Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 11 od 11
03. 11. 2004.

Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

01. 03. 2004.

Ovim pravilnikom određuju se direktni korisnici budžetskih sredstava koji organizuju službu internih kontrolora i zajednički kriterijumi za organizaciju i postupak interne kontrole kod direktnih korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, na osnovu kojih oni svojim internim opštim aktom određuju bližu organizaciju i postupak vršenja interne kontrole.

08. 01. 2004.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u konsolidovani račun trezora Republike.

11. 12. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u konsolidovani račun trezora Republike.

08. 12. 2003.

Ovim pravilnikom uređuju se zajedničke osnove, kriterijumi i zadaci za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

10. 06. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine putem kompenzacije.

10. 06. 2003.

Ovim pravilnikom uređuje se plaćanje pojedinih vrsta poreza, čiji je obveznik - fizičko lice, gotovinski (u novcu, čekovima, kreditnom karticom i sl.) preko poreske blagajne Uprave za javna plaćanja.

30. 12. 2002.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak vršenja unutrašnje kontrole u obavljanju platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora,u Upravi za trezor.

30. 12. 2002.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak obavljanja platnog prometa u dinarima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike, odnosno teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u sistem konsolidovanog računa trezora koji plaćanja vrše preko podračuna i po nalozima za uplatu na račune koji se vode kod Uprave za javna plaćanja i na druge račune.

strana 11 od 11