Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Буџетско рачуноводство и извештавање
Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

У Сектору за за буџетско рачуноводство и извештавање обављају се следећи послови:

 • рачуноводствени послови за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге, помоћних књига и других помоћних евиденција за све приходе и расходе по корисницима буџетских средстава
 • финансијско извештавање, прописивање захтева у погледу интерног и екстерног извештавања, састављање завршног рачуна буџета Републике Србије и консолидованог извештаја Републике, припреме аката којима се регулише рачуноводствена методологија, анализа и припрема рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима
 • одржавање система класификације, израда информације везане за припрему и примену међународних рачуноводствених стандарда

Рачуноводствени послови

 • послови везани за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге, помоћних књига и других помоћних евиденција за све приходе и расходе по корисницима јавних средстава
 • састављање завршног рачуна буџета Републике
 • израда и анализа периодичних извештаја и годишњег извештаја – завршни рачун
 • припрема рачуноводствене методологије

Израда финансијских извештаја

 • развој и припрема програма за финансијско извештавање
 • израда дневних, недељних, месечних и кварталних извештаја о извршењу буџета
 • израда завршних извештаја о извршењу буџета
 • сарадња са корисницима буџетских средстава
 • израда конолидованог извештаја и других извештаја

Припрема рачуноводствене методологије

 • припрема рачуноводствене методологије у складу са прописима који уређују буџетско рачуноводство
 • анализа и припрема рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима
 • припрема рачуноводствених приручника и упутстава
 • развијање програма обуке и координирање обуке
 • пружање стручне помоћи везане за питања примене рачуноводствених и осталих правила

Документа

Уредбе

Уредба о буџетском рачуноводству
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

Правилници

Упутства

Упутство за попуњавање обрасца ИППЗ