Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Прописи
Кључне речи:

РПГ прописи

Закон о пољопривреди и руралном развоју
Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
Обрасци
Шифарник биљних култура
Шифарник животиња
Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сретификације у органској производњи за 2019. годину

Подстицаји пољопривредној производњи у надлежности Управе за трезор

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи
Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања
Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења
Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести ЦОВИД 19
Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћења кредита услед болести ЦОВИД 19