних прихода и примања

 1. Сагласно Закону о буџетском систему и Правилнику о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор 

 2. У складу са чланом 8. Закона о буџетском систему. 

 3. У складу са чланом 56а. Закона о буџетском систему и члановима 36. и 36а Правилника о систему извршења буџета Републике Србије