Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 11 od 12
22. 01. 2009.

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

24. 12. 2008.

Prezentacija za novinare održana 21.11.2008. godine o nadležnostima, organizaciji i projektima Uprave za trezor.

31. 10. 2008.

Javni dug Republike Srbije na dan 31. oktobar 2008. godine iznosi 8,93 milijardi evra i zadnjih osam godina konstantno opada i u nominalnom iznosu, i u odnosu na BDP. Upravljanjem javnim dugom, Uprava za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije doprinela je značajnim uštedama u budžetu, rečeno je na radnom doručku za novinare koji je održan u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Odgovornom politikom zaduženja u inostranstvu koja je vođena u prethodnom periodu, Republika Srbija nije svrstana u red prezaduženih zemalja. Za Srbiju je to od izuzetnog značaja, posmatrano sa aspekta globalne finansijske krize. Veliki doprinos tome dala je i Uprava za trezor Ministarstva finansija, koja odgovorno i savesno upravlja javnim dugom.

„Sve što je do sada urađeno na području efikasnosti upravljanja javnim finansijama iz delokruga odgovornosti Uprave za trezor, rezultat je uspešno realizovanih projekata u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i tehničkom pomoći Trezora Sjedinjenih Američkih država“, istakao je Ivan Maričić, direktor Uprave za trezor Ministarstva finansija.

27. 10. 2008.

Ovim zakonom se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona.

16. 04. 2008.

Uprava za trezor Srbije uvela je informacioni sistem za upravljanje javnim finansijama vredan 14 miliona evra, koji će omogućiti uštede u budžetu, izjavio je danas na konferenciji za novinare direktor te uprave Ivan Maričić. On je rekao da će primena novog sistema omogućiti efikasniju kontrolu i veću transparentnost trošenja sredstava poreskih obveznika i poboljšati upravljanje javnim dugom Srbije, koji iznosi 8,8 milijardi evra.

“Sistem omogućava elektronsko povezivanje budžetskih korisnika i izdavanje naloga za plaćanje “, kazao je Maričić i dodao da je do sada na informacioni sistem povezano 110 budžetksiih korisnika i 145 filijala Uprave za trezor. Prema njegovim rečima, u naredne dve godine biće završeno uvođenje sistema povezivanjem još 3.500 indirektnih budžetskih korisnika, kao što su škole ili bolnice, što će uvesti veću disciplinu korisnika i smanjenje javne potrošnje.

Direktor programa Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR) u Srbiji Kristos Gofas kazao je da je uvođenje sistema započeto u 2006. godini kao deo programa pomoći EU za reformu sistema javnih finasija u Srbiji vrednog 35 miliona evra. “Srbija će novim sistemom povećati efikasnot i transparentnost upravljanja javnim finansijama i približiti se standardima EU”, istakao je Gofas.

09. 02. 2007.

Pravilnik o načinu obrade i ispate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja.

19. 07. 2006.

Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; 3) kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovina i prodaja stranih sredstava plaćanja između rezidenata; 4) jednostrani prenosi sredstava plaćanja iz Republike Srbije i u Republiku koji nemaju obeležja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata; 5) tekući i depozitni računi rezidenata u inostranstvu i rezidenata i nerezidenata u Republici; 6) reditni poslovi u Republici u devizama i kreditni poslovi sa inostranstvom.

18. 07. 2005.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije, jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i javnih preduzeća i drugih pravnih lica, čiji je osnivač Republika, davanje garancija Republike, način i postupak upravljanja javnim dugom i vođenje evidencije o javnom dugu.

03. 11. 2004.

Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

01. 03. 2004.

Ovim pravilnikom određuju se direktni korisnici budžetskih sredstava koji organizuju službu internih kontrolora i zajednički kriterijumi za organizaciju i postupak interne kontrole kod direktnih korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, na osnovu kojih oni svojim internim opštim aktom određuju bližu organizaciju i postupak vršenja interne kontrole.

strana 11 od 12