Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Zakoni
Uredništvo sajta
Ključne reči:
zakoni
Zakon o budžetskom sistemu
Zakon o platnom prometu
Zakon o platnim uslugama
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017 godinu
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018 godinu
Zakon o Vladi
Zakon o ministarstvima
Zakon o državnoj upravi
Zakon o radu
Zakon o državnim službenicima
Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o platama u državnim organima i javnim službama
Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod KJS
Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod KJS
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o porezu na dohodak građana
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj indentifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o Zaštitniku građana
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Zakon o pečatu državnih i drugih organa
Zakon o zateznoj kamati
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o finansiranju lokalne samouprave