Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обрачун зарада
Сектор за обраду личних примања

Управа за трезор сагласно одредбама Закона о буџетском систему, врши централизован обрачун примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника средстава буџета Републике Србије.

У централизовани обрачун примања запослених, који се врши у Централи Управе за трезор, укључени су директни корисници средстава буџета Републике и то: Председник Републике, службе и канцеларије Владе, правосудни органи на републичком нивоу, независна регулаторна тела, као и већи део државне управе (министарства, органи управе у саставу министарстава, посебне организације и управни окрузи).

У централизовани обрачун примања запослених код индиректних корисника средстава буџета Републике, који се врши у филијалама и експозитурама Управе за трезор, укључено је основно и средње образовање – индиректни корисници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Обрачун примања запослених и ангажованих лица у основном и средњем образовању врши се на основу Правилника о начину обраде и исплате плата, додатака и накнада плата запослених, односно накнада лица ангажованих по уговору код индиректник корисника буџетских средстава за област основног и средњег образовања.

Правилник о начину обраде и исплате плата, додатака и накнада плата запослених, односно накнада лица ангажованих по уговору код индиректних корисника буџетских средстава за област основног и средњег образовања

Централизован обрачун примања код директних и индиректних корисника средстава буџета Републике обухвата: обрачун зарада, односно плата, увећања зарада, односно додатака на плату, накнада зарада, као и других примања, а врши се на основу података достављених од стране корисника за које се врши обрачун. За кориснике који су укључени у централизован обрачун, пре сваке исплате примања, Управа за трезор креира Појединачну пореску пријаву о обрачунатом порезу и доприносима – Образац ППП ПД, коју корисници учитавају преко Портала Пореске управе.

Процедура за систем обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку

Централизован обрачун примања запослених код корисника средстава буџета подразумева формирање и одржавање базе података о запосленом, обрачун на основу достављених података, јединствену примену законских прописа којима се уређује систем обрачуна плата, односно зарада, накнада и других примања запослених, јединствену примену прописа који уређују обавезу обрачуна и уплате пореза и доприноса на плате и накнаде, као и исплату зарада у прописаним роковима. У Централи Управе за трезор врши се учитавање налога извршених обрачуна зарада и других личних примања свих директних корисника у Систем за извршење буџета.

Индиректни буџетски корисници се поступно уводе у Систем за извршење буџета. Почев од 01. јануара 2016. године, у филијалама и експозитурама Управе за трезор, према седишту корисника, врши се учитавање налога извршених обрачуна зарада и других личних примања правосудних органа – судови и тужилаштва.

Почев од 01. јануара 2018. године, у филијалама и експозитурама Управе за трезор, према седишту корисника, врши се учитавање налога извршених обрачуна зарада и других личних примања установа за извршење кривичних санкција и установа културе.

Документа

Закони

Закон о буџету Републике Србије за 2018 годину
Закон о Влади
Закон о министарствима
Закон о раду
Закон о државним службеницима
Закон о платама државних службеника и намештеника
Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код КЈС
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о здравственом осигурању
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о порезу на доходак грађана
Закон о електронском документу, електронској индентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
Закон о Државној ревизорској институцији
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о Заштитнику грађана

Уредбе

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење кривичних санкција
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
Уредба о платама лица која врше функције у вези са извршењем казне затвора за кривична дела организованог криминала
Уредба о платама лица која врше функцију и обављају послове у Тужилаштву за ратне злочине и посебним организационим јединицама државних органа у поступку за ратне злочине

Правилници

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финанасијску подршку породици с децом
Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараду у случају умањења пореске основице
Правилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства
Правилник о начину обраде и испате плата, додатака и накнада плата запослених
Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку
Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета
Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање

Колективни уговори

Посебан колективни уговор за државне органе