Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obračun zarada
Sektor za obradu ličnih primanja

Uprava za trezor saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu, vrši centralizovan obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije.

U centralizovani obračun primanja zaposlenih, koji se vrši u Centrali Uprave za trezor, uključeni su direktni korisnici sredstava budžeta Republike i to: Predsednik Republike, službe i kancelarije Vlade, pravosudni organi na republičkom nivou, nezavisna regulatorna tela, kao i veći deo državne uprave (ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava, posebne organizacije i upravni okruzi).

U centralizovani obračun primanja zaposlenih kod indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike, koji se vrši u filijalama i ekspoziturama Uprave za trezor, uključeno je osnovno i srednje obrazovanje – indirektni korisnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obračun primanja zaposlenih i angažovanih lica u osnovnom i srednjem obrazovanju vrši se na osnovu Pravilnika o načinu obrade i isplate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnik korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Pravilnik o načinu obrade i isplate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja

Centralizovan obračun primanja kod direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike obuhvata: obračun zarada, odnosno plata, uvećanja zarada, odnosno dodataka na platu, naknada zarada, kao i drugih primanja, a vrši se na osnovu podataka dostavljenih od strane korisnika za koje se vrši obračun. Za korisnike koji su uključeni u centralizovan obračun, pre svake isplate primanja, Uprava za trezor kreira Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatom porezu i doprinosima – Obrazac PPP PD, koju korisnici učitavaju preko Portala Poreske uprave.

Procedura za sistem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku

Centralizovan obračun primanja zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta podrazumeva formiranje i održavanje baze podataka o zaposlenom, obračun na osnovu dostavljenih podataka, jedinstvenu primenu zakonskih propisa kojima se uređuje sistem obračuna plata, odnosno zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih, jedinstvenu primenu propisa koji uređuju obavezu obračuna i uplate poreza i doprinosa na plate i naknade, kao i isplatu zarada u propisanim rokovima. U Centrali Uprave za trezor vrši se učitavanje naloga izvršenih obračuna zarada i drugih ličnih primanja svih direktnih korisnika u Sistem za izvršenje budžeta.

Indirektni budžetski korisnici se postupno uvode u Sistem za izvršenje budžeta. Počev od 01. januara 2016. godine, u filijalama i ekspoziturama Uprave za trezor, prema sedištu korisnika, vrši se učitavanje naloga izvršenih obračuna zarada i drugih ličnih primanja pravosudnih organa – sudovi i tužilaštva.

Počev od 01. januara 2018. godine, u filijalama i ekspoziturama Uprave za trezor, prema sedištu korisnika, vrši se učitavanje naloga izvršenih obračuna zarada i drugih ličnih primanja ustanova za izvršenje krivičnih sankcija i ustanova kulture.

Dokumenta

Zakoni

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018 godinu
Zakon o Vladi
Zakon o ministarstvima
Zakon o radu
Zakon o državnim službenicima
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
Zakon o platama u državnim organima i javnim službama
Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod KJS
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o porezu na dohodak građana
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj indentifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o Zaštitniku građana

Uredbe

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima
Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima
Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
Uredba o platama lica koja vrše funkcije u vezi sa izvršenjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala
Uredba o platama lica koja vrše funkciju i obavljaju poslove u Tužilaštvu za ratne zločine i posebnim organizacionim jedinicama državnih organa u postupku za ratne zločine

Pravilnici

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finanasijsku podršku porodici s decom
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice
Pravilnik o načinu i postupku prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva
Pravilnik o načinu obrade i ispate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih
Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Kolektivni ugovori

Poseban kolektivni ugovor za državne organe