Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
РПГ
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Кључне речи:

Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства1 прописано је да се упис у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) врши у подручној јединици Управе за трезор према месту пребивалишта (седишта – уколико је у питању правно лице или предузетник) будућег носиоца пољопривредног газдинства, без обзира на територију где се налазе парцеле које су предмет уписа у Регистар.

Упис у Регистар пољопривредних газдинстава је добровољно и врши се током целе године.

Од документације се прилажу уредно попуњени обрасци (добијају се у Управи за трезор), фотокопија личне карте носиоца и чланова пољопривредног газдинства, доказ о отвореном наменском рачуну у једној од пословних банака, ако се уписује земља узета у закуп достављају се оверени уговори о закупу земљишта.

Пољопривредно газдинство које се уписује у Регистар пољопривредних газдинстава, уписује све катастарске парцеле земљишта на којима обавља пољопривредну производњу; односно у обавези је да их упише приликом обнове регистрације.

Ако се утврди да пољопривредно газдинство није пријавило у Регистар пољопривредних газдинстава све катастарске парцеле на којима обавља пољопривредну производњу одредиће му се пасиван статус у трајању од 3 (три) године.

Ако након уписа у Регистар дође до промене уписаних података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или фонд животиња, носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству врши обнову регистрације ових података у Регистру у року од 30 дана од дана настанка промене.

Пољопривредно газдинство које не достави податке који су промењени у односу на стање у Регистру пољопривредних газдинстава у прописаном року од 30 дана од дана настанка промене, имаће за последицу одређивање пасивног статуса пољопривредног газдинства, решењем директора Управе, у трајању од годину дана.  1. “Службени гласник РС”, број 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 - др. закон, 102/2018 и 6/2019